Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Юни 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо

Качество на водите за къпане
(c) European Union, 2020

Според последния годишен доклад за водите за къпане, публикуван днес, през 2022 г. по-голямата част от местата за къпане в Европа са отговаряли на най-строгите стандарти на Европейския съюз за „отлично“ качество на водата. В оценката, изготвена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Комисията, се указва къде това лято са най-чистите места в Европа за къпане. 

Качеството на водите в местата за къпане в крайбрежните зони, които представляват две трети от всички места за къпане, като цяло е по-добро от това на местата за къпане по реките и езерата. През 2022 г. 88,9 % от крайбрежните места за къпане в ЕС са класифицирани като места с отлично качество в сравнение със 79,3 % от местата във вътрешните водоеми

През 2022 г. 95 % от водите за къпане в Кипър, Австрия, Гърция и Хърватия са отговаряли на „отличния“ стандарт за качество. Освен това в Малта, България, Румъния, Словения и Люксембург през 2022 г. всички оценени води за къпане отговарят най-малко на минималния стандарт с достатъчно добро качество.  

От приемането на Директивата за водите за къпане през 2006 г. делът на „отличните“ обекти е нараснал, като през последните години се е стабилизирал на 85—89 % за крайбрежните, и на 77—81 % за местата за къпане във вътрешните водоеми. През 2022 г., за всички води за къпане в ЕС, този дял е представлявал 85,7 %. Минималните стандарти за качество на водата са спазени в 95,9 % от всички води за къпане в ЕС. 

През последното десетилетие делът на водите за къпане с лошо качество на водата е намалял и е стабилен от 2015 г. насам. През 2022 г. водите за къпане с лошо качество са представлявали само 1,5 % от всички води за къпане в ЕС. Това показва, че рискът за здравето при плуване във водите за къпане в Европа бавно намалява.

Качеството на водите за къпане в крайбрежните води като цяло е по-добро в сравнение с вътрешните водоеми поради по-честото обновяване и по-високата способност за самопречистване на откритите крайбрежни води. Освен това, много води за къпане във вътрешни водоеми в Централна Европа са в сравнително малки езера и други затворени водоеми, както и в реки с малък дебит. В сравнение с крайбрежните райони тези вътрешни водоеми са по-податливи на краткосрочно замърсяване, причинено от проливни летни дъждове или суши, особено през лятото.

Повече от 1800 европейски води за къпане, или 8 %, се намират в градове с над 100 000 жители, предимно в Гърция, Франция, Италия и Испания. Те играят важна роля за качеството на живот в градовете и също така осигуряват екосистемни ползи.

Контекст 

Оценката за днешния доклад се основава на мониторинга на 21 973 места за къпане в цяла Европа, които са докладвани на ЕАОС за сезона 2022 г. Това включва обекти във всички държави — членки на ЕС, Албания и Швейцария. Тези обекти трябва да бъдат наблюдавани в продължение на четири последователни сезона за къпане, преди да могат да бъдат счетени за води за къпане с „отлично“, „добро“, „достатъчно“ или „лошо“ качество. 

Наред с тазгодишния доклад за водите за къпане ЕАОС публикува и актуализирана интерактивна карта с данни за отделните места за къпане. Налични са и актуализирани доклади по държави, както и повече информация за изпълнението на директивата в държавите. 

В контекста на Европейския зелен пакт и плана за действие за нулево замърсяване Комисията понастоящем оценява дали Директивата за водите за къпане все още е пригодна да защитава общественото здраве и да подобрява качеството на водите или е необходимо да се подобрят съществуващите правила и да се предложат съответни актуализации, включително нови параметри. 

Директивата за водите за къпане е един от няколкото законодателни акта на ЕС, които опазват водите. Тя се допълва от Рамковата директива за водите, Директивата относно стандартите за качество на околната среда, Директивата за подземните води, Рамковата директива за морска стратегия и Директивата за пречистването на градските отпадъчни води.

За повече информация:

Оценка на качеството на водите за къпане за 2022 г. 

Доклади по държави 

Интерактивна карта 

Правила на ЕС относно качеството на водите за къпане 

Преглед на Директивата за водите за къпане 

Данни

Дата на публикуване
9 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България