Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия30 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия предлага нови правила за целия ЕС относно опаковките

Комисията предлага нови правила за целия ЕС относно опаковките, за да се пребори с този постоянно растящ източник на отпадъци и с объркването на потребителите.

Пластмасови опаковки и рециклиране
European Union, 2020

Средно, всеки европеец генерира годишно почти 180 kg отпадъци от опаковки. Опаковките са един от главните потребители на първични суровини, тъй като 40 % от пластмасата и 50 % от хартията в ЕС са предназначени за опаковки. Без предприемане на действия, до 2030 г. отпадъците от опаковки в ЕС ще се увеличат допълнително с 19 %, а отпадъците от пластмасови опаковки даже с 46 %.

Новите правила имат за цел да спрат тази тенденция. Те ще осигурят на потребителите възможности за опаковки за многократна употребаще премахнат излишното опаковане, ще ограничат прекомерното опаковане и ще осигурят ясни етикети в помощ на правилното рециклиране. За промишлеността те ще създадат нови възможности за стопанска дейност, особено за малките дружества, ще намалят необходимостта от първични материали, като увеличат капацитета на Европа за рециклиране и като направят Европа по-малко зависима от първични ресурси и външни доставчици. Ще насочат сектора на опаковките по пътя към постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата.

Комисията също така внася яснота за потребителите и промишлеността по отношение на пластмасите на биологична основа и компостируемите и биоразградимите пластмаси, като определя за кои приложения такива пластмаси са наистина полезни за околната среда и как те следва да бъдат проектирани, обезвреждани и рециклирани.

Предложенията са основни градивни елементи на плана за действие за кръгова икономика на Европейския зелен пакт и неговата цел за превръщане в норма на устойчивите продукти. Те също така отговарят на конкретни искания на европейците, изразени по време на Конференцията за бъдещето на Европа. 

Предотвратяване на отпадъците от опаковки, увеличаване на повторната употреба и повторното пълнене и превръщане до 2030 г. на всички опаковки в рециклируеми

Предложеното преразглеждане на законодателството на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки има три главни цели. Първо, за да се предотврати генерирането на отпадъци от опаковки: намаляване на количеството им, ограничаване на излишното опаковане и насърчаване на решения за опаковки за повторна употреба и повторно пълнене. Второ, за да се стимулира висококачественото рециклиране („затворен цикъл“): превръщане до 2030 г. на всички опаковки на пазара на ЕС в рециклируеми по икономически жизнеспособен начин. И накрая, намаляване на необходимостта от първични природни ресурси и създаване на добре функциониращ пазар за вторични суровини, като се увеличи използването на рециклирани пластмаси в опаковките посредством задължителни цели.

  • Главната цел е намаляване на отпадъците от опаковки с 15 % до 2040 г., на държава членка и на глава от населението, в сравнение с 2018 г. Това би довело до общо намаляване на отпадъците в ЕС с около 37 % в сравнение със сценария, в който законодателството остава непроменено. Това ще се постигне както чрез повторна употреба, така и чрез рециклиране.
  • За да се насърчи повторната употреба или повторното пълнене на опаковки, които през последните 20 години се намалели стремително, дружествата ще трябва да предлагат на потребителите определен процент от своите продукти в опаковки за многократна употреба или многократно пълнене, например напитки и ястия за вкъщи или доставки в електронната търговия. Също така ще има известна стандартизация на форматите на опаковките и ясно етикетиране на опаковките за повторна употреба.
  • С цел справяне с явно излишното опаковане, ще бъдат забранени определени форми на опаковане, например опаковки за еднократна употреба за храни и напитки, когато се консумират в ресторантите и кафенетата, опаковки за еднократна употреба за плодове и зеленчуци, шишенца за шампоани и други миниатюрни опаковки в хотелите.  
  • Много мерки имат за цел да направят опаковките напълно рециклируеми до 2030 г. Това включва определяне на критерии за проектиране на опаковките; създаване на задължителни депозитни системи за връщане за пластмасови бутилки и алуминиеви кутии за напитки; и поясняване кои много ограничени видове опаковки трябва да бъдат компостируеми, за да могат потребителите да ги изхвърлят с биологичните отпадъци.
  • Ще има също така задължителни ставки за рециклирано съдържание, което производителите трябва да включат в новите пластмасови опаковки. Това ще спомогне за превръщането на рециклираната пластмаса в ценна суровина — както вече беше показано с примера с бутилките от PET в контекста на Директивата за пластмасите за еднократна употреба.

Предложението ще премахне объркването относно това коя опаковка в кой кош за отпадъци трябва да бъде изхвърлена. Върху всяка опаковка трябва да има етикет, показващ от какво е изработена опаковката и в кой поток отпадъци следва да отиде. Контейнерите за събиране на отпадъци ще носят същите етикети. Навсякъде в ЕС ще се използват едни и същи символи.

