Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия представя Инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

Новият инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации цели да се запази в полза на гражданите и предприятията от целия ЕС свободното движение на стоки, услуги и хора в случай на бъдещи извънредни ситуации.

Visit of Christos Stylianides, Member of the CE to Denmark

Европейската комисия представя новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации (SMEI). С тази рамка за управление на кризи се цели да се запази в полза на гражданите и предприятията от целия ЕС свободното движение на стоки, услуги и хора, както и наличността на стоки и услуги от основно значение в случай на бъдещи извънредни ситуации. Макар единният пазар вече да се е доказал като нашият най-добър актив в управлението на кризи, след пандемията от COVID-19 се откроиха някои структурни недостатъци, възпрепятстващи способността на ЕС да реагира по ефективен и координиран начин на извънредни ситуации. Едностранните мерки доведоха до фрагментиране, което влоши кризата и засегна особено силно МСП.

Инструментът в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации допълва други законодателни мерки на ЕС за управление на кризи, като Механизма за гражданска защита на Съюза, както и правилата на ЕС за конкретни сектори, вериги на доставки или продукти, като здравеопазването, полупроводниците или продоволствената сигурност, за които вече са предвидени целеви мерки за реагиране при кризи. С него се създава добре балансирана рамка за управление на кризи, за да се идентифицират различните заплахи за единния пазар и да се гарантира безпроблемното му функциониране чрез:

  • Създаване на структура за управление на кризи за единния пазар: Нов механизъм за наблюдение на единния пазар, определяне на различни нива на риск и координиране на подходяща реакция на няколко етапа — планиране на действия при извънредни ситуации и режими на бдителност и на извънредна ситуация. Първо, рамката за планиране на действия при извънредни ситуации ще позволи на Комисията и на държавите членки да създадат координационна и комуникационна мрежа за повишаване на готовността. Впоследствие, ако бъде установена заплаха за единния пазар, Комисията може да задейства режима на бдителност. И накрая, в случай на криза с широкообхватно въздействие върху единния пазар Съветът може да задейства режима на извънредна ситуация. Ще бъде създадена консултативна група, съставена от Комисията и държавите членки, която да дава оценка за дадена ситуация и да препоръчва най-подходящите мерки за реагиране. Тя ще има основна роля през целия процес.
  • Предлагане на нови действия за справяне със заплахите за единния пазар: В режим на бдителност държавите членки, в сътрудничество с Комисията, ще насочат усилията си основно към наблюдаване на веригите на доставки на определени стратегически важни стоки и услуги, както и към създаването на стратегически резерви в тези области. Когато режимът на извънредна ситуация бъде задействан, свободното движение в рамките на единния пазар ще бъде запазено посредством черен списък на забранените ограничения и, в по-общ план, чрез засилен и провеждан бързо контрол на едностранните ограничения. Комисията ще може освен това да препоръча на държавите членки да гарантират наличието на стоки от особено знабение при криза чрез улесняване на разширяването или промяната на предназначението на производствени линии или чрез ускоряване на издаването на разрешения. И накрая, тя ще може също така да препоръча на държавите членки да извършат целево разпределение на създадените в режима на бдителност стратегически резерви. Както в режим на бдителност, така и в режим на извънредна ситуация ще се прилагат и нови правила за улесняване на възлагането от страна на Комисията от името на държавите членки на обществени поръчки за стоки и услуги от особено значение.
  • Допускане на крайни мерки при извънредна ситуация: При извънредни обстоятелства и само след като бъде задействан режимът на извънредна ситуация, Комисията ще може също така да приложи инструменти, за които ще се изисква отделна стъпка за задействане. В такъв случай Комисията ще може да отправи към икономическите оператори специални искания за информация, които могат да станат задължителни. Тя може също така да поиска от тях да приемат поръчки с приоритет за продукти от особено значение при криза, които предприятията трябва да изпълнят или да представят обяснение с излагане на сериозни основания за отказ. Освен това посредством ускореното пускане на пазара на определени продукти чрез по-бързо изпитване и акредитация, включително чрез оценяване на съответствието, ще бъде гарантирана наличността на тези продукти по време на извънредни ситуации. Правилата, позволяващи такива дерогации, са определени в отделни предложения за регламент и за директива за изменение на редица свързани с конкретни продукти регулаторни режими, които придружават Регламента за инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно новия инструмент в подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации

Въпроси и отговори

Информационен документ

 

Данни

Дата на публикуване
19 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България