Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия6 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Конкурс за проектни предложения за информационни мерки в областта на политиката на сближаване на ЕС

Кохезионна политика
(c) European Union, 2021

На уебсайта на ЕК е публикувана Покана за представяне на предложения относно подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС. Крайният срок за кандидатстване е 9 януари 2024 г.

Общият бюджет на настоящото седмо издание на ежегодния конкурс е 7 милиона евро, които се предоставят под формата на безвъзмездни средства в размер до 300 000 евро на организации и консорциуми за информационни кампании с продължителност 12 месеца, чиято цел е да повишат обществената осведоменост за европейската политика на сближаване и как тя подобрява живота на гражданите. Акцент се поставя върху страните, в които информираността за проектите, финансирани от ЕС, е по-ниска.

Проектните дейности имат за цел да дадат възможност за по-информиран дебат относно бъдещите приоритети на ЕС, как следва да се използва финансирането и с какви резултати. Досега над 150 организации от 25 държави членки са получили безвъзмездни средства, чиито комуникационни дейности са достигнали до милиони хора чрез събития, медии и онлайн платформи.

Очакван резултат:

  • Интензифициране на медийното отразяване на политиката на сближаване, по-специално на регионално равнище;
  • Повишаване на осведомеността на хората за резултатите от политиката на сближаване и тяхното въздействие върху техния живот;
  • Да се постигнат конкретни резултати, насочени към широк обхват в рамките на срока на действие на мярката — например телевизионно и радиоразпръскване, онлайн или печатно отразяване, други видове информационни мерки и разпространение, като се вземе предвид езиковото многообразие.

Цел:

  • Основната цел на поканата е да се предостави подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, включително Фонда за справедлив преход, или съответната подкрепа по линия на Плана за възстановяване на Европа или от Инструмента за техническа подкрепа.
  • Предложенията следва да предоставят последователна, обективна и изчерпателна информация, за да се даде точна обща представа за политиката на сближаване на ЕС. Предложенията следва да илюстрират и оценяват ролята на политиката на сближаване за изпълнението на политическите приоритети на ЕС и за справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства пред ЕС, неговите държави членки, неговите региони и местно равнище.

Обхват:

Географският обхват на тази покана е съсредоточен върху държавите членки на ЕС, включително отвъдморските страни и територии (ОСТ).

Информационните мерки следва да включват една или няколко дейности — например:

  • Производство и разпространение на печатни, мултимедийни или аудио-визуални материали;
  • Информационни дейности в интернет и социалните медии;
  • Медийни прояви;
  • Конференции, семинари, работни срещи.

Очаквано въздействие:

За широката общественост: повишаване на обществената осведоменост относно резултатите от политиката на сближаване и тяхното въздействие върху живота на гражданите сред европейците, които не са запознати с ЕС и действията на ЕС в своя регион. Информацията следва да се съсредоточи върху получаването на по-добро разбиране за приноса на политиката на сближаване за стимулиране на заетостта и растежа в Европа и за намаляване на различията между държавите членки и регионите.

По отношение на заинтересованите страни: засилено участие на заинтересованите страни (включително национални, регионални и местни органи, бенефициери, предприятия, академични среди), което им дава възможност да продължат да съобщават за въздействието на политиката на сближаване върху своите региони и да участват в дискусията относно бъдещето на политиката на сближаване и в по-широк план относно бъдещето на Европа.

С пълният текст на поканата, документите и изискванията за участие можете да се запознаете от публикацията на уебсайта на Европейската комисия. Крайният срок за кандидатстване е 9 януари 2024 г.

Данни

Дата на публикуване
6 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България