Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия13 Февруари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия определя правила за водорода от възобновяеми източници

Hydrogen strategy - The hydrogen fueling station of the Don Quichote project

С приетите днес два делегирани акта съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници Комисията подробни правила за определяне на понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС. Тези актове са част от широката регулаторна рамка на ЕС за водорода, която включва както инвестициите в енергийната инфраструктура и правилата за държавните помощи, така и законодателните цели за водорода от възобновяеми източници за промишления и транспортния сектор. Актовете ще гарантират, че всички възобновяеми горива от небиологичен произход (известни още като RFNBO) се произвеждат от електрическа енергия от възобновяеми източници. Двата акта са взаимосвързани и едновременно необходими за отчитането на горивата за целите на държавите членки в областта на енергията от възобновяеми източници. Те ще гарантират регулаторна сигурност за инвеститорите, което ще подпомогне ЕС в усилията му да постигне заложената в плана REPowerEU цел от 10 милиона тона вътрешно производство и 10 милиона тона внос на водород от възобновяеми източници.

Повече възобновяеми източници на енергия, по-малко емисии

В първия делегиран акт се определя при какви условия водородът, горивата на основата на водород или другите енергоносители могат да се считат за RFNBO. Актът изяснява принципа на „допълняемост“ за водорода, заложен в Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници. Електролизьорите за производство на водород ще трябва да бъдат свързани с ново производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Този принцип има за цел да гарантира, че производството на водород от възобновяеми източници води до увеличаване на количеството енергия от възобновяеми източници, което е на разположение на мрежата, спрямо наличното до момента. По този начин производството на водород ще подкрепя декарбонизацията и ще допълва усилията за електрификация, като същевременно се избягва натискът върху производството на електрическа енергия.

Въпреки че първоначално търсенето на електрическа енергия за производството на водород ще бъде пренебрежимо малко, към 2030 г. то ще се увеличи поради масовото внедряване на големи електролизьори. Комисията е изчислила, че за постигане на амбицията на REPowerEU за 2030 г. за производство на 10 милиона тона RFNBO са необходими около 500 TWh електрическа енергия от възобновяеми източници. Амбицията за 10 млн. тона през 2030 г. съответства на 14 % от общото потребление на електрическа енергия в ЕС. Предложеното от Комисията увеличаване на целта за възобновяемите енергийни източници за 2023 г. на 45 % отразява тази амбиция.

С делегирания акт се определят различните начини, по които производителите могат да докажат, че използваната от тях за производството на водород електрическа енергия от възобновяеми източници отговаря на правилата за допълняемост. С него също така се въвеждат критерии, с които да се гарантира, че водородът от възобновяеми източници се произвежда само когато и където е налична достатъчно енергия от възобновяеми източници — принцип на времевата и географската обвързаност.

За да се вземат предвид съществуващите инвестиционни ангажименти и да се даде възможност на сектора да се адаптира към новата рамка, правилата ще бъдат въвеждани постепенно и ще стават по-строги с течение на времето. По-конкретно, правилата предвиждат преходен етап за изискванията за допълняемост за проектите за водород, които ще бъдат стартирани преди 1 януари 2028 г. Този преходен период съответства на периода, през който електролизьорите ще бъдат разширени и пуснати на пазара. Освен това до 1 януари 2030 г. производителите на водород ще могат ежемесечно да балансират производството си на водород спрямо договорените от тях възобновяеми енергийни източници. Държавите членки обаче ще имат възможността да въведат по-строги правила относно времевата обвързаност, считано от 1 юли 2027 г.

За да се отчита производството на водород от възобновяеми източници за целите на ЕС относно възобновяемите енергийни източници, изискванията към него ще се прилагат както за местните производители, така и за производителите от трети държави, които желаят да изнасят водород от възобновяеми източници за ЕС. Въвеждането на сертифициране на базата на доброволни схеми ще гарантира на производителите, независимо дали се намират в ЕС или в трети държави, възможността да докажат по прост и лесен начин съответствието на производствата си с регулаторната рамка на ЕС и да търгуват с водород от възобновяеми източници в рамките на единния пазар.

Във втория делегиран акт се предвижда методика за изчисляване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на RFNBO. Тази методика взема предвид емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на горивата, включително емисиите нагоре по веригата, емисиите, свързани с използване на електрическа енергия от мрежата, емисиите от преработката, както и тези, свързани с транспортирането на горивата до крайния потребител. В методиката също така се разяснява как да се изчисляват емисиите на парникови газове от водород от възобновяеми източници или негови деривати, в случай че той се произвежда в едно и също съоръжение, съвместно с изкопаеми горива.

Приетите днес актове ще бъдат предадени на Европейския парламент и на Съвета, които разполагат с 2 месеца, за да ги проучат и да приемат или отхвърлят предложенията. По тяхно искане срокът за разглеждане може да бъде удължен с 2 месеца. Нито Парламентът, нито Съветът разполагат с правомощието да изменят предложенията.

За повече информация

Въпроси и отговори

Делегиран акт относно възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход

Делегиран акт относно намаляването на емисиите на парникови газове

Директива за енергията от възобновяеми източници (2018/2001)

За водорода

План REPowerEU

Данни

Дата на публикуване
13 Февруари 2023 г.
Автор
Представителство в България