Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия30 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия предлага сертифициране на поглъщанията на въглерод

Европейската комисия прие предложение за първата доброволна рамка на равнище ЕС за надеждно сертифициране на висококачествените поглъщания на въглерод.

Press conference by Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, and Virginijus Sinkevičius, European Commissioner, on the Circular Economy package 

Предложението ще стимулира иновативните технологии за поглъщане на въглерод и устойчивите решения за улавяне на въглерод и ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата, опазването на околната среда и нулевото замърсяване. Предложеният регламент ще подобри значително капацитета на ЕС за количествено определяне, наблюдение и проверка на поглъщанията на въглерод. Подобрената прозрачност ще гарантира доверието на заинтересованите страни и промишлеността и ще спомогне да се избегнат заблуждаващите твърдения за екологосъобразност. Поглъщанията на въглерод могат и трябва да донесат ясни ползи за климата и Комисията ще даде приоритет на онези дейности за поглъщане на въглерод, които ще осигурят значителни ползи за биологичното разнообразие. В бъдеще Комисията, подпомагана от експерти, ще разработи специализирани методи за сертифициране на дейностите по поглъщане на въглерод, които способстват за постигане на целите в областта на климата и други екологични цели.

За да се гарантира прозрачността и надеждността на процеса на сертифициране, в предложението се определят правила за независимата проверка на поглъщанията на въглерод, както и правила за признаване на схемите за сертифициране, които могат да се използват за доказване на съответствието в рамката на ЕС. За да се осигурят качеството и съпоставимостта на поглъщанията на въглерод, предложеният регламент установява четири критерия за качество (под акронима QU.A.L.ITY):

  1. QU (количествено изражение): дейностите по поглъщане на въглерод трябва да бъдат точно измерени и да осигуряват недвусмислени ползи за климата;
  2. А (допълняемост): дейностите по поглъщане на въглерод трябва да надхвърлят съществуващите практики и изискваното от закона;
  3. L (дългосрочно съхранение): Сертификатите са свързани с продължителността на съхранението на въглерод, така че да се осигури постоянно съхранение;
  4. ITY (устойчивост): Дейностите по поглъщане на въглерод трябва да допринасят за постигането на целите за устойчивост, като например адаптирането към изменението на климата, кръговата икономика, или за опазването водните и морските ресурси и биологичното разнообразие.

Това предложение е от съществено значение за целта на ЕС да се превърне в първия в света неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. За да постигне тази цел, ЕС трябва да намали своите емисии на парникови газове до минимум. Същевременно ЕС ще трябва да увеличи поглъщането на въглерод от атмосферата, за да балансира емисиите, които не могат да бъдат премахнати.

Промишлените технологии, като биоенергията с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS) или прякото улавяне и съхранение на въглерод от въздуха (DACCS), могат да улавят въглерод и да го съхраняват постоянно. В селското и горското стопанство, земеделските практики за улавяне на въглероден диоксид могат устойчиво да подобрят съхранението на въглерод в почвите и горите или да намалят изпускането на въглерод от почвите, както и да създадат нов бизнес модел за земеделските и горските стопани. Трайните продукти и материали, например строителните продукти на основата на дървесина, също могат да задържат въглерода в продължение на няколко десетилетия или по-дълго.

Днешното предложение ще насърчи авангардните чисти технологии и ще подкрепи новия европейски Баухаус, като отчете капацитета за съхранение на въглерод на енергийно ефективните строителни материали на основата на дървесина. Предложението ще даде възможност за иновативни форми на частно и публично финансиране, включително финансиране с въздействие или основано на резултати публично подпомагане в рамките на държавната помощ или общата селскостопанска политика. Комисията ще продължи да финансира действия за поглъщане на въглерода по места чрез Фонда за иновации (който може да финансира, наред с другото, проекти за BECCS и DACCS), Общата селскостопанска политикаФонда за регионално развитиепрограма LIFE и програмата „Хоризонт Европа“ (включително мисията „Пакт за почвите за Европа“)

Сега предложението на Комисията ще бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура. Въз основа на критериите QU.A.L.ITY, с помощта на експертна група Комисията ще разработи адаптирани методики за сертифициране на различните видове дейности за поглъщане на въглерод. Първото заседание на експертната група е планирано за първото тримесечие на 2023 г.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори относно сертифицирането на поглъщанията на въглерод

Информационен документ относно сертифицирането на поглъщанията на въглерод

Предложение за регламент за сертифициране на поглъщанията на въглерод в ЕС

Доклад за оценка на въздействието на предложението

Съобщение за медиите относно устойчивите въглеродни цикли (декември 2021 г.)

Повече информация за устойчивите въглеродни цикли

Осъществяване на Европейския зелен пакт

Данни

Дата на публикуване
30 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България