До 2030 г. предложените мерки ще доведат до намаляване на емисиите на парникови газове от опаковките на 43 милиона тона в сравнение с 66 милиона, ако законодателството остане непроменено — намалението е приблизително толкова, колкото са годишните емисии на Хърватия. Потреблението на вода ще намалее с 1,1 млн. m3. Разходите за икономиката и обществото от екологичните щети ще намалеят с 6,4 милиарда евро в сравнение с базовия сценарий за 2030 г.

Предприятията за опаковки за еднократна употреба ще трябва да инвестират в прехода, но цялостното въздействие върху икономиката и създаването на работни места в ЕС ще бъде положително. Само чрез увеличаването на повторната употреба се очаква до 2030 г. в сектора на повторната употреба да се създадат над 600 000 работни места, много от които ще бъдат в местни малки и средни предприятия. Очакваме много иновации в решенията за опаковане, които да улеснят намаляването, повторната употреба и рециклирането. Очаква се също така мерките да спестят пари: всеки европеец може годишно да спести почти 100 евро, ако предприятията прехвърлят икономиите към потребителите. 

Премахване на объркването около пластмасите на биологична основа и биоразградимите и компостируемите пластмаси

Потреблението и производството на пластмаси на биологична основа и на биоразградими и компостируеми пластмаси постоянно се увеличава. Трябва да бъдат изпълнени редица условия, за да могат тези пластмаси да имат положително въздействие върху околната среда, вместо да изострят замърсяването с пластмаси, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие.

Новата рамка на Комисията изяснява по какъв начин тези пластмаси могат да бъдат част от устойчивото бъдеще.

Биомасата, използвана за производството на пластмаси на биологична основа, трябва да бъде добита по устойчив начин, без да се нанася вреда на околната среда и при спазване на принципа на „каскадно използване на биомасата“: производителите следва да отдадат приоритет на използването на органични отпадъци и на странични продукти като изходни суровини. Освен това, за борба със зеленото изпиране и избягване на подвеждането на потребителите, производителите трябва да избягват общи твърдения по отношение на пластмасовите продукти, като например „биопластмаси“ и „на биологична основа“. Когато комуникират относно съдържанието, което е на биологична основа, производителите следва да се позовават на точния и измерим дял на съдържанието на пластмаса на биологична основа в продукта (например: „продуктът съдържа 50 % пластмаса на биологична основа“).

Към биоразградимите пластмаси трябва да се подхожда внимателно. Те имат своето място в устойчивото бъдеще, но трябва да бъдат насочени към конкретни приложения, за които са доказани техните екологични ползи и стойност за кръговата икономика. Биоразградимите пластмаси в никакъв случай не следва да дават право за създаване на боклук. Те също така трябва да бъдат етикетирани, за да се укаже колко време ще отнеме биологичното им разграждане, при какви обстоятелства и в каква среда. За продукти, за които е вероятно да бъдат изхвърлени като боклук, включително тези, обхванати от Директивата за пластмасите за еднократна употреба, не може да бъде твърдяно, че са биоразградими или да бъдат етикетирани като такива.

Промишлено компостируемите пластмаси следва да се използват само когато носят ползи за околната среда, не оказват отрицателно въздействие върху качеството на компоста и когато е въведена подходяща система за събиране и третиране на биологични отпадъци. Промишлено компостируеми опаковки ще бъдат разрешени само за торбички за чай, филтри за кафе и филтърни дози кафе, плодови и зеленчукови лепенки и много леки пластмасови торбички. На продуктите винаги трябва да е посочено, че са сертифицирани за промишлено компостиране в съответствие със стандартите на ЕС.

Следващи стъпки

Предложението относно опаковките и отпадъците от опаковки предстои да бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета съгласно обикновената законодателна процедура.

Рамката на политиката относно пластмасите на биологична основа, биоразградимите и компостируемите пластмаси ще направлява бъдещата работа на ЕС по този въпрос, например изискванията за екопроектиране на устойчиви продукти, програмите за финансиране и международните дискусии. Комисията насърчава гражданите, публичните органи и предприятията да използват тази рамка при вземането на решения по отношение на своите политики, инвестиции или покупки.

За повече информация:

Рамка на политиката на ЕС за пластмасите на биологична основа и биоразградимите и компостируемите пластмаси

Предложение за преразглеждане на законодателството на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки

Въпроси и отговори относно опаковките и отпадъците от опаковки

Въпроси и отговори относно пластмасите на биологична основа

Информационен документ относно опаковките и пластмасите на биологична основа

Съобщение за медиите относно сертифицирането на поглъщането на въглерод 

Въпроси и отговори относно сертифицирането на поглъщането на въглерод

Информационен документ относно сертифицирането на поглъщането на въглерод

Данни

Дата на публикуване
30 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България