Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Юни 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Нова програма за укрепване на партньорството на ЕС с Латинска Америка и Карибския басейн

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the EC, Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the EC, and Jutta Urpilainen, European Commissioner, on the EU's partnership with Latin…

Днес върховният представител и Европейската комисия приеха съвместно съобщение, в което се определя нова програма за отношенията между ЕС и Латинска Америка и Карибския басейн. В него се предлага по-стабилно и модернизирано стратегическо партньорство чрез засилен политически ангажимент, стимулиране на търговията и инвестициите и изграждане на по-устойчиви, справедливи и взаимосвързани общества чрез инвестиции по линия на плана Global Gateway.

В навечерието на срещата на върха между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC), която ще се проведе на 17 и 18 юли в Брюксел, със съобщението се цели да се преосмислят и подновят отношенията между двата региона. В него са представени редица предложения в ключови области:

 • подновено политическо партньорство;
 • укрепване на обща програма за търговия;
 • разгръщане на инвестиционната стратегия Global Gateway с цел ускоряване на справедливия екологичен и цифров преход и преодоляване на неравенствата;
 • обединяване на силите в областта на правосъдието, сигурността на гражданите и борбата с транснационалната организирана престъпност;
 • съвместна работа за отстояване на мира и сигурността, демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и за хуманитарна помощ;
 • изграждане на жизнено партньорство между хората.

Основни предложения

 • Политическо партньорство: в съобщението се призовава за подновяване на политическия ангажимент в рамките на гъвкав и многопластов подход между двата региона, с отделни държави от Латинска Америка и Карибския басейн, с подрегионите и в рамките на многостранните форуми.
 • Търговия: двустранните и регионалните търговски споразумения са основен двигател на стратегиите за растеж и диверсификация и в двата региона, а също и катализатори за устойчиво и приобщаващо развитие. Благодарение на тези споразумения двустранната търговия със стоки се увеличи с 40 % между 2018 г. и 2022 г., като през 2022 г. общият размер на двустранната търговия със стоки и услуги достигна 369 милиарда евро.
 • Global Gateway: чрез инвестиционната стратегия Global Gateway ЕС може да мобилизира качествени инвестиции, с които да спомогне за посрещане на нуждите на регионите от инфраструктура, като същевременно се създаде добавена стойност на местно равнище и се стимулират растежът, заетостта и социалното сближаване. В допълнение към инвестициите в материална инфраструктура Global Gateway подкрепя човешкото развитие, включително овластяването на младите хора и жените, засилването на иновациите, подобряването на образованието и уменията, както и създаването на благоприятна стопанска и регулаторна среда.
 • Инвестиционната програма на Global Gateway ЕС—ЛАК (GGIA) представлява политически ангажимент двата региона да работят заедно, като се определят справедливи екологични и цифрови възможности за инвестиции в Латинска Америка и Карибския басейн, които ще са благоприятствани от отворената среда, създадена с търговските и инвестиционните споразумения, и ще спомогнат за постигането на целите за устойчиво развитие.
 • Екологичен преход: съществува значителен потенциал за сътрудничество между ЕС и Латинска Америка и Карибския басейн с цел постигане на неутрални по отношение на климата, чисти и благоприятни за природата икономики. Регионът има уникален потенциал от гледна точка на биологичното разнообразие, природните ресурси, устойчивата енергия от възобновяеми източници, селскостопанското производство и стратегическите суровини от критично значение. Заедно сме поели ангажимент за опазване на биологичното разнообразие, спиране на обезлесяването, насърчаване на по-кръгови икономики, подобряване на управлението на отпадъците и водите, увеличаване на производителността на ресурсите и справяне със замърсяването, както и за постигане на неутрални по отношение на климата, чисти и благоприятни за природата икономики. За постигането на тези цели в съобщението се призовава за засилено партньорство в областта на екологичния преход, включително чрез редовен диалог, укрепване на регулаторните рамки и инвестиции по линия на Global Gateway.
 • Цифрови технологии: ЕС и Латинска Америка и Карибският басейн имат общ интерес да следват политики в областта на цифровите технологии, които дават възможност на хората и предприятията да изградят ориентирано към човека, устойчиво и проспериращо цифрово бъдеще. През март 2023 г. бе поставено началото на Цифровия алианс между ЕС и ЛАК с амбицията да се обединят усилията за приобщаваща и ориентирана към човека цифрова трансформация в двата региона и да се развият диалогът и сътрудничеството между двата региона по целия спектър от въпроси, свързани с цифровите технологии. И двата региона могат да се възползват от по-нататъшното сътрудничество в широк кръг от области като свързаността, регулаторния диалог, свободните и безопасни потоци от данни и космическото пространство.
 • Устойчив икономически растеж за човешко развитие: в съобщението се представят предложения за увеличаване на съвместните усилия за стабилно и устойчиво социално-икономическо възстановяване, което насърчава равенството и социалното приобщаване, по-конкретно чрез образование и изграждане на умения, със специален акцент върху жените и младите хора. В него се призовава за засилено сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите, като се използват пълноценно възможностите по линия на програма „Хоризонт Европа“ и се разшири съвместната работа в областта на здравната сигурност и устойчивите продоволствени системи.
 • Сигурност на гражданите, правосъдие, права на човека и принципи на правовата държава: в съобщението се предлага да се консолидира и укрепи партньорството в областта на правосъдието и сигурността, за да се посрещнат общите предизвикателства, породени от транснационалната организирана престъпност, включително търговията с наркотици и трафика на хора. В него се подчертава, че е важно да се засили сътрудничеството в областта на правата на човека, включително недискриминацията и равенството между половете, и се призовава за по-осезаема закрила на защитниците на правата на човека и журналистите. В съобщението се предлагат и съвместни усилия за утвърждаване на демокрацията, принципите на правовата държава и доброто управление, както и на световния мир и сигурност.
 • Жизнено партньорство между хората: хората са в центъра на това партньорство между двата региона. Ангажираността с младежта в Латинска Америка и Карибския басейн ще се засили чрез инициативи като младежките съвети за сондиране на мнение на национално равнище. В съобщението се предлага да се засили сътрудничеството в областта на образованието и научните изследвания, например чрез ключови програми за обмен като „Еразъм+“, да се насърчава кръговата мобилност чрез използване на пакета от мерки за уменията и талантите, както и да се насърчават междукултурните мрежи и съвместните инициативи като първото по рода си участие на ЕС като почетен гост на Международния панаир на книгата през 2023 г. в Гуадалахара, Мексико.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Съвместно съобщение „Нова програма за отношенията между ЕС и Латинска Америка и Карибския басейн“

Въпроси и отговори

Информационен документ 

Информационен документ относно търговията между ЕС и Латинска Америка и Карибския басейн

Данни

Дата на публикуване
7 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България