Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Декември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия предлага мерки за модернизиране на системата на ЕС на данъка върху добавената стойност

Press conference by Paolo Gentiloni, European Commissioner, on VAT in the Digital Age and the Directive on Administrative Cooperation (DAC8)

Европейската комисия предложи редица мерки, които да модернизират системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС), да я направят по-ефикасна за предприятията и по-устойчива на измамите чрез приветстване и насърчаване на цифровизацията. Днешното предложение цели също да отговори на предизвикателствата в областта на ДДС, породени от развитието на икономиката на платформите.

Според последните данни за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, също публикувани днес, през 2020 г. държавите членки са загубили 93 млрд. евро приходи от ДДС. Консервативните оценки сочат, че една четвърт от липсващите приходи може да се припише пряко на измамите с ДДС, свързани с вътресъюзната търговия. Тези загуби са безспорно в ущърб на публичните финанси като цяло в момент, когато държавите членки коригират бюджетите си, за да се справят със социалните и икономическите последици от неотдавнашните скокове на цените на енергията и агресивната война на Русия срещу Украйна. Освен това режимът на ДДС в ЕС продължава да бъде обременяващ за предприятията, особено за МСП, и за други дружества, които извършват дейност зад граница или се стремят да я разширят.

Предложените днес ключови действия ще помогнат на държавите членки да събират до 18 млрд. евро повече приходи от ДДС годишно и едновременно с това ще помогнат на предприятията, включително МСП, да се разрастват:

  • Преминаване към цифрово отчитане в реално време въз основа на електронно фактуриране за предприятията, които извършват презгранична дейност в ЕС

Новата система въвежда цифрово отчитане в реално време за целите на ДДС въз основа на електронно фактуриране, което ще осигури на държавите членки необходимата им ценна информация, за да засилят борбата с измамите с ДДС, особено с верижните измами. Преминаването към електронно фактуриране ще помогне през следващите десет години измамите с ДДС да намалеят с до 11 млрд. евро годишно, а административните разходи и разходите за привеждане в съответствие за търговците от ЕС — с над 4,1 млрд. евро годишно. То също така способства сближаването на съществуващите национални системи в целия ЕС и проправя пътя за държавите членки, които желаят да създадат през следващите години национални системи за цифрово отчитане на вътрешната търговия.

  • Актуализирани правила за ДДС за пътническия транспорт и платформите за краткосрочно настаняване

Съгласно новите правила операторите на икономиката на платформите в тези сектори ще носят отговорност за събирането на ДДС и за предаването му на данъчните органи, когато техните доставчици на услуги не го правят, например защото са малко предприятие или отделен доставчик. Наред с други пояснения това ще гарантира единен подход във всички държави членки и ще допринесе за по-равнопоставени условия на конкуренция между услугите за краткосрочно настаняване и транспорт, предоставяни онлайн и по традиционен начин. Ще бъде по-лесно и за МСП, които в противен случай ще трябва да разбират и спазват правилата за ДДС във всички държави членки, в които извършват стопанска дейност. .

  • Въвеждане на единна регистрация за целите на ДДС в ЕС

Въз основа на вече съществуващия модел за „обслужване на едно гише в областта на ДДС“ за онлайн магазините, днешното предложение ще позволи на предприятията, които продават на потребители в друга държава членка, да се регистрират само веднъж за целите на ДДС за целия ЕС и да изпълняват задълженията си във връзка с ДДС чрез единен онлайн портал на един-единствен език. Оценките показват, че тази мярка би могла да спести на предприятията, особено на МСП, около 8,7 млрд. евро разходи за регистрация и административни разходи за период от десет години. Сред допълнителните мерки, които да подобрят събирането на ДДС, е задължителното „обслужване на едно гише при внос“ за някои платформи, улесняващи продажби на потребители в ЕС.

Европейската комисия предложи също нови правила за данъчна прозрачност за всички доставчици на услуги, улесняващи сделки с криптоактиви за клиенти, които пребивават в Европейския съюз. Те допълват Регламента относно пазарите на криптоактиви и правилата за борба с изпирането на пари. Те допълват Регламента относно пазарите на криптоактиви и правилата за борба с изпирането на пари.

Предложението ще подобри способността на държавите членки да разкриват и да противодействат на данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, като застави всички доставчици на услуги за криптоактиви — независимо от техния размер или местоположение — да оповестяват сделките на клиенти, пребиваващи в ЕС. Директивата има за цел също така да установи общ минимален размер на санкциите при случаи на тежки нарушения, като например пълната липса на оповестяване въпреки административните напомняния. Освен това Комисията предложи към задълженията на финансовите институции да предоставят информация да се включи и предоставянето на информация за електронните пари и цифровите валути, а обхватът на автоматичния обмен на информация да се разшири, като към него се добавят и предварителните трансгранични данъчни становища, използвани от лица с висока нетна стойност на активите.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно модернизиране на системата на ЕС за ДДС

Съобщение за медиите относно новите правила за данъчна прозрачност при сделки с криптоактиви

Данни

Дата на публикуване
8 Декември 2022 г.
Автор
Представителство в България