Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия8 Юни 2023 г.Представителство в България

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г.

Press conference by Didier Reynders, European Commissioner, on the 2023 EU justice Scoreboard

Европейската комисия публикува днес единадесетото издание на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието — годишен преглед, предоставящ сравнителни данни за ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи в държавите от ЕС. Тазгодишното информационно табло включва данни за 16 нови области, например за начина, по който националните органи се борят с корупцията, за продължителността на производствата, свързани със случаи на подкуп, и за специалните договорености за улесняване на равния достъп до правосъдие за възрастни хора, жертви на основано на пола насилие и домашно насилие, както и за лица, които като цяло са изложени на риск от дискриминация. В изданието за 2023 г. за първи път са включени и конкретни данни за заплатите на съдиите и прокурорите, за назначаването на главни прокурори и председатели на Върховния съд и за висшите инстанции, компетентни по конституционни въпроси, наред с другото.

Основни констатации в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г.:

  • Продължават да съществуват предизвикателства по отношение на усещането за независимост на съдебната власт: Според проучване на Евробарометър от 2016 г. насам усещането за независимостта на съдебната власт сред широката общественост се е подобрило в 15 държави членки. В сравнение с миналата година възприятието се е подобрило в 12 държави членки и се е влошило или е останало стабилно в 12 държави членки. В няколко държави членки усещането за независимост остава на особено ниско равнище. Според друго проучване на Евробарометър усещането за независимост сред дружествата се е подобрило в 12 държави членки в сравнение с 2016 г. При все това в сравнение с миналата година то е отбелязало спад в 13 държави членки.
  • Поглед върху борбата с корупцията: В 12 държави членки делата за подкуп в наказателните съдилища се решават в рамките на една година, докато в останалите 5, за които има налични данни, производствата могат да продължат до около 4 години. Информационното табло за 2023 г. дава също така сравнителна представа за правомощията и назначаването на специализираните органи, които се занимават с предотвратяването на корупцията. За пръв път се прави преглед и на полицейските и прокурорските органи, специализирани в борбата с корупцията, както и на процедурите за назначаване на техните ръководители.
  • Възможности за подобрение на цифровизацията на правосъдните системи: Само осем държави членки имат процесуални правила, които позволяват изцяло или предимно използването на комуникация от разстояние и допускат представяне на доказателства само в цифров формат. В 19 държави членки това е възможно само в ограничен брой ситуации, като например за определени ползватели на съдилищата (напр. страни по дело), но не и за всички тях (вещи лица). Освен това констатациите в тазгодишното издание показват, че с две изключения съдилищата и прокуратурите в държавите членки все още не използват пълноценно цифровите технологии до степента, позволена от техните процесуални правила.
  • Различна степен на достъп до правосъдие за хората, изложени на риск от дискриминация, и възрастните хора: 17 държави членки предоставят информация относно правата на лицата, изложени на риск от дискриминация, а 22 осигуряват лесен физически достъп до съдебните сгради. Освен това девет държави членки са предприели стъпки, за да направят правната помощ по-достъпна за възрастните хора. Що се отнася до жертвите на основано на пола и домашно насилие, в 12 държави членки са въведени всички набелязани предпазни мерки, включително онлайн достъп до конкретна информация, която е от значение за тази група, специална защита на жертвите и свидетелите, подкрепа по време на съдебни производства от неправителствени организации или органи по въпросите на равенството или специално обучение на съдиите. Почти една четвърт от държавите членки обаче не предоставят онлайн достъп до съответната информация относно насилието, основано на пола, и правата на жертвите.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г.

Информационен документ за Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2023 г. — информационен документ с количествени данни

Въпроси и отговори

Експресно проучване на Евробарометър: Усещането сред широката общественост за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС

Експресно проучване на Евробарометър: Усещането сред предприятията за независимостта на националните правосъдни системи в ЕС

Доклад относно върховенството на закона за 2022 г.

Информационен документ за инструментариума на ЕС в областта на върховенството на закона

Уебсайт на информационното табло на ЕС в областта на правосъдието

 

Данни

Дата на публикуване
8 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България