Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия4 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро

Политиката на сближаване в България

Европейската комисия одобри Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) на стойност над 1.49 милиарда евро, с която се предоставя целева подкрепа на българските предприятия в основните проблемни области, които забавят преобразуването на икономиката в иновативна, цифрова икономика с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите.

По същество ПКИП е програма за малки и средни предприятия (МСП), като повече от 85 % от нейния бюджет или 1.28 милиарда евро са предназначени единствено за МСП.

Основните цели на програмата са да се постигне интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и промишлена и цифрова трансформация. Сред другите приоритети са:

  • развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на напреднали технологии;
  • насърчаване на устойчивия растеж, създаване на работни места, интернационализация и конкурентоспособност на МСП;
  • гарантиране на ползите от цифровия преход;
  • преход към кръгова и енергийноефективна икономика.

Видовете дейности, които ще бъдат подпомагани, са следните:

  • подкрепа за иновациите в стартиращи и бързоразвиващи се предприятия в областта на високотехнологичните отрасли;
  • насърчаване на цифровизацията, включително решения за гарантиране на киберсигурността, и разработване на технологии, необходими за прехода в Индустрия 4.0;
  • подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии, сертифициране на системите за енергийно управление и стимули за възобновяеми енергийни източници;
  • подкрепа за МСП при въвеждането на технологии за ефективно използване на природните ресурси, увеличаване на процента на рециклиране, модернизиране на технологиите за управление на отпадъците и насърчаване на партньорствата между предприятията и споделянето на добри практики.

35 % от бюджета на програмата ще бъде изпълнен чрез финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и капиталови инвестиции на всички етапи от развитието на МСП, за да се гарантира по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите на ЕС в подкрепа на генериращи приходи и спестявания проекти.

Научете повече за политиката за сближаване на ЕС и споразумението за партньорство с България.

Данни

Дата на публикуване
4 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България