Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия7 Юни 2023 г.Представителство в България

Европейски здравен съюз: нов всеобхватен подход към психичното здраве

Днес, в отговор на ангажимента, поет от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза през 2022 г., Комисията добавя към Европейския здравен съюз допълнителен стълб: нов всеобхватен подход към психичното здраве.

Този подход представлява първа и важна стъпка в посока към изравняване на психичното здраве по значимост с физическото и възприемане на нов, междусекторен подход към проблемите с психичното здраве. С 20 водещи инициативи и финансиране от ЕС в размер на 1.23 милиарда евро по линия на различни финансови инструменти, Комисията ще помогне на държавите членки да поставят на преден план хората и тяхното психично здраве.

Днешното съобщение идва своевременно: още преди пандемията от COVID-19 проблемите, свързани с психичното здраве, засягаха един на всеки шест души в ЕС, като положението се влоши вследствие на безпрецедентните кризи от последните години. Цената на бездействието е значителна и възлиза на 600 милиарда евро годишно.

Психичното здраве е от значение: ключови елементи на действията за преодоляване на проблемите с психичното здраве

На фона на значителните технологични, екологични и обществени промени, които засягат способността на хората да се справят, действията на ЕС в областта на психичното здраве ще бъдат съсредоточени около три ръководни принципа:

i) адекватна и ефикасна превенция,

ii) достъп до психично здравеопазване и лечение с високо качество и на достъпна цена, както и

iii) реинтеграция в обществото след възстановяване.

Този всеобхватен подход разглежда психичното здраве в контекста на всички области на политиките с цел да бъде призната многоаспектността на рисковите фактори, свързани с влошеното психично здраве. Като се следва този подход, конкретните действия ще обхванат широк спектър от политики и ще включват усилия за:

  • Насърчаване на доброто психично здраве чрез превенция и ранно откриване, включително посредством Европейска инициатива за превенция на депресиите и самоубийствата, Европейски кодекс за психично здраве и засилена научноизследователска дейност относно здравето на мозъка.
  • Инвестиране в обучение и изграждане на капацитет с цел интегриране на темата за психичното здраве във всички области на политиките и подобряване на достъпа до лечение и грижи. Действията ще включват програми за обучение и обмен на специалисти и техническа подкрепа за реформи в областта на психичното здраве на национално равнище.
  • Осигуряване на добро психично здраве при работа посредством повишена осведоменост и по-добра превенция. Това ще бъде постигнато например чрез кампании на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за повишаване на осведомеността, които обхващат цялата територия на ЕС, както и посредством евентуална бъдеща инициатива на ЕС относно психосоциалните рискове на работното място.
  • Защита на децата и младите хора през годините на формиране на личността, когато те са най-уязвими, в контекста на засилващ се натиск и все по-големи предизвикателства. Мерките включват създаване на мрежа за психично здраве на децата и младежите, набор от инструменти за превенция при децата, насочен към основните определящи здравето фактори за психично и физическо здраве, както и по-добра защита онлайн и в социалните медии.
  • Работа с уязвимите групи от населението чрез предоставяне на целенасочена подкрепа за най-нуждаещите се, като по-възрастните хора, хората в затруднено икономическо или социално положение и мигрантите/бежанците. Специално внимание се обръща на засегнатото от конфликта население, по-специално разселеното от Украйна население (и по-специално деца), както и на децата в Украйна, травмирани от войната.
  • Пример и лидерство на международно равнище чрез повишаване на осведомеността и предоставяне на качествена подкрепа за психичното здраве при извънредни хуманитарни ситуации.

За повече информация:

Съобщение

Психично здраве (europa.eu)

Видеоматериал за психичното здраве

 

Данни

Дата на публикуване
7 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България