Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите

Европейската комисия представи Европейския законодателен акт за свободата на медиите — новаторски набор от правила за защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС.

World Press Freedom Day

Предложеният регламент включва, наред с другото, гаранции срещу политическата намеса в редакционните решения и срещу неправомерното следене. С него се поставя и акцент върху независимостта и стабилното финансиране на обществените медии, както и върху прозрачността на собствеността върху медиите и разпределянето на държавната реклама. В него също така се определят мерки за защита на независимостта на редакторите и за оповестяване на конфликтите на интереси. Законодателният акт обхваща и въпроса за медийната концентрация и с него се създава нов независим Европейски съвет за медийните услуги, съставен от националните медийни органи. Комисията прие и допълнителна препоръка за насърчаване на вътрешните гаранции за редакционна независимост.

Европейският законодателен акт за свободата на медиите ще гарантира, че медиите, били те обществени или частни, ще могат да работят по-лесно зад граница в рамките на вътрешния пазар на ЕС, без върху тях да се упражнява неправомерен натиск и като се взема предвид цифровата трансформация на медийното пространство. 

  • Защита на редакционната независимост — регламентът ще изисква от държавите членки да зачитат ефективната редакционна свобода на доставчиците на медийни услуги и да подобряват защитата на журналистическите източници. Освен това доставчиците на медийни услуги ще трябва да гарантират прозрачност по отношение на това чия собственост са, като оповестяват публично тази информация и предприемат мерки за гарантиране на независимостта на отделните редакционни решения.
  • Забрана за използване на шпионски софтуер срещу медиите — Законодателният акт за свободата на медиите включва силни гаранции срещу използването на шпионски софтуер срещу медии, журналисти и техните семейства.
  • Независими обществени медии — където съществуват обществени медии, предоставеното за тях финансиране следва да бъде адекватно и стабилно, за да се гарантира редакционна независимост. Ръководителите и управителните съвети на обществените медии ще трябва да бъдат назначавани по прозрачен, открит и недискриминационен начин. Доставчиците на обществени медийни услуги трябва безпристрастно да предоставят разнообразна информация и разнообразни мнения в съответствие със своята мисия за обществена услуга.
  • Тестове за медиен плурализъм — Законодателният акт за свободата на медиите изисква от държавите членки да оценяват въздействието на концентрацията на медийния пазар върху медийния плурализъм и редакционната независимост. Той изисква също така всякакви законодателни, регулаторни или административни мерки, предприети от държава членка, които биха могли да засегнат медиите, да бъдат надлежно обосновани и пропорционални.
  • Прозрачна държавна реклама — със Законодателния акт за свободата на медиите ще бъдат установени нови изисквания за разпределянето на държавната реклама между медиите, така че тя да бъде прозрачна и недискриминационна. Законодателният акт също така ще засили прозрачността и обективността при системите за измервания на аудиторията, които оказват въздействие върху приходите от медийна реклама, по-специално онлайн.
  • Защита на медийното съдържание онлайн — въз основа на Законодателния акт за цифровите услуги Законодателният акт за свободата на медиите включва гаранции срещу необоснованото премахване на медийно съдържание, произведено в съответствие с професионални стандарти. В случаи, които не включват системни рискове, например дезинформация, особено големите онлайн платформи, които възнамеряват да свалят определено законно медийно съдържание, за което считат, че противоречи на политиките на платформата, ще трябва предварително да информират доставчиците на медийни услуги за мотивите си. Всички жалби, подадени от доставчици на медийни услуги, ще трябва да бъдат разглеждани приоритетно от тези платформи.
  • Ново право на потребителите да персонализират медийното си предлагане — със Законодателния акт за свободата на медиите ще се въведе право на персонализиране на медийното предлагане на устройства и интерфейси, като хибридни телевизори, което ще даде възможност на потребителите да променят настройките по подразбиране, за да отговарят на собствените им предпочитания.

Предложението е придружено от препоръка, в която се набелязват редица доброволни най-добри практики, събрани от сектора и насочени към утвърждаване на редакционната независимост и повече прозрачност по отношение на собствеността. Препоръката дава инструментариум от доброволни мерки, които медийните дружества могат да обмислят, например условия за независимо създаване на редакционно съдържание чрез възможност журналистите да участват във вземането на решения от решаващо значение за функционирането на медиите или стратегии за гарантиране на дългосрочна стабилност на генерирането на новинарско съдържание.

Комисията предлага да се създаде нов независим Европейски съвет за медийните услуги, съставен от националните медийни органи. Комитетът ще насърчава ефективното и последователно прилагане на правната уредба на ЕС в областта на медиите, като подпомага Комисията в изготвянето по-специално чрез насоки по медийни регулаторни въпроси. Той ще може също така да издава становища относно национални мерки и решения, засягащи медийните пазари и концентрацията на тях.

Комитетът също така ще координира националните регулаторни мерки по отношение на медии извън ЕС, които представляват риск за обществената сигурност, като гаранция, че тези медии не заобикалят приложимите в ЕС правила. Комитетът също така ще организира структуриран диалог между особено големите онлайн платформи и медийния сектор с цел насърчаване на достъпа до разнообразно медийно предлагане и следене спазването от страна на платформите на инициативите за саморегулиране, например Кодекса на ЕС за поведение във връзка с дезинформацията.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите

Въпроси и отговори относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите

Информационна страница: Европейски законодателен акт за свободата на медиите

Информационен документ: Европейски законодателен акт за свободата на медиите

Предложение и препоръка за Европейски законодателен акт за свободата на медиите

Оценка на въздействието за Европейския законодателен акт за свободата на медиите

Данни

Дата на публикуване
16 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България