Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Производства за установяване на нарушения спрямо България от месец декември 2021 г.

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Justice

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са в следните области:

  • Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Комисията реши да открие процедура за установяване на нарушение срещу България и още 17 държави членки за това, че не са осигурили правилно прилагане на правилата на ЕС за оценка на пропорционалността на новото регулиране на професии (Директива (ЕС) 2018/958). Липсата на правилно прилагане на разпоредбите на ЕС относно проверките за пропорционалност в крайна сметка би могла да постави потребителите в неблагоприятно положение под формата на прекомерни цени, да попречи на развитието на иновативни услуги или дори да причини недостатъчен достъп до важни услуги. Повече информация ще намерите в съобщението тук.

  •  Правосъдие

Комисията реши да започне производства за установяване на нарушение срещу България и още 4 държави членки поради неправилното прилагане на Рамково решение 2009/315/ПВР относно обмена на информация, получена от регистрите за съдимост и Решение 2009/316/ПВР на Съвета за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS). Комисията установи проблеми в България, Гърция, Кипър, Малта и Португалия, свързани с електронната взаимосвързаност и ефективния обмен на данни от регистрите за съдимост през ECRIS, както и с уведомяването на държавата(ите) членка(и) по гражданството на извършителя за всички нови присъди и актуализации на присъди. Друга причина за безпокойство са отговорите на искания за информация относно присъди: понякога те не са били дадени в срок, а в други случаи изобщо не са предоставяни отговори.

  • Енергетика и климат

Комисията реши да изпрати мотивирани становища на България поради нетранспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. България не е информирала Комисията за разпоредбите, приети с цел съобразяване с нея.

  • Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

Комисията реши да изпрати мотивирани становища на България поради:

- неуведомяване за националните мерки за транспониране на Директивата за капиталовите изисквания V (Директива (ЕС) 2019/878— (ДКИ V) по отношение на инвестиционните посредници.

- неуведомяване за националните изпълнителни мерки за транспониране на Директивата относно инвестиционните посредници (Директива (ЕС) 2019/2034).

- неуведомяване за националните мерки за транспониране на Директива 2020/1504, с която се изменя Директивата за пазарите на финансови инструменти (Директива 2014/65/ЕС). 

- неуведомяване за изискваните национални мерки за прилагане на Директивата за преглед на европейските надзорни органи (ЕНО), с която се изменят директивите „Платежоспособност II“, за пазарите на финансови инструменти и 4-тата Директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2019/2177).

Повече информация за всички решения по области на политика ще намерите тук.

Данни

Дата на публикуване
2 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България