Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия29 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия приема насоки относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица, работещи сами

Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори („насоките“) във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами. 

В насоките се пояснява кога определени самостоятелно заети лица могат да се обединят, за да договорят колективно по-добри условия на труд, без да нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията.

В член 101 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) се забраняват споразуменията между предприятия, които ограничават конкуренцията. Въпреки че колективните трудови договори между работодатели и работници не са предмет на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, самостоятелно заетите лица се считат за предприятия и поради това рискуват да нарушат правилата за конкуренция, когато договарят колективно своите хонорари или други условия за търговия. Вследствие на това самостоятелно заетите лица често не са сигурни дали могат да договарят колективно своите условия на труд.

Насоките се прилагат за самостоятелно заетите лица, работещи сами, които работят изцяло самостоятелно и не наемат други лица. 

В насоките се поясняват обстоятелствата, при които определени самостоятелно заети лица, работещи сами, могат колективно да преговарят за подобряване на условията си на труд, без да нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Насоките поясняват по-специално следното:

  • Конкурентното право не се прилага по отношение на самостоятелно заетите лица, работещи сами, които се намират в положение, сравнимо с това на работниците. Те включват самостоятелно заетите лица, работещи сами, които: i) предоставят услуги единствено или предимно на едно предприятие; ii) работят заедно с работниците; и iii) предоставят услуги на или през цифрова трудова платформа.
  • Комисията няма да прилага правилата на ЕС в областта на конкуренцията към колективните трудови договори, сключени от самостоятелно заети лица, работещи сами, които са в слаба позиция при договаряне. Такъв е случаят например, когато самостоятелно заетите лица, работещи сами, са изправени пред дисбаланс в преговорните позиции поради преговори с икономически по-силни дружества или когато се договарят колективно в съответствие с националното законодателство или законодателството на ЕС.

Комисията ще следи как тези насоки се отразяват на национално равнище чрез Европейската мрежа по конкуренция и специални срещи с европейските социални партньори. Комисията ще преразгледа насоките си до 2030 г.

Насоките са част от действията, които имат за цел да гарантират, че условията на труд на работниците през платформа са адекватно разгледани, включително предложението на Комисията за директива и съобщението относно подобряването на условията на труд при работа през платформи. Обхватът на насоките обаче не е ограничен до самостоятелно заетите лица, работещи сами, които работят през цифрови трудови платформи, а обхваща и ситуациите на самостоятелно заетите лица, работещи сами, които работят в офлайн икономиката.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно насоките за колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица, работещи сами

Насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами

Въпроси и отговори: Насоки относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица

Въпроси и отговори: подобряване на условията на труд при работа през платформи

Съобщение за медиите: подобряване на условията на труд при работа през платформи

Информационен документ: подобряване на условията на труд при работа през платформи

Предложение за директива относно подобряването на условията на труд при работа през платформи

Съобщение за по-добри условия на труд за по-силна социална Европа: извличане на всички ползи от цифровизацията за бъдещето на труда

Данни

Дата на публикуване
29 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България