Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ — основен катализатор на Европейския зелен пакт благодарение на увеличено финансиране

Пресконференция по повод доклад за напредъка в изпълнението на инициативата „Нов европейски Баухаус“

Европейската комисия представи първия доклад за напредъка на инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ), в който се съдържа преглед на постиженията през първите две години от нейното изпълнение, както и първия инструмент за оценка на проектите по тази инициатива — компаса на НЕБ.

Докладът беше представен от комисаря отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, като в пресконференцията се включиха и комисарят по сближаване и реформи Елиза Ферейра и докладчици по инициативата в Европейския парламент. Трите основни теми на доклада са изпълнените до момента дейности, създаването на динамична общност от партньори и финансирането в рамките на инициативата, което да носи конкретни ползи на гражданите.

В рамките на НЕБ беше създадена широка общност от организации и граждани в цяла Европа, обединени от обща визия за устойчивост, приобщаване и естетика. Ключовите дейности по тази инициатива — включително наградите на НЕБ, първият фестивал и лабораторията на НЕБ, вече постигат заложените в тях цели, като с тяхна помощ беше изградена транснационална мрежа на възходящ принцип. Благодарение на отпуснатото до момента европейско финансиране в размер на над 100 милиона евро, в цяла Европа вече се осъществяват както малки, така и мащабни проекти по НЕБ. Наред с това само за периода 2023—2024 г. Комисията ще увеличи финансирането с още 106 милиона евро в рамките на специални фондове на „Хоризонт Европа“.

Движение „Нов европейски Баухаус“

Инициативата се превърна в движение, обхващащо активна и все по-многобройна общност, в която участват всички държави — членки на ЕС, както и трети държави.

НЕБ работи с над 600 официални партньорски организации, които обхващат от общоевропейски мрежи до местни инициативи и благодарение на които целите му достигат до милиони граждани. Той обединява хора от различни среди — от изкуството и дизайна, културните и творческите индустрии, както и институциите в областта на културното наследство, до преподавателите, учените и новаторите, предприятията, местните и регионалните органи и гражданските инициативи.

Още от създаването си НЕБ насърчава и вдъхновява участниците на местно, регионално и национално равнище да разработват свои собствени инициативи. За да предложи прозрачен достъп до информация относно специалните покани за представяне на предложения по НЕБ, бенефициерите и членовете на неговата общност, Комисията създаде информационно табло, представляващо всеобхватна база данни под формата на интерактивна карта.

Общността на НЕБ развива активна дейност и в Украйна, включително като помага с решения за спешно жилищно настаняване и за дългосрочно планиране на възстановяването. Лабораторията на НЕБ изпълнява три пилотни проекта (спешно жилищно настаняване, кръговост и изграждане на капацитет), като беше направен опис на нуждите на украинските общини и съответните заинтересовани страни (напр. архитекти, специалисти по градоустройство, студенти и строителни дружества) за целите на краткосрочното и дългосрочното възстановяване. Въз основа на резултатите от пилотните проекти, през първото тримесечие на 2023 г. на украинските граждани, на партньорите по НЕБ и на международните експерти по възстановяване ще бъде предоставен набор от инструменти за изграждане на капацитет.

Значителни инвестиции на ЕС, които започват да дават резултати

С целево финансиране, предоставено по линия на различни програми на ЕС, НЕБ започна да прилага реални промени на място. През 2022 г. бяха избрани и приведени в действие първите шест демонстрационни проекта по НЕБ — широкомащабни, възпроизводими местни проекти за трансформация, финансирани чрез програмата „Хоризонт Европа“. Очаква се през 2023 г. да бъдат приложени още десет такива проекта в рамките на европейските иновативни действия по политиката на сближаване. Заедно с по-малки по мащаб проекти в цяла Европа, през периода 2021—2022 г. бяха инвестирани над 100 милиона евро в проекти по НЕБ, подпомагани от различни програми по многогодишната финансова рамка.

НЕБ присъства в изготвените от всички държави членки програми в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., с което се създава възможност за отпускането на финансиране по тази политика, предназначено за проекти по инициативата.

Нов компас на НЕБ, който ще направлява разработването и оценката на проекти

Днес Комисията представя и компаса на НЕБ — инструмент за оценка, с чиято помощ може да се определи степента, в която даден проект въплъщава подхода на НЕБ. С него се обясняват трите ценности на НЕБ — устойчивост, приобщаване и красота, в зависимост от конкретния контекст, както и начините, по които те могат да бъдат интегрирани и съчетани с работните принципи на участие и трансдисциплинарен подход. С помощта на този компас ще бъдат разработени по-подробни инструменти за оценка, като първият от тях ще се отнася до застроената среда.

Следващи стъпки

Комисията също така ще продължи да работи за интегрирането на НЕБ в програмите на ЕС, включително при споделено управление в политиката на сближаване, и за увеличаване на финансирането за инициативата. През 2023 г. и 2024 г. ще бъдат отпуснати над 106 милиона евро в рамките на мисията и клъстерите на „Хоризонт Европа“ за специални покани за представяне на предложения по НЕБ.

В контекста на Европейската година на уменията при присъждането на наградите на НЕБ за 2023 г. ще бъде поставен тематичен акцент върху образованието и ще бъде разширен географският обхват, така че освен държавите от ЕС да бъдат обхванати и Западните Балкани. Тази година НЕБ също така ще развие Академията на НЕБ и ще въведе обучения за устойчиво строителство, кръговост и материали от биомаса, за да се ускори трансформацията на сектора.

Текущите проекти, като например лабораторията за НЕБ, ще продължат да работят за интегрирането на НЕБ във всички политики. Наред с това една от важните задачи на НЕБ е да се увеличи неговото присъствие в държавите и регионите — включително в селските региони — в които до момента е развивана ограничена дейност по тази инициатива.

Благодарение на маршрутите, посветени на НЕБ по действието DiscoverEU в рамките на програмата „Еразъм+“, младите европейци скоро ще имат възможност да открият възхитителните пейзажи и градове в Европа, като същевременно се запознаят с проектите по инициативата „Нов европейски Баухаус“.

За повече информация:

Уебсайт на инициативата „Нов европейски Баухаус“

Профил на инициативата „Нов европейски Баухаус“ в Linkedin

Профил на инициативата „Нов европейски Баухаус“ в Instagram

Данни

Дата на публикуване
18 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България