Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия28 Юли 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г.

Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии.

DESI 2022

Европейската комисия публикува днес резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии. По време на пандемията от COVID-19 държавите членки напреднаха в усилията си за цифровизация, но все още се борят да запълнят пропуските в цифровите умения, цифровата трансформация на МСП и разгръщането на усъвършенствани 5G мрежи. Механизмът за възстановяване и устойчивост с около 127 милиарда евро, предназначени за реформи и инвестиции в областта на цифровите технологии, предлага безпрецедентна възможност за ускоряване на цифровата трансформация, която ЕС и неговите държави членки не могат да си позволят да пропуснат.

Констатациите показват, че макар повечето държави членки да отбелязват напредък в цифровата си трансформация, възприемането на ключови цифрови технологии от предприятията, като например изкуствения интелект (ИИ) и големите данни, остава слабо. Необходимо е да се увеличат усилията, за да се гарантира пълното разгръщане на инфраструктурата за свързаност (по-специално 5G), която е необходима за силно иновативни услуги и приложения. Цифровите умения са друга важна област, в която държавите членки трябва да постигнат по-голям напредък.

Предложението на Комисията относно Пътя към цифровото десетилетиеодобрено от Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, ще улесни по-задълбоченото сътрудничество между държавите членки и ЕС за постигане на напредък във всички измерения, обхванати от DESI. То осигурява рамка за държавите членки за поемане на съвместни ангажименти и създаване на многонационални проекти, които ще укрепят колективната им сила и устойчивост в глобален контекст.

Финландия, Дания, Нидерландия и Швеция продължават да са начело на ЕС. Дори те обаче са изправени пред пропуски в ключови области: навлизането на усъвършенствани цифрови технологии, като ИИ и големите данни, се запазва под 30 % и много далеч от целта от 75 % на цифровото десетилетие до 2030 г.; широкоразпространения недостиг на умения, който забавя цялостния напредък и води до цифрово изключване.

Като цяло се наблюдава положителна тенденция на сближаване: ЕС продължава да подобрява своето равнище на цифровизация, а държавите членки, които започнаха от по-ниски равнища, постепенно наваксват, като напредват с по-бързи темпове. По-специално Италия, Полша и Гърция значително подобриха своите резултати по DESI през последните пет години, като реализираха устойчиви инвестиции със засилен политически акцент върху цифровите технологии, подкрепени и с европейско финансиране.

За повече информация:

Съобщение за медиите - DESI 2022

Въпроси и отговори — Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2022 г.

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото

Резултати на отделните държави членки

Методологическа бележка  

Прогнозно проучване за 2022 г. в областта на ИКТ и НИРД 

 

Данни

Дата на публикуване
28 Юли 2022 г.
Автор
Представителство в България