Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Септември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Пакет от мерки в подкрепа на малките и средни предприятия

В отговор на трудностите, произтичащи от сегашните икономически условия, Европейската комисия предложи серия от инициативи в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП).

МСП

Пакетът, представен във вторник, включва мерки за краткосрочно подпомагане, подобряване на достъпа на МСП до финансиране, повишаване на конкурентоспособността в дългосрочен план, както и подобряване на стопанската среда в единния пазар на ЕС. МСП представляват 99 % от всички предприятия в Европа и са движеща сила на екологичния и цифровия преход. 

Предложенията на ЕК включват опростени правила за данъчно облагане, намалена регулаторна тежест, по-широк достъп до финансиране и поощряване на уменията:

  • Регламент относно просрочените плащания по търговски сделки: предвижда се правна защита за предпазване на дружествата от неизрядните платци и се предлага срокът за плащане да е 30 дни, а начислената лихва и обезщетението да се плащат автоматично.
  • Директива за установяване на система за данъчно облагане на МСП според главните им управления: МСП, които извършват презгранична дейност чрез място на стопанска дейност, получават възможност да взаимодействат само с една данъчна администрация (на държавата, в която се намира главното им управление), вместо да им се налага да спазват изискванията на множество данъчни системи.
  • Усъвършенстване на действащата нормативна уредба за МСП: Комисията ще назначи представител по въпросите на МСП в ЕС, който да дава насоки и съвети на Комисията по тези теми и да защитава интересите на МСП във външен план.
  • Опростяване на административните процедури и изискванията за МСП за отчитане чрез пускането в действие на техническата система въз основа на принципа на еднократност (част от единната цифрова платформа) до края на 2023 г., което ще позволи на МСП да преминават административните процедури на целия единен пазар, без да има нужда да подават повторно едни и същи документи. Комисията ще опрости и цифровизира обременителните процедури, като декларациите и удостоверенията за командироване на работници (например документ А1 за социалноосигурителните права).
  • Повишаване на инвестициите за МСП: Комисията планира да предостави на МСП над 200 милиарда евро по различни свои програми за финансиране до 2027 г. Тук се включват значителни суми по линия на кохезионните фондове на ЕС (65 милиарда евро) и на Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост (45,2 милиарда евро), предвидени за преки и непреки мерки в подкрепа на МСП.
  • Изграждане на уменията на работниците: продължаване на подкрепата за обучение по линия на Европейския пакт за уменията.
  • Подпомагане на растежа на МСП чрез преразглеждане до края на 2023 г. на сегашните прагове за определяне като МСП.

Подробностите ще откриете в пълния текст на съобщението.

За повече информация:

Въпроси и отговори: Съобщение относно мерките за подпомагане на МСП

Въпроси и отговори: Регламент за просрочените плащания

Въпроси и отговори за системата за данъчно облагане на МСП според главните им управления

 

 

Данни

Дата на публикуване
14 Септември 2023 г.
Автор
Представителство в България