Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия12 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия започва работа по Европейската година на уменията

Symbolic illustrations with blocks and dices

Както беше обявено от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г., Комисията прие официалното си предложение 2023 г. да бъде обявена за Европейска година на уменията.

Екологичният и цифровият преход разкриват нови възможности за хората и икономиката на ЕС. Наличието на подходящи умения дава възможност на хората успешно да се адаптират спрямо промените на пазара на труда и да участват пълноценно в обществото и демократичния живот. Това ще гарантира, че никой няма да изостане и че икономическото възстановяване, както и екологичният и цифровият преход, ще са социално справедливи. Наличието на работна сила с търсени умения също допринася за устойчив растеж, води до повече иновации и подобрява конкурентоспособността на дружествата.

Понастоящем обаче повече от три четвърти от дружествата в ЕС съобщават за трудности при намирането на работници с необходимите умения, а последните данни на Евростат сочат, че само 37 % от възрастните редовно преминават обучения. Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото показва, че 4 от всеки 10 възрастни и всяко трето лице, което работи в Европа, не притежават основни цифрови умения. Освен това още през 2021 г. 28 професии в сектори, вариращи от строителство и здравеопазване до инженерство и ИТ, са изпитвали недостиг на кадри, което показва нарастващо търсене както на висококвалифицирани, така и на нискоквалифицирани работници. Налице е също така слабо присъствие на жените в професиите и образованието, свързани с технологиите, като само 1 от 6 специалисти в областта на ИТ и 1 от 3 завършили висше образование в областта на науките, технологиите, инженерните науки и математиката са жени.

За да се насърчи ученето през целия живот, държавите членки одобриха социалните цели на ЕС за 2030 г., според които най-малко 60 % от възрастните следва да участват в обучение всяка година, като вече представиха своя национален принос за постигането на тази цел. Това е важно и за постигане на целта за равнище на заетост от най-малко 78 % до 2030 г. В Цифровия компас за 2030 г. се определя целта на ЕС до 2030 г. най-малко 80 % от всички възрастни да притежават поне основни цифрови умения, а в ЕС да има 20 милиона заети специалисти в областта на ИКТ, и повече жени да бъдат насърчавани да заемат такива работни места.

Европейската година на уменията — насърчаване на конкурентоспособността, участието и талантите

С Европейската година на уменията, в сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки, социалните партньори, публичните и частните служби по заетостта, търговските и стопанските камари, доставчиците на услуги в областта на образованието и обучението и работниците и предприятията, Комисията предлага да се даде нов тласък на ученето през целия живот чрез:

 • Насърчаване на повече и по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията, за да се използва пълният потенциал на европейската работна сила и да се помогне на хората да преминат от едно работно място на друго.
 • Гарантиране, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда, също посредством сътрудничество със социалните партньори и предприятията.
 • Постигане на съответствие между стремежите и набора от умения на хората и възможностите на пазара на труда, особено за екологичния и цифровия преход и икономическото възстановяване. Специално внимание ще бъде отделено на активизирането на повече хора на пазара на труда, по-специално на жените и младите хора, особено тези, които не участват в никаква форма на образование, заетост или обучение.
 • Привличане на хора от трети държави, разполагащи с уменията, необходими на ЕС, включително чрез укрепване на възможностите за учене и мобилността и улесняване на признаването на квалификациите.

За да се постигнат тези цели, Комисията ще насърчава възможностите за повишаване на квалификацията и за преквалификация, например чрез повишаване на осведомеността по отношение на съответните инициативи на ЕС, включително възможностите за финансиране от ЕС, в подкрепа на тяхното възприемане, изпълнение и реализация на място. В целия ЕС ще бъдат организирани също така прояви и кампании за повишаване на осведомеността, за да се подкрепи взаимното обучение на партньори в областта на повишаването на квалификацията и преквалификацията. Предложената година има за цел също така да спомогне за по-нататъшното разработване на инструменти за събиране на данни за уменията и да насърчи средствата и инструментите за по-голяма прозрачност и по-лесно признаване на квалификациите, включително квалификациите, получени извън ЕС.

За да се гарантира координацията на съответните дейности на национално равнище, Комисията призовава държавите членки да назначат национален координатор за Европейската година на уменията.

