Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия28 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Нови правила за отговорността за продуктите и изкуствения интелект с цел защита на потребителите и насърчаване на иновациите

Европейската комисия прие две предложения за адаптиране на правилата за отговорност към цифровата ера, кръговата икономика и въздействието на световните вериги за създаване на стойност.

Press conference by Didier Reynders, European Commissioner, on new liability rules on products and AI

Най-напред Комисията предлага да се модернизират съществуващите правила за обективната отговорност на производителите за дефектни продукти (от интелигентни технологии до фармацевтични продукти). Преразгледаните правила ще осигурят на предприятията правна сигурност, която ще им позволи да инвестират в нови и новаторски продукти, и ще гарантират, че пострадалите могат да получат справедливо обезщетение, когато дефектни продукти, включително цифрови и обновени продукти, причиняват вреди.

На второ място Комисията за първи път предлага целенасочена хармонизация на националните правила за отговорност за изкуствения интелект (ИИ), която да улесни получаването на обезщетение за вреди, свързани с ИИ. В съответствие с целите на Бялата книга за ИИ и с предложението на Комисията от 2021 г. за Законодателен акт за ИИ, в което се определя рамка за високи постижения и доверие в ИИ, с новите правила ще се гарантира, че пострадалите се ползват от същите стандарти за защита, когато понесат вреда от продукти или услуги с ИИ, като когато вредата е причинена при други обстоятелства.

С преразгледаната директива се модернизират и укрепват настоящите добре установени правила, основани на обективната отговорност на производителите, за обезщетение за телесни повреди, имуществени вреди или загуба на данни, причинени от небезопасни продукти — от градински столове до високотехнологични машини. С директивата се осигуряват справедливи и предвидими правила както за предприятията, така и за потребителите чрез:

  • Модернизиране на правилата за отговорност за бизнес моделите в кръговата икономика
  • Модернизиране на правилата за отговорност за продуктите в цифровата ера
  • Създаване на по-равни условия на конкуренция между производителите от ЕС и извън него
  • Поставяне на потребителите наравно с производителите

Целта на Директивата относно отговорността във връзка с ИИ е да се определят единни правила за достъп до информация и облекчаване на тежестта на доказване в случай на вреди, причинени от системи с ИИ, да се установи по-всеобхватна защита за пострадалите (било то физически лица или предприятия) и да се насърчи секторът на ИИ чрез увеличаване на гаранциите. С директивата ще се хармонизират някои правила за исковете, попадащи извън обхвата на Директивата относно отговорността за вреди от стоки, в случаите, в които вредата е причинена от неправомерно поведение. Това обхваща например нарушения на неприкосновеността на личния живот или вреди, причинени от проблеми, свързани с безопасността. Новите правила ще улеснят например получаването на обезщетение, ако някой е бил дискриминиран при процес на набиране на персонал с участието на технология за ИИ.

С директивата се опростява правният процес за пострадалите, когато става въпрос за доказване, че вината на дадено лице е довела до вреди, като се въвеждат две основни характеристики: първо, при обстоятелства, при които е установена вина и с основание може да се допусне причинно-следствена връзка с функционирането на ИИ, така наречената „презумпция за причинно-следствена връзка“ ще улесни пострадалите, когато трябва да обясняват подробно как вредата е причинена от конкретна грешка или бездействие, което може да бъде особено трудно, когато се опитват да разберат и управляват сложни системи с ИИ. Второ, жертвите ще разполагат с повече инструменти за търсене на правна компенсация чрез въвеждане на право на достъп до доказателства от дружества и доставчици в случаите, в които става въпрос за високорискови системи с ИИ.

С новите правила се постига баланс между защитата на потребителите и насърчаването на иновациите, като се премахват допълнителните пречки пред достъпа на пострадалите до обезщетение и същевременно се определят гаранции за сектора на ИИ чрез въвеждане например на правото на оспорване на иск за отговорност, основан на презумпция за причинно-следствена връзка.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно новите правила за отговорността за продуктите и изкуствения интелект

Предложение за Директива за адаптиране на правилата за извъндоговорна гражданска отговорност към изкуствения интелект   

Предложение: Преразглеждане на Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока

Въпроси и отговори: Директива относно отговорността във връзка с ИИ

Въпроси и отговори: Директива относно отговорността за вреди от стоки

Правила за отговорност във връзка с изкуствения интелект

Бяла книга на Комисията за изкуствения интелект — Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие

Доклад на Комисията относно отражението на изкуствения интелект, интернет на предметите и роботиката върху безопасността и отговорностите

Доклад на експертната група относно отговорността за изкуствения интелект и други нововъзникващи цифрови технологии

Сравнително проучване на правото относно гражданската отговорност за изкуствения интелект

Данни

Дата на публикуване
28 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България