Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Мерките на ЕС за търговска защита защитават над 460 000 работни места в Европа

Европейската комисия публикува днес годишния си доклад за дейностите на ЕС за търговска защита за 2021 г. 

Circular economy and sustainable furniture - Montana Furniture in Denmark

В доклада се заключава, че 462 000 работни места в ЕС са били пряко защитени посредством търговските мерки, предприети от ЕС през 2021 г. в ключови производствени сектори в ЕС, каквито са секторите на алуминия, стоманата, керамиката и екологосъобразните технологии. Това потвърждава ефикасността на мерките на ЕС в защита на производителите от ЕС срещу нелоялните международни търговски практики.

Като противостоят на нелоялния внос на продукти от съществено значение за възобновяемите енергийни източници или цифровите вериги за създаване на стойност, каквито са компонентите за ветрогенераторни кули или оптичните влакна, търговските мерки на ЕС насърчават инвестициите в модерно производство и научноизследователска и развойна дейност — две области от решаващо значение за запазването на доставките, растежа, стабилността на работните места и приходите в тези сектори в Европа. Те също така подкрепят Европейския зелен пакт и Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Решителни действия за избягване на плащането на мита и оказване на подкрепа за износителите от ЕС в чужбина

Годишният доклад за 2021 г. сочи, че Комисията е увеличила усилията си за мониторинг с цел да бъдат идентифицирани и санкционирани стопанските субекти, които се стремят да избегнат заплащането на мита, по-специално чрез тяхното заобикаляне. Когато през 2021 г. бяха установявани такива практики, Комисията предприемаше решителни действия, изразяващи се в мерки срещу заобикалянето или срещу неутрализирането на ефекта на митата.

Освен това Комисията подобри подкрепата, която оказва на износителите от ЕС, с цел противодействие на мерките за търговска защита, неоснователно или несправедливо налагани от трети държави спрямо наши износители.

Комисията също така изпълни останалите препоръки на Европейската сметна палата от 2020 г., по-специално що се отнася до информирането и повишаването на осведомеността на заинтересованите страни (особено МСП) за целта и използването на инструментите за търговска защита.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно годишния доклад за дейностите на ЕС за търговска защита за 2021 г. 

Годишен доклад за търговската защита за 2021 г.

Работен документ на службите на Комисията, 2021 г.

Политиката на ЕС за търговска защита

Данни

Дата на публикуване
20 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България