Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Декември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Пакет в областта на равенството: ЕК предлага да се подсилят органите по въпросите на равенството с цел борба с дискриминацията

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Didier Reynders and Helena Dalli, European Commissioners, on the Equality package

Европейската комисия прие две предложения за укрепване на органите по въпросите на равенството, по-специално тяхната независимост, ресурси и правомощия, така че те да могат да се борят по-ефективно с дискриминацията в Европа. Органите по въпросите на равенството са от съществено значение за подпомагане на жертвите на дискриминация и за гарантиране, че законодателството на ЕС в областта на недискриминацията се прилага на място. С новото законодателство ще се гарантира, че органите по въпросите на равенството могат да разгърнат пълния си потенциал. С него ще се осигури по-добра защита за жертвите на дискриминация и ще се допринесе за предотвратяването на дискриминацията.

Оправомощаване на органите по въпросите на равенството

Действащите правила на ЕС относно органите по въпросите на равенството оставят на държавите членки широка свобода на преценка по отношение на тяхното създаване и функциониране. Това доведе до значителни различия между държавите членки, по-специално по отношение на правомощията, независимостта, ресурсите, достъпността и ефективността на органите по въпросите на равенството. Комисията предлага набор от задължителни правила за засилване на ролята и независимостта на органите по въпросите на равенството:

  • Разширяване на компетентността: С предложенията се разширява компетентността на органите по въпросите на равенството във връзка с две действащи директиви — Директивата за равно третиране в областта на заетостта и Директивата относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване.
  • Независимост: Ще има правно изискване органите по въпросите на равенството да бъдат свободни от външно влияние, по-специално по отношение на тяхната правна структура, отчетност, бюджет, персонал и организационни въпроси.
  • Достатъчни ресурси: Държавите членки ще трябва да предоставят на органите по въпросите на равенството човешките, техническите и финансовите ресурси, необходими за ефективното упражняване на всички техни правомощия.
  • Достъпност за всички жертви: Услугите на органите по въпросите на равенството ще трябва да бъдат безплатни и достъпни на равни начала за всички жертви, включително за хората с увреждания. Органите по въпросите на равенството ще трябва също така да предоставят на жалбоподателите предварителна оценка на техния случай.
  • Консултиране в законодателния процес и в процеса на създаване на политики: От публичните институции ще се изисква да се консултират своевременно с органите по въпросите на равенството и да вземат предвид техните препоръки по въпросите, свързани с дискриминацията и равното третиране; органите по въпросите на равенството ще си сътрудничат и с други заинтересовани страни с цел споделяне на знания и създаване на полезни взаимодействия.  
  • Засилени правомощия в случаи на дискриминация: Органите по въпросите на равенството ще могат да разследват случаи на дискриминация, да издават становища или обвързващи решения (в зависимост от избора на държавите членки) и да действат в съда по дела за дискриминация. Органите по въпросите на равенството ще могат също така да предлагат на страните в процедурата за подаване на жалби алтернативен механизъм за разрешаване на спорове, като например помирение или медиация.
  • Повишаване на осведомеността: Държавите членки и органитепо въпросите на равенството ще увеличат усилията си за предотвратяване на дискриминацията и насърчаване на равенството.
  • Споделяне на експертен опит: Органите по въпросите на равенството ще изготвят редовни доклади относно състоянието на равното третиране и дискриминацията и ще могат да отправят препоръки.

Понастоящем няма общ официален механизъм за наблюдение на органите по въпросите на равенството. В предложението се посочва, че Комисията ще установи общи показатели за оценка на въздействието на предложените мерки и за осигуряване на съпоставимост на данните, събирани на национално равнище. На всеки 5 години Комисията ще изготвя доклад относно положението, свързано с органите по въпросите на равенството в целия ЕС.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Информационен документ

Предложение за директива на Съвета относно стандартите за органите по въпросите на равенството 

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за органите по въпросите на равенството в областта на равното третиране и равните възможности на жените и мъжете в областта на заетостта и професиите

Уебстраница за органите по въпросите на равенството

Кампания RightHereRightNow — недискриминация

Данни

Дата на публикуване
7 Декември 2022 г.
Автор
Представителство в България