Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия3 Mай 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

По-строги правила за борба с корупцията в ЕС и по света

Press conference by Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Margaritis Schinas, Vice-Presidents of the European Commission, and Ylva Johansson, European Commissioner, on stronger rules to fight corruption in the EU and worldwide

Европейската комисия предприема решителни действия за борба с корупцията в ЕС и по света, като изпълнява ангажимента, поет от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г.

Представените днес предложения за борба с корупцията представляват историческа крачка в борбата с корупцията на национално равнище и на равнище ЕС. Комисията ще засили действията си, като стъпи върху вече въведените мерки, ускори усилията за интегрирането на мерки за предотвратяване на корупцията в структурата на политиките и програмите на ЕС и като подкрепя активно работата на държавите членки за въвеждане на силни политики и законодателство за борба с корупцията. Чрез годишния си цикъл на докладване относно върховенството на закона Комисията също така наблюдава развитието на действията за борба с корупцията на национално равнище, набелязва предизвикателствата и въпросите, свързани с препоръките, отправени към държавите членки.

Днешният набор от мерки включва нови и по-строги правила за криминализиране на корупционните престъпления и за хармонизиране на наказанията в целия ЕС, както и подкрепено от Комисията предложение от върховния представител за създаване на специален режим на санкции по линия на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), насочен срещу тежката корупция в световен мащаб. С новите мерки се поставя силен акцент върху предотвратяването на корупцията и изграждането на култура на почтеност, в която корупцията не се толерира, и същевременно се укрепват инструментите за правоприлагане.

Основни елементи на днешните предложения:

I. Съобщение относно борбата с корупцията

В съвместно съобщение Комисията и върховният представител обединяват текущите усилия и развиват нови направления и инструменти както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки, като същевременно допринасят за изпълнението на ясния ангажимент за борба с корупцията на световно равнище. Мрежата на ЕС срещу корупцията, обединяваща правоприлагащи органи, публични органи, практикуващи специалисти, гражданското общество и други заинтересовани страни, ще действа като катализатор за предотвратяване на корупцията в целия ЕС и ще разработва най-добри практики и практически насоки. 

II. По-строги правила за борба с корупцията

Комисията предлага нова директива относно борбата с корупцията. С предложението се модернизира съществуващата правна рамка на ЕС за борба с корупцията чрез:

а) Предотвратяване на корупцията и изграждане на култура на почтеност

  • Повишаване на осведомеността относно корупцията чрез провеждане на информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността и изследователски и образователни програми за намаляване на рисковете от корупция и корупционните престъпления.
  • Гарантиране, че публичният сектор носи отговорност съобразно с най-високите стандарти чрез налагане на задължение на държавите членки да приемат ефективни правила относно свободния достъп до информация от обществен интерес, разкриването и управлението на конфликти на интереси в публичния сектор, разкриването и проверката на имуществото на държавните служители и регулирането на взаимодействието между частния и публичния сектор.
  • Създаване на специализирани органи за борба с корупцията и осигуряване на подходящи ресурси и обучение за органите, отговарящи за предотвратяването и борбата с корупцията.

б) Един правен акт за всички корупционни престъпления и свързаните с тях санкции

  • Хармонизиране на определенията за корупционни престъпления, за да се обхванат не само подкупите, но и присвояването, търговията с влияние, злоупотребата със служебно положение, както и възпрепятстването на правосъдието и незаконното обогатяване, свързано с корупционни престъпления. Предложението включва в правото на ЕС всички състави на престъпления съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията и разглежда корупцията както в публичния, така и в частния сектор.
  • Повишаване на равнището на наказателните санкции за физически и юридически лица и хармонизиране на утежняващите и смекчаващите обстоятелства.

в) Осигуряване на ефективни разследвания и на наказателно преследване на корупцията

  • Способи за разследване: Държавите членки ще трябва да гарантират, че правоприлагащите органи и прокурорите разполагат с подходящи инструменти за разследване с цел борба с корупцията.
  • Имунитет или привилегии по отношение на разследването и наказателното преследване: Държавите членки ще трябва да гарантират, че привилегиите и имунитетът могат да бъдат отнети своевременно в хода на разследвания за корупция по предварително законоустановена ефективна и прозрачна процедура.
  • Въвеждане на минимални правила относно давностния срок, за да се гарантира достатъчно време за подвеждане под съдебна отговорност на извършителите на корупционни престъпления.

III. Разширяване на инструментариума от санкции на ОВППС с цел включване на тежката корупция

Санкциите на ЕС допринасят за постигането на основни цели на ОВППС, като опазване на мира, укрепване на международната сигурност, консолидиране и подпомагане на демокрацията, международното право и правата на човека. С днешното предложение от върховния представител, подкрепено от Комисията, ЕС ще може да се бори с тежката корупция в световен мащаб, независимо къде бива идентифицирана.  С него ще бъдат допълнени и укрепени вътрешните и външните инструменти на ЕС за борба с корупцията и ще бъде бъде даден израз на решимостта на ЕС да използва всички инструменти, включително санкциите по линия на ОВППС, за борба с корупцията.

Следващи стъпки

Преди да може да се превърне в законодателен акт на ЕС, предложената директива относно борбата с корупцията ще трябва да бъде договорена и приета от Европейския парламент и Съвета.  

Предложената нова рамка за санкции по линия на ОВППС, насочени срещу корупцията, ще трябва да бъде обсъдена и приета от Съвета.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори: По-строги правила за борба с корупцията в ЕС и по света

Информационен документ: Засилване на действията на ЕС за борба с корупцията

Съвместно съобщение до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно борбата с корупцията

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с корупцията по наказателноправен ред

Съвместно предложение за регламент на Съвета относно ограничителни мерки срещу тежката корупция

Уеб страница относно борбата с корупцията

Данни

Дата на публикуване
3 Mай 2023 г.
Автор
Представителство в България