Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия29 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия представя нови правила за интелектуалната собственост

Интелектуална собственост и промишлен дизайн

Комисията представя преразгледани правила, които ще направят закрилата на промишлените дизайни в целия ЕС по-евтина, по-бърза и по-предвидима. Промишленият дизайн представлява външният вид на продукта, който се характеризира със своите линии, контури или форма. Предложенията за преразгледан регламент и преработена директива относно промишлените дизайни модернизират съществуващата рамка за промишления дизайн на Общността и паралелните национални режими за промишлен дизайн, създадени и хармонизирани преди 20 години. Преразгледаните правила ще спомогнат за по-нататъшното подобряване на условията за иновации за предприятията. В същото време правилата въвеждат и по-балансиран подход към закрилата на промишления дизайн. Това гарантира, че промишлените дизайни могат да бъдат възпроизвеждани за резервни части, като по този начин на потребителите се предоставя по-голям избор при поправката на съставни продукти, като например автомобили.

Двете предложения ще:

  • опростят и рационализират процедурата за регистрация на промишлен дизайн в целия ЕС: чрез улесняване на изобразяването на промишлените дизайни в заявка за регистрация (например чрез подаване на видеофайлове) или комбиниране на повече от един промишлен дизайн в една заявка, както и чрез намаляване на таксите, които трябва да се плащат за първите десет години на закрила, новите правила ще направят закрилата на регистрираните промишлени дизайни на Общността по-достъпна, ефикасна и финансово изгодна, по-специално за отделните автори на дизайн и за МСП;
  • хармонизират процедурите и ще осигурят взаимно допълване с националните системи на промишлените дизайни: новата рамка има за цел да осигури по-голяма допълняемост между правилата на равнището на ЕС и националните правила за закрила на промишлените дизайни, например по отношение на изискванията за регистриране на дизайните или опростяване на правилата за обявяване на недействителност на регистрирани дизайни. Това ще спомогне за създаването на еднакви условия на конкуренция за предприятията в цяла Европа;
  • позволят възпроизвеждането на оригинални промишлени дизайни за целите на поправката на съставни продукти: с въвеждането на общоевропейска „клауза за поправка“ в Директивата за промишления дизайн новите правила ще спомогнат за отварянето и увеличаването на конкуренцията на пазара на резервни части. Това е особено важно в сектора за поправка на автомобили, където следва да стане възможно от правна гледна точка във всички държави от ЕС да се възпроизведат идентични „задължително съответстващи“ резервни части на каросерията на автомобила, за да се възстанови първоначалният му вид. Предложената „клауза за поправка“ следва да има незабавно правно действие само за бъдещи промишлени дизайни, докато тези, които вече са получили закрила, следва да останат обхванати за преходен период от десет години.  

За повече информация:

Съобщение за медиите относно преразгледаните правила за интелектуална собственост 

Предложение за регламент

Предложение за директива

Повече информация за промишлените дизайни

Данни

Дата на публикуване
29 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България