Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Годишен доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Европейската комисия прие своя годишен доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС. В доклада са очертани действията по правоприлагане, които Комисията е предприела през 2022 г., за да гарантира защитата на правата и свободите на хората и предприятията в целия ЕС, както и че правилата на ЕС във всички области на политиката работят на практика.

Когато възникнат проблеми, Комисията най-напред работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да се опита да ги разреши възможно най-скоро. Най-често с успех — през 2022 г. 96 % от случаите са били решени, преди да бъдат заведени дела в Съда.

Въпреки това, както става ясно от доклада, Комисията не се колебае да предприеме действия по правоприлагане, когато е необходимо — през 2022 г. тя образува 551 нови производства за установяване на нарушение. През 2022 г. всички държави членки бяха обект на нови производства за установяване на нарушение.

Миналата година Комисията взе решение да предяви общо 35 иска пред Съда на Европейския съюз, което представлява увеличение спрямо предходната година (31). Комисията реши да поиска от Съда да наложи финансови санкции на съответната държава членка по 17 от производствата, образувани поради закъсняло транспониране на директиви. Налагането на финансови санкции има за цел да осигури бързото изпълнение на задълженията и има възпиращ ефект срещу бъдещи забавяния.

Действията по правоприлагане на Комисията също така спомогнаха за възобновяване на спазването на правилата от страна на държавите членки: през годината бяха приключени 489 производства за установяване на нарушение.

Освен това Комисията приключи преглед, в рамките на който набеляза начини за по-нататъшно подобряване на методите си на работа по отношение на прилагането на правото на ЕС. Целта на прегледа, който започна през 2022 г., беше да се гарантира, че са на разположение най-добрите възможни инструменти за правоприлагане, за да се осигури прилагането на правото на ЕС на практика. Понастоящем Комисията представя резултатите от него.

В рамките на публикувания преглед Комисията набеляза области за подобрение във връзка с начина, по който Комисията и държавите членки гарантират прилагането и изпълнението на правото на ЕС. Беше препоръчано например да се увеличи подкрепата за държавите членки при прилагането на правото на ЕС, да се повиши прозрачността на действията на Комисията по правоприлагане и да се извършва по-систематично наблюдение на прилагането на регламентите. Комисията ще пристъпи към изпълнение на препоръките на практика.

Комисията също така публикува данните за правоприлагането в своето информационно табло за единния пазар за 2022 г., в което се отчита доколко добре функционира единният пазар и се измерват резултатите по области на политиката и по държави членки. Информационното табло за единния пазар показва, че през 2022 г. държавите членки са постигнали известен напредък по отношение на изпълнението и прилагането на правилата на единния пазар: процентът на директивите за единния пазар, чието цялостно транспониране все още не е било съобщено на Комисията („дефицит при транспонирането“), е намалял до 1,1 % (от 1,6 % през 2021 г.). Процентът на неправилно транспонираните директиви за единния пазар („дефицит в съответствието“) остава стабилен — 1,3 %.

На последно място, днес Комисията прие редовния си пакет от решения относно нарушенията

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

  • Околна среда и рибарство

Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2023)2064), поради това че не прилага принципа „замърсителят плаща“, предвиден в Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО). В България разходите за управление на отпадъците, които гражданите и предприятията плащат, се основават на стойността на имота за данъчни цели, без да се вземат предвид имащи значение параметри като количеството битови отпадъци. Въпреки че България измени законодателството си, за да отстрани проблема, прилагането на разпоредбите продължава да се отлага всяка година от 2015 г.

  • Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2018)2268) заради несъответствието на нейното национално законодателство с правилата за обществените поръчки (Директива 2014/24/ЕС). С българското законодателство се въвеждат две изключения от прилагането на правилата за обществените поръчки, а именно за определени лекарствени продукти и за изграждането и поддръжката на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница. Въпреки че България предприе действия за отстраняване на по-голямата част от проблемите, свързани с несъответствието, от започването на производството за установяване на нарушение през 2019 г., тя не го е направила за горепосочените изключения.

  • Правосъдие

Европейската комисия реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2023)2001) за неспазване на правилата на ЕС относно личните карти и документите за пребиваване, издавани на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства (Регламент (ЕС) 2019/1157). По-конкретно това се отнася до личните карти, документите за пребиваване, издавани на граждани на ЕС, и картите за пребиваване, издавани на членове на семейството, които не са граждани на ЕС.

Европейската комисия реши също да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2021)2262) във връзка със спазването на Рамковото решение относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета), както и мотивирано становище (INFR(2022)0290) относно транспонирането в националното законодателство на правилата на ЕС относно достъпността на продуктите и услугите за хората с увреждания (Директива (ЕС) 2019/882).

  • Мобилност и транспорт

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2022)0196), за това, че не е уведомила Комисията, че е транспонирала в националното законодателство всички мерки съгласно Директива (ЕС) 2020/1057 за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.

Също така Комисията реши да изпрати и мотивирано становище (INFR(2022)0414) за неправилното транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията, с която се изменя Директива 2014/45/ЕС относно практическите аспекти на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.

 

За повече информация:

Съобщение за медиите относно прилагането на правото на ЕС 

Годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС

Уебсайт за годишния доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС

Информационно табло за единния пазар

Доклад за преглед на работните методи на Комисията във връзка с мониторинга върху прилагането на правото на ЕС

Данни

Дата на публикуване
14 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България