Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия1 Юни 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Морска безопасност: нови предложения в подкрепа на чистото и модерно корабоплаване

The port of Antwerp

Европейската комисия представи пет законодателни предложения за модернизиране на правилата на ЕС за морската безопасност и предотвратяването на замърсяването на водата от кораби. Тъй като 75 % от външната търговия на ЕС е по море, морският транспорт е не само артерия на глобализираната икономика, но и жизненоважна връзка с островите, периферните и отдалечените морски региони на ЕС. Въпреки че морската безопасност във водите на ЕС понастоящем е много висока, с малко смъртни случаи и без скорошни големи нефтени разливи, всяка година все още се докладват над 2000 морски произшествия и инциденти.

Предложенията ще оборудва ЕС с нови инструменти в подкрепа на чистото и модерно корабоплаване. Те ще приведат правилата на ЕС в съответствие с международните разпоредби, като осигурят еднакви условия на конкуренция за сектора и като същевременно подобрят изпълнението и правоприлагането чрез цифровизация и по-голямо сътрудничество в ЕС. Европейската агенция за морска безопасност (ЕАМБ) ще играе важна роля в изпълнението на новите изисквания посредством подкрепата, която ще предостави на администрациите на държавите членки при правоприлагането на новите правила. В отделно предложение са включени промени в мандата на ЕАМБ, а също и тези нови задачи.       

Модернизирани правила за морска безопасност

Три от петте предложения са насочени към модернизиране и подобряване на правилата за морска безопасност. Те обръщат специално внимание на държавния пристанищен контрол и разследванията на морски произшествия, засилвайки правоприлагането на правилата за намаляване на инцидентите и произшествията, като в крайна сметка предотвратяват загубата на човешки живот и замърсяването на околната среда. 

Пакетът от предложения включва:

  • Ясни изисквания за инспекциите на държавата на знамето на базата на международни правила, както и специфични обучения на ЕАМБ за националните администрации с цел подобряване на средствата, с които органите на държавите членки разполагат за контрол на флотовете си. Това ще подобри морската безопасност и ще намали рисковете от замърсяване на околната среда, като гарантира, че държавите на знамето от ЕС продължават да отстояват висококачествени корабоплавателни услуги. Предложението улеснява обмена на информация между държавите на знамето във връзка с резултатите от инспекциите, които извършват, и общите въпроси на спазването на изискванията. ЕАМБ ще подкрепи това сътрудничество посредством преразгледана програма за професионално развитие и обучение на инспектори на държавата на знамето.
  • Държавният пристанищен контрол ще бъде разширен, за да обхване допълнителни международни правила, например новите конвенции за баластните води и утайките и за изваждането на потънало имущество. С предложението също така се актуализира начинът, по който корабите се определят за инспекция, за да бъдат отразени новите изисквания, и ще отдаде по-голямо значение на експлоатационните показатели и недостатъци на корабите, свързани с околната среда, като бъде определен техният профил на риска. Други промени ще подобрят допълнително капацитета на държавите членки да откриват и коригират случаите на неспазване на правилата и на стандартите за безопасността или за околната среда и предотвратяването на замърсяване.
  • Обхватът на държавния пристанищен контрол и на разследването на произшествия ще бъде разширен за риболовните кораби, където продължават да съществуват сериозни опасения по отношение на безопасността. Държавите членки могат да изберат да прилагат държавния пристанищен контрол за риболовни кораби с дължина над 24 метра, които влизат в пристанища на ЕС. Същевременно, най-тежките произшествия с по-малките риболовни кораби с дължина под 15 метра ще трябва да бъдат докладвани и проверявани от държавите членки, за да се извлекат от тях евентуално поуки. Операциите на държавата на знамето и държавния пристанищен контрол ще бъдат цифровизирани и ще бъде насърчавано навлизането на електронни сертификати. Това ще стане възможно най-вече благодарение на информационните системи и базите данни на ЕАМБ.
  • Националните органи за разследване на произшествия ще получават допълнителна подкрепа от ЕАМБ. При поискване, на разположение резерв ще бъде от експерти в различни дисциплини, както и специализирани инструменти и оборудване.

Борба със замърсяването от кораби

Днешните предложения също така имат за цел предотвратяването на всякакъв вид незаконни изхвърляния в европейските морета, което е от съществено значение за намаляването на въздействието на морските транспортни дейности върху околната среда и за опазването на морската екосистема. Постигането на това изисква откриване на незаконните изхвърляния, преследване на нарушенията и санкциониране на извършителите на незаконните дейности.

За да се постигне това, предложението:

  • Привежда в съответствие правилата на ЕС с международните разпоредби и разширява обхвата, за да обхване по-широк кръг от замърсяващи вещества. В допълнение към незаконното изхвърляне на нефт и вредни течни вещества, които са обхванати от съществуващите правила, Комисията предлага също така да се включат изхвърлянето на вредни вещества в опакована форма, битови отпадъчни води, битови отпадъци, както и отпадъчни води и остатъци от системите за пречистване на отработени газове (скрубери).
  • Оптимизира CleanSeaNet — базата данни на ЕАМБ за наблюдение и обмен на информация, и предвижда задължения за обмен на информация и за последващи действия от страна на националните органи, отговарящи за откриването и проверката на потенциални замърсявания. Подобрената система ще улесни навременното правоприлагане, както и сътрудничеството между държавите членки в случаите на трансгранични инциденти на замърсяване от кораби.
  • Установява засилена правна рамка за санкциите и тяхното прилагане, като дава възможност на националните органи да предприемат подходящи действия в случай на незаконно изхвърляне, както и да налагат санкции, например под формата на глоби. В предложението се предлага въвеждането на минимални критерии за ефективното прилагане на административни санкции, например тежестта на незаконното изхвърляне, неговото въздействие върху околната среда или финансовата стабилност на отговорния субект.

За повече информация:

Съобщение за медиите

 

Въпроси и отговори

Данни

Дата на публикуване
1 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България