Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Юни 2022 г.Време за четене 1 мин

Комисарят Шмит посещава проекти по линия на ЕСФ в областта на социалната икономика, които помагат на уязвими деца и хора с увреждания в България

Visit of Nicolas Schmit, European Commissioner, to Bulgaria

Никола Шмит, европейският комисар за работните места и социалните права, който е в България за откриването на 10-ия Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика, посети два проекта в Пловдив, които предоставят жизненоважни услуги на уязвими общности. Тези проекти ясно показват възможностите на финансирането от Европейския социален фонд (ЕСФ) за подпомагане на общностите да се справят с широк спектър от социални предизвикателства.

Първото посещение на комисаря беше в съфинансирания от ЕСФ проект „Общностен център за деца и семейства“, който предоставя широк набор от услуги на деца в нужда. Проектът, базиран в Пловдив, предлага услуги, насочени към повишаване на училищната готовност на деца от уязвими семейства и деца с увреждания. Той повишава цялостното благосъстояние на децата и изгражда здравословна семейна среда. Като цяло проектът е подобрил положението на близо 1400 деца и техните семейства.

Децата са особено уязвима група в България, където повече от 1 на всеки 3 деца са изложени на риск от бедност или социално изключване. Приемането на Европейската гаранция за децата през 2021 г. допълнително помогна на България да промени тази тенденция, като изпълнява и насърчава проекти като Общностния център за деца и семейства и гарантира, че всяко дете има достъп до образование и грижи, здравословно хранене всеки ден, здравеопазване и жилищно настаняване.

След това комисарят се срещна със служители от друг съфинансиран от ЕСФ проект за развитие на социалното предприемачество, базиран в Пловдив, чиято цел е да насърчи независимия живот на хората с увреждания.

Проектът е част от по-широкообхватна операция за предоставяне на подкрепа за създаване на нови предприятия или разширяване на дейностите на вече съществуващи социални предприятия и кооперации на хора с увреждания. Една от целите на проекта е да се подобри достъпът до заетост за безработните лица с увреждания. Проектът също така допринася за независимия живот и социалното приобщаване на хората с увреждания чрез предоставяне на психологическа подкрепа и субсидирана заетост.

Тези проекти са примери за ангажимента на ЕС да насърчава социалната икономика като основен двигател за приобщаващо и устойчиво възстановяване след стартирането на Плана за действие за социалната икономика през декември миналата година. Организациите в областта на социалната икономика създават и запазват качествени работни места, допринасят за социалното приобщаване и приобщаването към пазара на труда, стимулират устойчивото икономическо развитие и насърчават активното участие на гражданите. България е създала правна рамка за социалната икономика, която спомага за създаването и развитието на социални предприятия.

Проектите по линия на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се съфинансират от Европейския социален фонд, като предлагат конкретни услуги на българските общности. Проекти като тези осигуряват жизненоважна подкрепа за по-широката интеграция на уязвими деца и хора с увреждания в българското общество. 

10-то издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика  продължава и на 21 юни, като след него на 22—23 юни ще се проведе изложба на продукти и услуги, предлагани от участници в социалната и солидарната икономика.

 

За повече информация:

Европейска гаранция за децата

План за действие за социалната икономика

Европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика

Данни

Дата на публикуване
20 Юни 2022 г.