Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия предлага забрана на пускането на пазара на продукти, произведени чрез принудителен труд

Комисията предложи да бъде въведена забрана за пускането на пазара на ЕС на продукти, произведени чрез принудителен труд, като са обхванати всички продукти, произвеждани в ЕС и предназначени за вътрешно потребление и износ.

Growth

Европейската комисия предложи да бъде въведена забрана за пускането на пазара на ЕС на продукти, произведени чрез принудителен труд. С предложението са обхванати всички продукти, по-специално произвежданите в ЕС и предназначени за вътрешно потребление и износ, както и стоките от внос, без то да е насочено към конкретни дружества или отрасли. Този всеобхватен подход е от значение, тъй като приблизително 27,6 милиона души полагат принудителен труд в много отрасли и на всички континенти. Най-често принудителният труд се използва в частната икономика, а някои случаи се налага от отделни държави.

Предложението се основава на международно приети определения и стандарти, като се подчертава значението на тясното сътрудничество със световните партньори. Националните органи ще бъдат оправомощени да изтеглят от пазара на ЕС продукти, произведени чрез принудителен труд, след извършване на разследване. Митническите органи на ЕС ще идентифицират и спират продуктите, произведени чрез принудителен труд, на границите на ЕС.

Националните органи и държавите членки ще прилагат забраната чрез надежден и основан на риска подход за правоприлагане. По време на предварителен етап те ще извършват оценка на рисковете от наличие на принудителен труд въз основа на множество различни източници на информация, които заедно следва да улеснят идентифицирането на рисковете и да спомогнат за насочването на усилията им. Те могат да включват становища от гражданското общество, база данни за рисковете от наличие на принудителен труд, насочени към конкретни продукти и географски райони, както и надлежната проверка, която дружествата извършват.

Съответните органи ще започнат разследвания на продукти, за които има основателни подозрения, че са произведени чрез принудителен труд. Те могат да изискват информация от дружествата и да извършват проверки и инспекции, включително в държави извън ЕС. Ако националните органи открият, че се използва принудителен труд, те ще разпоредят изтеглянето на продуктите, които вече са пуснати на пазара, и ще забранят пускането им на пазара и износа им. От дружествата ще се изисква да се разпоредят със стоките. Митническите органи на държавите членки ще отговарят за правоприлагането по границите на ЕС.

Ако националните органи не могат да съберат всички необходими доказателства, например поради липса на сътрудничество от страна на дружество или орган на държава извън ЕС, те могат да вземат решението въз основа на наличните факти.

По време на целия процес компетентните органи ще прилагат принципите на основана на риска оценка и на пропорционалност. Въз основа на това в предложението се взема предвид по-специално положението на малките и средните предприятия (МСП). Без да бъдат освободени, МСП ще се възползват от специфичната структура на мярката, т.е. компетентните органи ще вземат предвид размера и ресурсите на съответните икономически оператори и мащаба на риска от използване на принудителен труд, преди да започнат официално разследване. МСП ще се възползват и от инструменти за подкрепа.

Комисията също така ще издаде насоки в срок от 18 месеца от влизането в сила на регламента. Те ще включват насоки за надлежна проверка във връзка с принудителния труд и информация относно показателите за риска от наличие на принудителен труд. Новата мрежа на ЕС относно продукти, произведени чрез принудителен труд, ще служи като платформа за структурирана координация и сътрудничество между компетентните органи и Комисията.   

Сега предложението трябва да бъде обсъдено и одобрено от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, преди да може да влезе в сила. То ще започне да се прилага 24 месеца след влизането му в сила.

За повече информация:

Съобщение за медиите: Комисията предприема мерки за забрана на пускането на пазара на ЕС на продукти, произведени чрез принудителен труд

Въпроси и отговори

Информационен документ

Предложение за регламент за забрана на пускането на пазара на Съюза на продукти, произведени чрез принудителен труд

Данни

Дата на публикуване
14 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България