Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия13 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Прилагане на правото на ЕС: реализиране на предимствата за гражданите

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Европейската комисия прие съобщение относно прилагането на правото на ЕС, в което се описва работата ѝ за гарантиране, че правото на ЕС се спазва и че гражданите и предприятията могат да се ползват от едни и същи права в целия ЕС. Благодарение на правилното прилагане на правото на ЕС хората могат да дишат по-чист въздух, да пътуват и работят свободно навсякъде в ЕС или да получат възстановяване на разходите за медицински услуги, получени в чужбина. Правото на ЕС има реално въздействие върху ежедневието на европейците. Ето защо прилагането на правото на ЕС е основен приоритет за Комисията.

 Усилията на Комисията за насърчаване на спазването започват на ранен етап от изготвянето и приемането на правото на ЕС. Комисията разработи редица мерки в подкрепа на държавите членки, включително практически насоки, финансиране и мониторинг, с което спомага преди всичко за предотвратяване на нарушения на законодателни актове на ЕС. В същото време, при нарушение на правото на ЕС, Комисията не се колебае да предприеме правни действия, като започва производства за установяване на нарушение. През последните години Комисията даде начало на новаторски процедури за защита на основните ценности: равенството, справедливостта и гражданството.

Съобщението:

  1. Съвместна работа с държавите членки

В качеството си на пазител на Договорите Комисията носи основната отговорност за прилагането на правото на ЕС. Сътрудничеството с държавите членки обаче е от решаващо значение за правоприлагането. Прилагането и изпълнението на правото на ЕС е резултат от съвместните усилия на различни участници, като националните съдилища, парламентите, регулаторните органи, органите за защита на потребителите или за защита на данните, както и гражданското общество и обществеността. По-специално националните съдилища, които са съдилища на ЕС при прилагането на правото на ЕС, играят особено важна роля във веригата на прилагане, тъй като именно чрез тях гражданите могат да имат ефективен достъп до правна защита.

  1. Мониторинг и ранно откриване на нарушения на правото на ЕС

Повишената прозрачност и наблюдението са се доказали като ефективни за насърчаване на държавите членки да напреднат по-бързо към постигане на съответствие, както и за повишаване на осведомеността сред широката общественост. Информационното табло за единния пазаринформационното табло на ЕС в областта на правосъдиетодокладите за отделните държави в рамките на европейския семестърдокладът относно върховенството на законапрегледът на изпълнението на политиките в областта на околната среда или оценката по Шенген са само някои от инструментите, които спомагат за идентифицирането на потенциални проблеми, при които може да са необходими мерки за прилагане на правото на ЕС. 

  1. Интелигентно правоприлагане и предотвратяване на нарушения от самото начало

За да се предотвратят различните тълкувания на новоприетото право на ЕС и да се насърчи общото разбиране на действащите разпоредби, Комисията предоставя на държавите членки практически насоки, срещи и обучения. Освен техническата помощ Комисията също така осигурява финансова подкрепа. Въпреки че финансирането, налично по линия на европейските регионални и структурни фондове или на Механизма за възстановяване и устойчивост, не представлява инструмент за правоприлагане, то може да доведе до промяна и да ускори прилагането на правото на ЕС.

  1. Стратегическо правоприлагане и процес, предхождащ производството за установяване на нарушение (EU Pilot)

Целта на Комисията е да гарантира, че гражданите и предприятията се възползват възможно най-своевременно от предимствата, които правото на ЕС осигурява. Ето защо в някои случаи, включително тези с по-технически характер, Комисията може да реши да използва процедура, предшестваща производството за установяване на нарушение, известна като EU Pilot, която вероятно ще доведе до по-бързо спазване, отколкото до официално производство за установяване на нарушение. С течение на времето процедурата „EU Pilot“ доказа своята стойност. През 2021 г. над 80 % от процедурите по EU Pilot бяха успешно решени. За случаите, които не бяха решени успешно, бе образувано производство за установяване на нарушение.

  1. Справяне с нарушенията на правото на ЕС чрез правни действия

Използването от страна на Комисията на производства за установяване на нарушение претърпя развитие с течение на времето, като се отдава приоритет на борбата с нарушенията с най-голямо въздействие върху интересите на гражданите и предприятията. Комисията удвои усилията си по въпроси, свързани с околната среда, цифровия преход и основните права. Всъщност Комисията предприе безпрецедентни правни стъпки за защита на основните ценности на ЕС, включително недискриминацията на ЛГБТ общността, свободата на медиите, борбата с расизма и ксенофобията и независимостта на съдебната власт. Освен това по по-голяма част от случаите бяха започнати по собствени разследвания на Комисията, като през последните пет години непрекъснато се наблюдава увеличение въпреки големите кризи. Като цяло производствата за установяване на нарушение водят до резултати, като над 90 % от случаите се решават преди да стане необходимо да бъде сезиран Съдът.

  1. Бързи и ефективни реакции при криза

Кризите или извънредните ситуации, като например пандемията от COVID-19 и руската военна агресия срещу Украйна, подложиха на изпитание пълното спазване на правото от страна на държавите членки. Комисията използва широк набор от мерки, за да помогне на държавите членки да се адаптират към променящите се обстоятелства — от предлагане на ново законодателство, адаптиране на съществуващите разпоредби до предоставяне на насоки и финансова подкрепа. При необходимост бяха използвани и процедури за установяване на нарушение, например за предотвратяване на ограниченията върху износа и за защита на правата на потребителите.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Съобщение: Прилагане на правото на ЕС за Европа, която постига резултати

Информационен документ

Прилагане на правото на ЕС

Данни

Дата на публикуване
13 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България