Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Програмата LIFE: 380 млн. евро за 168 нови екологосъобразни проекта в цяла Европа

Програма LIFE

Европейската комисия одобри финансиране в размер на над 380 млн. евро за 168 нови проекта в цяла Европа по програмата LIFE за околната среда и действията по климата. В основата на Европейския зелен пакт, проектите по програма LIFE могат да помогнат на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. и да постигне целите в областта на климата, енергетиката и околната среда. Те подкрепят биологичното разнообразие, възстановяването на природата и кръговата икономика, като същевременно допринасят за прехода към чиста енергия на целия континент.

Финансирането представлява увеличение с 27 % спрямо миналогодишното финансиране и ще мобилизира инвестиции на обща стойност над 562 млн. евро. Проекти от почти всички държави от ЕС ще се възползват от това финансиране от ЕС по четири теми (подпрограми): „Природа и биологично разнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“, „Смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях“ и „Преход към чиста енергия“.

 

Проектите от България са свързани с управление и информация относно климата и прехода към чиста енергия:

  • Осигуряване на климатична устойчивост на водния сектор на България (LIFE WatClima)

Проектът ще помогне на България да преодолее предизвикателствата пред водния сектор, дължащи се на изменението на климата. Екипът ще приложи нов интегриран подход за справяне с недостига на вода, наводненията и пониженото качество на водата поради екстремните метеорологични явления. Той ще разработи национални стратегии за водния сектор, ще включи в политиките цели от областта на климата, ще подобри административния капацитет, ще засили междуинституционалната координация и ще повиши осведомеността на гражданите.

  • Преход към чиста енергия

Подкрепа за пътната карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите (BUILDUPSkillsBG) 

В рамките на проекта ще се извършат анализ на постиженията на българската пътна карта за енергийно ефективно строителство и оценка на законодателната рамка и пазарното търсене на квалифицирани работници. Този анализ ще бъде включен в обсъжданията на национална платформа, създадена с цел разработване на пътна карта за образование и обучение в областта на устойчивите енергийни решения в строителството. Пътната карта ще спомогне за преодоляване на пречките и ще осигури решения за постигане на целите за 2030 г. в строителния сектор. Екипът по проекта ще проведе кампания за популяризиране, насочена към националните органи, образователните институции, професионалните сдружения, пазарните участници и социалните партньори. Това ще гарантира, че пътната карта е интегрирана в националната стратегическа рамка и ще насърчи възприемането на предложените решения.

Кратко обобщение на проекта

  • Нов финансов инструмент за преход към чиста енергия (FLAG FICET)

Българските общини са изправени пред сериозни предизвикателства при прехода към чиста енергия (ПЧЕ). Необходими са значителни финансови ресурси, за да може сградите да са енергийно ефективни, и за мерки за възобновяема енергия например. Съществуват обаче пазарни пречки пред достъпа до финансиране за ПЧЕ. Проектът има за цел да спомогне за преодоляването им чрез разработване на нов иновативен финансов инструмент за подкрепа на общинските инвестиции в ПЧЕ в България. По време на проекта следва да бъдат подписани договори за пилотни инвестиции, финансирани по линия на инструмента. Също така ще бъде подобрена техническата помощ за изготвяне на предложения за проекти за чиста енергия. За да се гарантират дългосрочна устойчивост и повторяемост на резултатите от проекта, новият инструмент ще бъде широко популяризиран и ще бъдат осигурени допълнителни финансови ресурси за следващите цикли на финансиране.

Кратко обобщение на проекта 

За повече информация:

Съобщение за медиите относно финансирането по програма LIFE

Програма LIFE

Данни

Дата на публикуване
23 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България