Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия13 Юни 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Предложение на ЕК за социалната икономика

Humanoid robotics and AI research and development - Institute of Robotics and Mechatronics

Комисията препоръчва конкретни мерки в подкрепа на социалната икономика, която дава предимство на хората и на социалните и екологичните каузи пред печалбите. В Европа съществуват 2,8 милиона структури на социалната икономика, в които работят общо 13,6 милиона души, чиято цел е справяне с основните предизвикателства, пред които са изправени нашите общества. Те обхващат разнообразни сектори — от социални услуги и услуги за полагане на грижи до жилищно настаняване, отдих и енергия на достъпни цени; и включват кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и социални предприятия.

Целта на предложението е да се създадат благоприятни условия за процъфтяването и растежа на организациите на социалната икономика и да се повиши осведомеността за техния потенциал, по-специално по отношение на създаването на качествени работни места, подкрепата за иновациите и социалното приобщаване.

Като последващо действие на плана за действие за социалната икономика от 2021 г., днес Комисията представя:

Нов тласък за насърчаване на социалната икономика

Въпреки приноса си за обществото, организациите на социалната икономика често се сблъскват с пречки при развитието и разрастването на своите дейности поради липсата на разбиране и признаване на бизнес моделите им. За да се преодолеят тези предизвикателства, в предложената препоръка на Съвета държавите членки се призовават да разработят всеобхватни стратегии за социалната икономика с цел насърчаване на благоприятстваща я среда във всички съответни области чрез адаптиране на рамките на политиката и на правните рамки. По този начин целта е да се насърчи създаването на качествени работни места, да се стимулира местната икономика и да се засили социалното и териториалното сближаване.

Например Комисията предлага мерки за:

  • Разработване на политики за пазара на труда, които подпомагат служителите в социалните предприятия (напр. чрез обучение), насърчават социалното предприемачество и гарантират справедливи условия на труд чрез социален диалог и колективно договаряне.
  • Признаване на ролята на социалната икономика за социалното приобщаване, например за предоставянето на достъпни и висококачествени социални услуги и услуги за полагане на грижи и жилищно настаняване, особено за групите в неравностойно положение.
  • Подобряване на достъпа до публично и частно финансиране, включително до фондовете на ЕС.
  • Осигуряване на достъп до пазарни възможности и обществени поръчки.
  • Ползване на възможностите, предоставени от правилата за държавната помощ в подкрепа на социалната икономика, включително разпоредбите за помощ за започване на дейност, реинтеграция на работници в неравностойно положение и подкрепа за местната инфраструктура.
  • Гарантиране, че системите за данъчно облагане подкрепят социалната икономика чрез опростяване на административните процедури и обмисляне на подходящи данъчни стимули. 
  • Повишаване на осведомеността за социалната икономика и нейния принос, по-специално чрез изследвания и данни.

Освен това Комисията препоръчва държавите членки да използват оптимално наличното финансиране от ЕС, като например Европейския социален фонд плюсЕвропейския фонд за регионално развитие и InvestEU, за да подпомогнат насърчаването на социалната икономика. Комисията може също така да предостави допълнителна подкрепа чрез събиране на данни и провеждане на изследвания в областта на социалната икономика в рамките на ЕС.

Обслужване на едно гише за подкрепа на социалната икономика

Като част от днешните предложения Комисията стартира и портала на социалната икономика — уебсайт за обслужване на едно гише, който предоставя на субектите от социалната икономика информация на равнище ЕС относно финансирането, възможностите за обучение, проявите, информация за отделните държави, както и и къде могат да бъдат намерени допълнителни ресурси като инструмент за изграждане на капацитет.  

Следващи стъпки

Държавите членки ще обсъдят предложението на Комисията за препоръка на Съвета с оглед на приемането му от Съвета. След като бъде прието, с предложението държавите членки са приканени да приемат или актуализират своите стратегии за социалната икономика в срок от 18 месеца. На държавите членки се препоръчва също така да създадат обслужване на едно гише за социалната икономика, да създадат местни и/или регионални звена за контакт, действащи като „посланици на социалната икономика“, и да назначат координатори по въпросите на социалната икономика в националните институции, за да се гарантира съгласуваност между политиките.

Комисията ще наблюдава изпълнението на стратегиите чрез редовни консултации с държавите членки чрез Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Предложение за препоръка на Съвета относно развитието на рамкови условия за социалната икономика.

Работен документ на службите на Комисията: Съответни рамки за данъчно облагане за субектите от социалната икономика

Работен документ на службите на Комисията: Недискриминационно данъчно облагане на благотворителните организации и техните донори: принципи въз основа на съдебната практика на Съюза

Информационен документ

Уебсайт на портала на социалната икономика

Уебсайт на Плана за действие в областта на социалната икономика

Въпроси и отговори: План за действие за социалната икономика

Европейска година на уменията

Данни

Дата на публикуване
13 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България