Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Декември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Политиката на сближаване в България: Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ беше приета

Европейската комисия официално одобри Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ на стойност от над 1.1 милиарда евро инвестиции, която предоставя целева подкрепа за екосистемата за научни изследвания и ин

Политика на сближаване в България - Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027

Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ има два основни приоритета, първият от тях е насочен към подкрепа за устойчивото развитие на българската научна и иновационна екосистема чрез засилване трансфера на технологии и тяхното целево прилагане в рамките на предприятията и икономиката, подкрепа за МСП за интегриране на иновации в колаборация с научноизследователските институции в България, предоставя допълнителна подкрепа за модернизирането на българските центрове за високи постижения и компетентност, финансира 12 центъра за цифрови иновации както и проекти получили печат за високи постижения. Втория приоритет на Програмата е насочен към засилване на цифровизацията и подобряване на киберсигурността в публичния сектор в България.

Основните цели и амбиции на програмата са да се превърне в основен двигател за внедряване на модерни цифрови технологии в промишлеността и обществото и за постигане на интелигентен и устойчив растеж и трансформация на българската икономика.

  • Инвестиции на стойност 450 милиона евро, са насочени към подкрепа на съвместни проекти между бизнеса и научните изследвания, развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на авангардни технологии в областите на българската стратегия за интелигентна специализация, включително в приоритетни направления като екологичния и цифровия преход, микроелектрониката, енергията от възобновяеми източници и водорода;
  • МСП ще имат възможност да използват 150 милиона евро, предназначени за разработване на иновации, заедно с научноизследователските институции и висшите учебни заведения в страната (включително Българската академия на науките, София техпарк и Центровете за компетентност и високи постижения);
  • 200 милиона евро, предназначени за подкрепа на 12 цифрови иновационни центъра, проекти получили печат за високи постижения и съществуващи регионални иновационни клъстери, насочени към повишаване на конкурентоспособността на регионално равнище и осигуряване на добавена стойност за българската икономика;
  • Допълнителни 140 милиона евро, предназначени за центровете за високи постижения и центровете за компетентност, които ще продължат да бъдат подпомагани с цел повишаване на тяхната устойчивост в бъдеще. Центровете ще поемат и нова регионална роля, насочена към преодоляване на регионалните различия и предоставяне на повече възможности за местния бизнес за по-добър достъп и внедряване на иновации;
  • 31 милиона евро, предназначени за международен обмен на учени в реална бизнес среда и „меки“ мерки за допълнителни квалификации и специфични умения за интелигентна специализация;
  • 60 млн. евро са заделени и за създаване на Фонд за трансфер на технологии в подкрепа на високотехнологични и спин-оф дружества, управлявани от Фонда на фондовете реализиран предимно чрез финансови инструменти в размер на 50 млн. евро и 10 млн. евро под формата на безвъзмездни средства;
  • Усвояване ползите от цифровия преход и електронното управление за публичния сектор в България;
  • Подкрепа за екологичния и цифровия преход и кръговата икономика;
  • Стимулиране на използването на научноизследователския потенциал и лабораториите в изследователските комплекси в България със схема за отпускане на безвъзмездни средства в размер на 25 милиона евро;
  • 325 милиона евро за Цифрова трансформация на публичния сектор в България, създаване на пространства от данни в стратегически области, внедряване на изкуствен интелект, стратегическа оперативна съвместимост на данните и повишаване на киберсигурността срещу цифровите заплахи.                        

Данни

Дата на публикуване
7 Декември 2022 г.
Автор
Представителство в България