Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Продоволствена сигурност: EK разглежда въпроса за наличието и достъпността на торовете в ЕС и в световен мащаб

Отглеждане на спанак

Торовете играят важна роля за постигане на продоволствена сигурност. Тяхното производство и стойността им зависят до голяма степен от природния газ. Вследствие на руското нашествие в Украйна глобална криза в сектора на минералните торове и енергията е надвиснала понастоящем над световната продоволствена сигурност и цените на храните.

В този контекст Европейската комисия представи съобщение относно гарантирането на наличността и финансовата достъпност на торовете. В днешното съобщение се представят широк набор от действия и насоки за справяне с предизвикателствата, пред които понастоящем са изправени земеделските стопани и промишлеността в ЕС, както и развиващите се страни. Също така, в духа на приетото през март 2022 г. съобщение относно гарантирането на продоволствената сигурност, на стратегията „От фермата до трапезата“ и на плана REPowerEU, се разглежда и необходимостта от укрепване на цялостната издръжливост и устойчивост на нашите продоволствени системи в средносрочен и дългосрочен план.

Действия за поддържане на устойчиво производство на торове в ЕС и за намаляване на зависимостта

В съобщението се очертават редица най-добри практики и начини за подпомагане на земеделските стопани да оптимизират използването на торове и да намалят зависимостта си, като същевременно се гарантират добивите.

 • Сектор от критично значение: в съответствие със съобщението на Комисията „Да пестим газ за безпроблемна зима“ държавите членки могат да дават приоритет на постоянния и непрекъсваем достъп до природен газ за производителите на торове в своите национални планове за действие при извънредни ситуации в случай на въвеждане на нормирано разпределение на газа.
 • Целева финансова подкрепа: изменената временна рамка за държавна помощ при кризи дава възможност на държавите членки да предоставят специфична подкрепа на земеделските стопани и на производителите на торове. Средствата, генерирани от мерки като тавана на пазарните приходи на някои производители на електроенергия и солидарната вноска, също могат да се използват за целите на националните схеми за подпомагане, при спазване на приложимите условия. Освен това Комисията, заедно с държавите членки, ще проучи доколко е целесъобразно да се използва селскостопанският резерв на стойност 450 млн. евро за финансовата 2023 година в подкрепа на земеделските стопани, засегнати от високите разходи за производствени ресурси.
 • Подобрена прозрачност на пазара: през 2023 г. Комисията ще създаде обсерватория на пазара на торове за споделяне на данни за производството, използването, цените и търговията.
 • Устойчиви селскостопански практики и обучение: Комисията ще работи заедно с държавите членки, за да се гарантира широкото прилагане от земеделските стопани на подходящи за тази цел интервенции, като например планове за управление на хранителните вещества, подобряване на състоянието на почвите, прецизно земеделие, биологично земеделие, използване на бобови култури в схемите за сеитбооборот. Комисията също така ще приканва държавите членки да обмислят възможностите за допълнително приоритизиране и повишаване на амбицията на такива интервенции при преразглеждане вбъдеще на стратегическите си планове по ОСП.
 • Повече органични торове: замяната, когато такава е възможна, на минералните торове с органични торове ще намали зависимостта на ЕС от газа, както и въглеродния отпечатък на сектора. Регламентът за продуктите за наторяване вече гарантира по-добър достъп до пазара за торове, получени от оползотворени отпадъци, както и екологични и кръгови алтернативи на природния газ. „Хоризонт Европа“ също инвестира 180 млн. евро в проекти за оптимизиране на баланса на хранителните вещества, алтернативни продукти за наторяване и природосъобразни решения за управление на хранителните вещества. През 2023 г. Комисията ще приеме и план за действие за интегрирано управление на хранителните вещества, за да насърчи по-ефективното използване на хранителните вещества, като вземе предвид отправните точки на държавите членки и плана за действие за нулево замърсяване.
 • Преход към по-екологични торове: Комисията ще насърчи държавите членки да подкрепят инвестициите във водород от възобновяеми източници и биометан за производството на амоняк.
 • Диверсификация на търговията: Комисията се насочи към алтернативни доставчици на торове, за да компенсира предишните доставки от Беларус и Русия. През юли 2022 г. Комисията предложи също така да се суспендират търговските мита за амоняк и карбамид, използвани за производството на азотни торове.

Действия в подкрепа на уязвимите държави и за подобряване на продоволствената сигурност в световен мащаб

Земеделските стопани по света, и по-специално тези в уязвимите държави, остро усещат въздействието на свития пазар на торове. В международен план Европейската комисия ще продължи да полага усилия за подобряване на световната продоволствена сигурност:

 • като продължава да работи заедно със своите държави членки и с европейски финансови институции в рамките на подхода „Екип Европа“ за принос към четирите направления на ответните мерки на „Екип Европа“ по отношение на световната продоволствена несигурност (солидарност, производство, търговия и многостранно сътрудничество);
 • като си сътрудничи с избрани държави партньори на ЕС, включително чрез Глобалното предизвикателство за торовете (Global Fertilisers Challenge), за намаляване на тяхната зависимост и на потреблението на вносни минерални торове чрез подобряване на управлението на хранителните вещества, повишена ефективност на торовете и алтернативни селскостопански практики, със специален акцент върху разширяването и консултантските услуги за земеделските стопани;
 • като подобрява глобалната прозрачност на пазара на торове чрез принос към съответните международни инициативи относно торовете, по-специално Системата за информация за селскостопанските пазари (AMIS) на Г-20;
 • като увеличава подкрепата за покриване на нуждите на платежния баланс, включително чрез Доверителния фонд на МВФ за намаляване на бедността и подпомагане на растежа, и като засилва сътрудничеството с международните финансови институции (МФИ) по линия на Global Gateway за разработване на иновативни и устойчиви инвестиции;
 • като дава начало на дискусии за подобряване на прозрачността, включително избягване на ограниченията за износ при търговията с торове в рамките на СТО, с оглед изпълнение на ангажиментите, поети в рамките на декларацията относно продоволствената несигурност, договорена на последната министерска конференция;
 • като продължи да работи заедно с държавите членки за гарантиране на гладкото протичане на световната търговия с продукти на хранително-вкусовата промишленост, включително торове;
 • като допълнително засили хуманитарната хранителна помощ от ЕС, която вече надхвърля 900 млн. евро до момента през 2022 г. Това е с около 55 % повече в сравнение с миналата година и с почти 80 % повече в сравнение с 2020 г.

Отвъд сферата на наличието, финансовата достъпност и използването на торовете ЕС ще продължи да се бори с първопричините за глада, включително конфликтите и несигурността, изменението на климата и икономическите сътресения. ЕС ще работи със своите международни партньори и с държавите членки, за да подпомага укрепването на местния производствен капацитет и създаването на устойчиви и издръжливи продоволствени системи в най-нестабилните ситуации. Като насърчава постигането на тази цел, ЕС ще проправи пътя за иновативни подходи в подкрепа на интегрираното управление на плодородието на почвите, като прилага разнообразен набор от специфични за района решения за плодородие на почвата, които водят до устойчиво повишаване на добивите.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Съобщение относно гарантирането на наличността и финансовата достъпност на торовете

Въпроси и отговори към съобщението

Информационен документ относно гарантирането на наличността и финансовата достъпност на торовете

Пазарът на торове в ЕС

Гарантиране на доставките на храни и продоволствената сигурност в световен мащаб

Данни

Дата на публикуване
9 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България