Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия28 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Минимален доход: необходима е по-ефективна подкрепа за борба с бедността и насърчаване на заетостта

Европейската комисия предлагана препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване, както призовава държавите членки да модернизират своите схеми за минимален доход, за да ги направят по-ефективни.

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Nicolas Schmit, European Commissioner, on an adequate minimum income and protecting people from asbestos

Комисията призовава държавите членки да модернизират своите схеми за минимален доход като част от текущия ангажимент за намаляване на бедността и социалното изключване в Европа. В предлаганата препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване, се посочва как държавите членки могат да модернизират своите схеми за минимален доход, за да ги направят по-ефективни, което ще премахне бедността и същевременно ще насърчи интеграцията на трудовия пазар на тези, които могат да работят.

Минималният доход представлява парични плащания, които помагат на нуждаещите се домакинства да постигнат определено равнище на доходите, позволяващо им да плащат сметките си и да водят достоен живот. Те са особено важни във времена на икономически спад, тъй като спомагат да се смекчат последиците от намаляването на доходите на домакинствата за най-нуждаещите се, допринасяйки по този начин за устойчив и приобщаващ растеж. Тези парични плащания обикновено се допълват от обезщетения в натура, даващи достъп до услуги и целенасочени стимули за навлизане на пазара на труда. Така схемите за минимален доход не са пасивен инструмент, а действат като фактор за подобряване на перспективите за приобщаване и заетост. Добре разработените схеми за минимални доходи установяват баланс между намаляването на бедността, насърчаването на полагането на труд и поддържането на устойчиви бюджетни разходи.

Минималният доход и мрежите за социална сигурност трябва да съдържат достатъчно стимули и подпомагане за хората, които могат да работят, за да се интегрират отново на пазара на труда. Освен това те трябва да бъдат замислени така, че да спомогнат за пълното реализиране на потенциала на екологичния и цифровия преход чрез подпомагане на трансформациите на пазара на труда и активното участие на лицата в неравностойно положение.

Социалните и икономическите предимства на адекватните и целенасочени мрежи за социална сигурност придобиха още по-голямо значение по време на ограничителните мерки, въведени заради пандемията от COVID-19. Адекватният минимален доход е особено важен и в настоящия контекст на покачващи се цени на енергията и инфлация вследствие на руското нашествие в Украйна, тъй като мерките по отношение на доходите могат да бъдат насочени специално към уязвимите групи от населението.

Предложението ще допринесе за постигане на социалните цели на ЕС за 2030 г. за намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност или изключване, с поне15 милиона, както е посочено в плана за действие на Европейския стълб на социалните права. То ще помогне и на държавите членки да постигнат целта най-малко 78 % от населението на възраст между 20 и 64 години да имат работа.

Днешното предложение за препоръка на Съвета предлага на държавите членки ясни насоки за това как да гарантират, че техните схеми за минимален доход са ефективни за борбата с бедността и насърчаването на активното приобщаване в обществото и на пазарите на труда.

На държавите членки се препоръчва:

 • Да подобрят адекватността на подпомагането на доходите:
 • да определят равнище на подпомагане на доходите чрез прозрачна и надеждна методика.
 • запазвайки стимулите за работа, да гарантират, че подпомагането на доходите постепенно отразява редица критерии за адекватност. Държавите членки следва да постигнат адекватно равнище на подпомагане на доходите най-късно до края на 2030 г., като същевременно запазят устойчивостта на публичните финанси.
 • Да преразглеждат ежегодно и, при необходимост, да адаптират на равнището на подпомагане на доходите.
 • Да подобрят обхвата и използването на минималния доход::
 • критериите за възползване от подпомагане следва да бъдат прозрачни и недискриминационни. Например за насърчаване на равенството между половете и икономическата независимост, особено за жените и младите хора, държавите членки следва да улеснят получаването на подпомагане на доходите на човек вместо на домакинство, без непременно да увеличават общото равнище на обезщетенията на домакинство. Освен това са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира, че схемите за минимален доход се използват от домакинствата с един родител, който в повечето случаи е жена.
 • Процедурите за кандидатстване следва да бъдат достъпни, опростени и съпътствани от лесна за ползване информация.
 • Решението във връзка със заявление за минимален доход следва да бъде издавано в срок от 30 дни от подаването на заявлението с възможност за преразглеждане на това решение.
 • Схемите за минимален доход следва да се адаптират към ситуации на социално-икономическа криза, например чрез въвеждане на допълнителна гъвкавост по отношение на критериите за допустимост.
 • Да подобрят достъпа до приобщаващи пазари на труда:
 • Мерките за повишаване на активността на пазара на труда следва да предоставят достатъчно стимули за (повторно) навлизане на пазара на труда, обръщайки специално внимание на подпомагането на младите хора.
 • Схемите за минимален доход следва да помагат на хората да си намерят работа и да я запазят, например чрез приобщаващо образование и обучение и подкрепа при и след назначаването на работа и за наставничество.  
 • Трябва да има възможност за съчетаване на подпомагането на доходите с възнаграждения от работа за по-кратък период, например по време на изпитателен срок или стаж.
 • Да подобрят достъпа до услуги за подпомагане и основни услуги:
 • Получателите на минимален доход следва да имат ефективен достъп до качествени услуги за подпомагане в сферите на здравните грижи, обучението и образованието. На нуждаещите следва също така да се предлагат услуги за социално приобщаване като консултиране и наставничество.
 •  В допълнение получателите на минимален доход следва да имат постоянен ефективен достъп до основни услуги като енергията.
 • Да насърчават предоставянето на персонализирано подпомагане:
 • Държавите членки следва да извършват индивидуална оценка на потребностите, обхващаща множество аспекти, за да установят пречките, пред които са изправени получателите с оглед на социалното приобщаване и/или заетостта, и подпомагането, от което се нуждаят, за да ги преодолеят.
 • Въз основа на оценката не по-късно от три месеца от получаването на достъп до минимален доход на получателите следва да бъде даден план за приобщаване, съдържащ съвместни цели, график и специален пакет от мерки за подпомагане на постигането им.
 • Да направят управлението на мрежите за социална сигурност по-ефективно както на равнището на ЕС, така и на национално, регионално и местно равнище, и да въведат механизми за мониторинг и докладване.

ЕС предоставя финансиране, за да помогне на държавите членки да подобрят своите схеми за минимален доход и социалната инфраструктура чрез реформи и инвестиции.

По-добри оценки на въздействието за справедливи политики

Комисията представя днес и съобщение за по-добра оценка на разпределението на въздействието от реформите в държавите членки. В него се предлагат насоки за по-добро насочване на политиките по прозрачен начин, като се гарантира, че те допринасят за преодоляването на съществуващите неравенства, и се отчита въздействието върху различните географски райони и групи от населението като жените, децата и домакинствата с ниски доходи. Съобщението съдържа насоки относно областите на политиката, инструментите, показателите, сроковете, данните и разпространението на оценката. Представените днес насоки ще бъдат от полза и за държавите при разработването на техните схеми за минимален доход.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно предлаганата препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване

Предложение за препоръка на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване

Съобщение за по-добра оценка на разпределението на въздействието от реформите в държавите членки

Въпроси и отговори: Адекватен минимален доход

Фактологична справка: Адекватен минимален доход

Данни

Дата на публикуване
28 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България