Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Нови по-строги правила за киберустойчивостта и физическата устойчивост на критичните субекти и мрежи

Cybersecurity

Неотдавнашните заплахи за критичната инфраструктура на ЕС се опитаха да подкопаят колективната ни сигурност. Още през 2020 г. Комисията предложи значително подобряване на правилата на ЕС относно устойчивостта на критичните субекти и сигурността на мрежите и информационните системи. Днес ще влязат в сила две ключови директиви относно критичната и цифровата инфраструктура, които ще укрепят устойчивостта на ЕС срещу онлайн и офлайн заплахи — от кибератаки до престъпност, рискове за общественото здраве или природни бедствия — Директивата относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (Директивата за МИС 2) и Директивата относно устойчивостта на критичните субекти

Директивата за МИС 2 ще гарантира по-безопасна и по-силна Европа чрез значително разширяване на секторите и видовете критични субекти, попадащи в нейния обхват. Те включват доставчици на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги, услуги на центрове за данни, управление на отпадъчни води и отпадъци, производство на продукти от критично значение, пощенски и куриерски услуги и структури на публичната администрация, както и сектора на здравеопазването в по-широк план. Освен това тя ще засили изискванията за управление на риска, свързан с киберсигурността, които дружествата са задължени да спазват, както и ще рационализира задълженията за докладване на инциденти с по-точни разпоредби относно докладването, съдържанието и графика. Директивата за МИС 2 заменя правилата относно сигурността на мрежите и информационните системи — първото законодателство за целия ЕС в областта на киберсигурността. 

На фона на все по-сложната рискова среда новата Директива относно устойчивостта на критичните субекти заменя Директивата за европейските критични инфраструктури от 2008 г. Новите правила ще укрепят устойчивостта на критичната инфраструктура на редица заплахи, включително природни бедствия, терористични нападения, вътрешни заплахи или саботаж. Ще бъдат обхванати 11 сектора: енергетика, транспорт, банково дело, инфраструктури на финансовия пазар, здравеопазване, питейна вода, отпадъчни води, цифрова инфраструктура, публична администрация, космическо пространство и храни. Държавите членки ще трябва да приемат национална стратегия и да извършват редовни оценки на риска, за да идентифицират субектите, които се считат за критични или жизненоважни за обществото и икономиката. 

Държавите членки разполагат с 21 месеца, за да транспонират двете директиви в националното си законодателство. През този период държавите членки приемат и публикуват необходимите мерки, за да се съобразят с тях. 

През декември 2022 г. Съветът прие препоръка относно подход за координация в целия Съюз с цел укрепване на устойчивостта на критичната инфраструктура, в която държавите членки се приканват да ускорят подготвителната работа за транспонирането и прилагането на Директивата за МИС 2 и на Директивата относно устойчивостта на критичните субекти. 
 
За повече информация:

Директива за МИС2

Информационен документ за Директивата за МИС2

Директива относно устойчивостта на критичните субекти

Данни

Дата на публикуване
16 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България