Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Декември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейски съвет по иновациите: повече от един милиард и половина евро са заделени за революционни технологии

European Solar Test Installation (ESTI) in the Joint Research Centre, Ispra, Italy

Европейската комисия прие работната програма за 2023 г. на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). С нея се разкриват възможности за финансиране в размер на 1,6 милиарда евро през 2023 г. за учени и новатори с цел по-мащабно внедряване на авангардни технологии и създаване на нови пазари. Повече от половин милиард евро са заделени за технологии от следващо поколение в области, стратегически за Европа, включително съхранението на енергия, квантовите технологии, полупроводниците и продоволствената сигурност.

Новото финансиране за 2023 г. затвърждава нарастващата подкрепа на ЕСИ за технологиите с голямо въздействие и стартиращите предприятия. В публикувания също днес доклад за въздействието на ЕСИ се подчертава, че ЕСИ вече е подкрепил 12 предприятия „еднорози“, насърчил е над 10 милиарда евро последващи инвестиции и е привлякъл допълнителни инвестиции, надвишаващи повече от 2,6 пъти инвестициите, реализирани чрез фонда на ЕСИ.

Тазгодишната работна програма включва няколко новости и пилотни действия в подкрепа на новата европейска програма за иновации.

Новости

  • Набор от осем предизвикателства, имащ за цел превръщането на стартиращите предприятия и МСП в световни лидери в технологични области от стратегическо значение, с бюджет за безвъзмездни средства и инвестиции в размер на 525 милиона евро.
  • Нова схема за увеличаване на потока от иновативни таланти към стартиращи предприятия в областта на дълбоките технологии чрез стажове за обещаващи изследователи.
  • Засилена подкрепа за жените новатори посредством създаването на връзки между инструмента „Ускорител“ на ЕСИ и предприятията, подкрепяни от инициативата Women TechEU.
  • Подкрепа за тестване на иновациите на ЕСИ от публични и частни възложители на обществени поръчки.
  • Разширяване на сътрудничеството с Европейския институт за иновации и технологии (EIT) чрез разкриване на услуги за ускоряване на бизнеса и стартиране на съвместна награда на ЕСИ и EIT за жени новатори.

Подкрепа за приоритетите на ЕС

Работната програма на ЕСИ за 2023 г. съдържа актуализиран набор от „Предизвикателства на ЕСИ“. Повече от половин милиард евро се предоставят на стартиращи предприятия за разработване на бъдещи технологии, които ще допринесат за постигането на целите на ЕС за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници, гарантиране на сигурността на доставките на полупроводници и безопасността на веригите за доставки на храни, както и на екологосъобразното строителство. Тези предизвикателства пряко ще подкрепят такива цели на политиката на ЕС, като плана REPowerEUЗаконодателния акт за интегралните схемиНовия европейски Баухаус, продоволствената сигурност и мисиите на ЕС в рамките на „Хоризонт Европа“.

Финансиране и подкрепа от Европейския съвет по иновациите през 2023 г.

  • Инструмент „Изследвач“ на ЕСИ, с бюджет от 343 милиона евро, за подкрепа на мултидисциплинарни изследователски екипи при извършването на визионерски научни изследвания, които имат потенциал да доведат до технологични пробиви (безвъзмездни средства в размер до 4 милиона евро).
  • Инструмент „Преход“ на ЕСИ, с бюджет от 128,3 милиона евро, за превръщане на резултатите от научните изследвания във възможности за иновации, като акцентът се поставя върху резултатите, получени от проектите по инструмента „Изследвач“ на ЕСИ и проектите за доказване на изпълнимостта на концепция в рамките на Европейския научноизследователски съвет, както и за достигане на технологична зрялост и за изготвяне на икономическа обосновка за конкретни приложения (безвъзмездни средства в размер до 2,5 милиона евро).
  • Инструмент „Ускорител“ на ЕСИ, с бюджет от 1,13 милиарда евро, за стартиращи предприятия и МСП с цел подпомагане на разработването и по-мащабното внедряване на иновации с голямо въздействие, които имат потенциал за създаване на нови пазари или за осъществяване на пробив на съществуващи такива (безвъзмездни средства в размер под 2,5 милиона евро, капиталови инвестиции от 0,5 до 15 милиона евро).

Всички проекти на Европейския съвет по иновациите имат достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, които осигуряват инструктори, наставници и експертни познания, възможности за партньорство с предприятия, инвеститори и други, както и редица други услуги и прояви.

Видимост и въздействие

В доклада за въздействието на ЕСИ е обхванато въздействието на ЕСИ в периода от 2014 г. до първата му пълна година на дейност като пълномащабна инициатива в рамките на „Хоризонт Европа“ през 2021 г.

Предоставената до момента подкрепа даде следните резултати:

• Съвкупността от предприятия на ЕСИ достигна обща оценка на пазарната стойност в размер на над 40 милиарда евро, която включва 12 предприятия „еднорози“ и 112 предприятия „кентаври“.

• Насърчени бяха повече от 10 милиарда евро последващи инвестиции в предприятията от съвкупността на ЕСИ, включително от рисков капитал, предприятия и национални банки за развитие.

• В рамките на инструмента „Ускорител“ 20 % от финансирането е за ръководени от жени предприятия, а в рамките на инструмента „Изследвач“ над 30 % от финансирането е за жени изследователи.

• Сключени бяха 92 инвестиционни споразумения и бяха привлечени 500 милиона евро съвместни инвестиции заедно с фонда на ЕСИ, което представлява 2,6 евро допълнителни капиталови инвестиции за всяко инвестирано евро от фонда на ЕСИ.

• Подкрепени бяха над 500 научноизследователски проекта, които дадоха живот на около 1375 иновации, като има вероятност над 90 % от тях да доведат до нов или подобрен продукт или процес.

• Предоставени бяха 100 милиона евро за комерсиализиране на новаторски идеи в рамките на първия кръг от покани за представяне на предложения по инструмента „Преход“ на ЕСИ.

За повече информация:

Работна програма на ЕСИ за 2023 г. и информационни документи

Доклад за въздействието на ЕСИ за 2022 г.

Данни

Дата на публикуване
7 Декември 2022 г.
Автор
Представителство в България