Инициативи на ЕС в подкрепа на развитието на умения

За Европейската година на уменията можем да използваме множеството инициативи на ЕС, които вече са в ход, в подкрепа на уменията и да увеличим тяхното възприемане, включително чрез:

 • Европейската програма за умения е рамката за сътрудничество в областта на политиката на ЕС в сферата на уменията и ще продължи да помага на гражданите и предприятията да развиват повече и по-добри умения и да ги прилагат.
 • Като част от Програмата за умения, в рамките на Пакта за умения досега са се присъединили над 700 организации и са създадени 12 широкомащабни партньорства в стратегически сектори с ангажименти за подпомагане на повишаването на квалификацията на максимум 6 милиона души.
 • Структурираният диалог с държавите членки относно цифровото образование и умения.
 • Комисията предложи също така нови инициативи за справяне с недостига на умения в ЕС и за подобряване на сътрудничеството в областта на миграцията. Изграждането на резерв на ЕС от таланти и на партньорства в подкрепа на талантите с избрани трети партньори ще спомогне за постигането на съответствие между уменията на кандидатите за работа в Европа и нуждите на пазара на труда. Това е ключов търсен резултат в рамките на Новия пакт за миграцията и убежището.
 • Новата европейска иновационна програма, приета през юли, предлага водеща инициатива и набор от действия за създаване на подходящи рамкови условия за нашите таланти.
 • Европейската стратегия за университетите, приета през януари, предлага поредица от 50 действия, които са от ключово значение за развитието на висококачествени и ориентирани към бъдещето умения за широк кръг учащи се, включително учащи се през целия живот, за да могат те да се превърнат в хора с творческо и критично мислене, които решават проблемите, и в активни и отговорни граждани.
 • Европейската платформа за цифрови умения и работни места е инициатива, стартирана в рамките на програмата „Механизъм за свързване на Европа“. Тя предлага информация и ресурси за цифровите умения, като например инструмент за самооценка на цифровите умения, както и възможности за обучение и финансиране.
 • Коалицията на ЕС за цифрови умения и работни места цели преодоляване на недостига на цифрови умения, като обединява държави членки, социални партньори, дружества, организации с нестопанска цел и доставчици на услуги в сферата на образованието с цел повишаване на осведомеността и насърчаване на организациите да предприемат различни действия за насърчаване на обучението в областта на цифровите умения, като например поемане на ангажимент за повишаване на цифровите умения.

Финансиране от ЕС и помощ за инвестиране в умения

Налице е значително финансиране от ЕС и техническа подкрепа за подпомагане на инвестициите на държавите членки в повишаване на квалификацията и преквалификация, включително:

 • Европейският социален фонд плюс (ЕСФ +) с бюджет от над 99 милиарда евро за периода 2021—2027 г. е основният инструмент на ЕС за инвестиране в хората.
 • Механизмът за възстановяване и устойчивост може да подкрепя реформите и инвестициите на държавите членки, включително в областта на уменията и работните места. В националните планове за възстановяване и устойчивост, одобрени до момента от Комисията и Съвета, около 20 % от социалните разходи са предназначени за „заетост и умения“.
 • 580 милиона евро по програмата „Цифрова Европа“ за развитие на задълбочени цифрови умения. С нея се предоставя стратегическо финансиране и, наред с другото, се подкрепя развитието на резерв от висококвалифицирани експерти в областта на цифровите технологии, като същевременно се засилва сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, и заинтересованите страни в областта на цифровите умения и работни места.
 • „Хоризонт Европа“ предоставя подкрепа за уменията на изследователите, предприемачите и иноваторите, по-специално чрез своите действия „Мария Склодовска-Кюри“Европейския съвет по иновациите и Европейския технологичен институт.
 • С бюджет от 26,2 милиарда евро „Еразъм +“ подкрепя, наред с другото, личностното и професионалното развитие на учащите, персонала и институциите в областта на професионалното образование и обучение чрез финансиране на дейности за мобилност и партньорства за сътрудничество в цяла Европа. Програмата също така финансира инициативата за мрежи от европейски университети, които са пионери в разработването на микроквалификации за обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация.

Допълнителните програми, които могат да подкрепят развитието на умения, включват програмата InvestEUЕвропейския фонд за приспособяване към глобализацията за разселени лица, Европейския фонд за регионално развитиеФонда за справедлив преходЕвропейския корпус за солидарностПрограмата за околната среда и действията по климата (LIFE), Модернизационния фондИнструмента за техническа подкрепа и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество.

За повече информация

Съобщение за медиите относно Европейска година на уменията

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обявяване на 2023 г. за Европейска година на уменията

Уебсайт — Умения и квалификации

Данни

Дата на публикуване
12 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България