Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия6 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия одобри програмата Техническа помощ за периода 2021 - 2027 г.

Политиката на сближаване в България - програма Техническа помощ

Европейската комисия даде одобрение на програмата „Tехническа помощ“ на стойност над 100 милиона евро инвестиции, допринасящи за ефективното и координирано изпълнение на политиката на сближаване в България, които са съсредоточени върху укрепването на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по програмата.

Програмата поставя акцент върху засилването на партньорството между заинтересованите страни като основен принцип за повишаване на ефективността на усвояването на средствата от ЕС в България.

Програмата ще подкрепя и действия за оптимизиране на функционирането на системата за управление и контрол, по-специално на вътрешния контрол, както е определено в Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2027-2021 г.

Финансираната по програмата Академия за фондовете на ЕС ще даде възможност на служителите на националните органи, регионалните и местните участници и организациите, изпълняващи финансови инструменти, да повишат знанията си в хоризонтални/междусекторни области чрез обучения, работа в мрежи, споделяне на добри практики и научени уроци. Общините ще имат възможност допълнително да укрепят капацитета си в областта на стратегическото планиране, градското развитие, обществените поръчки, да получат експертна подкрепа за подготовката и изпълнението на проекти и да засилят участието си в инициативи на ЕС като „Хоризонт“, Новия Европейски Баухаус.

Като съществен елемент от доброто управление и прозрачността, мерките за по-нататъшно развитие на информационната система за управление на средствата от ЕС в България (ИСУН) ще бъдат подкрепени като основен инструмент за събиране, обобщаване и анализиране на данни, включително относно климатичните аспекти, и за оценка на процесите за подобряване на рамката за изпълнение на програмите.

Развитието на култура за извършване на оценки в публичната администрация, включително обмен на знания и сътрудничеството с академичните среди, ще бъде ускорено с подкрепата на програмата. 

Прозрачността и видимостта на финансираните от ЕС дейности ще бъдат осигурени чрез целенасочени мерки и пряко участие на мрежата от 27 Областни информационни центъра.

Научете повече за политиката за сближаване на ЕС и споразумението за партньорство с България.

Данни

Дата на публикуване
6 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България