Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия19 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Нови искове срещу България пред Съда на ЕС за нарушения на законодателството на ЕС

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България във връзка с неизпълнението на задълженията ѝ по Директива 2009/54/ЕО относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води. Комисията счита, че българското законодателство не е в съответствие с правилата, по-специално тъй като то не забранява предлагането на пазара на натурални минерални и изворни води, които произхождат от един и същ извор, под повече от едно търговско описание, както се изисква от директивата. Освен това, противно на правилата, в българското законодателство не се изисква наименованието на извора да се посочва върху етикетите на минералните и изворните води. Българското законодателство позволява също така да се използва обозначението „изворна вода“ за вода, която не отговаря на условията за използване на този термин. През юли 2020 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България, а през септември 2021 г. издаде мотивирано становище, с което прикани България да предприеме необходимите стъпки, за да се съобрази със законодателството на Съюза. След оценка на отговора на България на мотивираното становище Комисията стигна до заключението, че установените нарушения на Директива 2009/54/ЕО не са отстранени. Подробности ще намерите тук.

Европейската комисия също реши да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство правилата на ЕС за определяне на минимални национални цели за обществените поръчки за чисти превозни средства (Директива (ЕС) 2019/1161).  Крайният срок за транспониране на директивата беше 2 август 2021 г. Липсата на транспониране рискува да застраши постигането от страна на България на целите за обществените поръчки за периода 2021—2025 г. На 30 септември 2021 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до България, а на 6 април 2022 г. изпрати мотивирано становище. Тъй като България продължава да нарушава директивата, Комисията реши да отнесе случая до Съда с искане за налагане на финансови санкции. Повече информация ще намерите тук.

Европейската комисия също така реши да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС поради липсата на транспониране в националното законодателство на Директивата за Европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ) (Директива (ЕС) 2019/520). Липсата на транспониране на тези правила относно електронното пътно таксуване представлява пречка за оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване на държавите членки и за трансграничното прилагане на задължението за плащане на пътни такси в ЕС. Крайният срок за транспониране на тази директива беше 19 октомври 2021 г. Комисията започна производство за нарушение срещу през ноември 2021 г. и реши да изпрати мотивирано становище през май 2022 г. Тъй като България и Полша продължават да нарушават задължението си да транспонират директивата, Комисията реши да сезира Съда с предложение за налагане на финансови санкции. Повече информация ще намерите тук.

Повече информация относно всички решения:

Производства за установяване на нарушения от месец април: основни решения

Данни

Дата на публикуване
19 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България