Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Работна програма на ЕК за 2023 г.

The 'RePowerEU' banner on the front of the Berlaymont building

Европейската комисия прие своята работна програма за 2023 г. В нея се определя амбициозен дневен ред в отговор на настоящите кризи, засягащи ежедневието на европейците, като същевременно се удвояват усилията за продължаването на екологичната и цифровата трансформация, която да направи нашия Европейски съюз по-издръжлив.

Работната програма на Комисията включва 43 нови политически инициативи, които обхващат всичките шест основни амбициозни цели, изложени в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, и са пряко свързани с речта ѝ за състоянието на Съюза за 2022 г. и с писмото за намеренията.

Много от ключовите инициативи в тази работна програма отразяват също и резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа. Освен това новото поколение граждански панели ще участват в изготвянето на политиките на Комисията в някои ключови области. Първите граждански панели ще обсъдят въпросите, свързани с разхищаването на храни, мобилността с учебна цел и виртуалния свят.

Постигане на резултати по шестте основни амбициозни цели

  1. Европейски зелен пакт

На фона на войната на Русия срещу Украйна Комисията ще предложи в началото на 2023 г., наред с други инициативи, цялостна реформа на пазара на електроенергия в ЕС, включително отделяне на цените на електроенергията от тези на природния газ. За да способства за бързото разрастване на нашата екологична водородна икономика, Комисията ще предложи създаването на нова европейска банка за инвестиции във водород, която ще инвестира 3 милиарда евро за незабавното създаване на пазар на водород в ЕС.

През 2023 г. Комисията също така ще предприеме действия за намаляване на отпадъците и на въздействието от отпадъците върху околната среда, с акцент върху хранителните и текстилните отпадъци — тема, определена по време на Конференцията за бъдещето на Европа. По подобен начин, в отговор на опасенията на гражданите, Комисията ще предложи да бъде щателно преразгледано законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните.

  1. Подготвена за цифровата ера Европа

За да отстрани настоящите и бъдещите рискове от стратегически зависимости, Комисията ще предложи мерки на ЕС за гарантиране на адекватен и диверсифициран достъп до суровините от изключителна важност, необходими за цифровата и икономическата издръжливост на Европа.

Ще отбележим 30-ата годишнина на нашия единен пазар, като демонстрираме подробно неговите огромни предимства, и едновременно с това ще идентифицираме и премахнем недостатъците в неговото функциониранеПреразглеждането на правилата за забавените плащания ще спомогне да се намали тежестта за МСП в период на икономическа несигурност. Нашата инициатива за по-нататъшно разширяване и усъвършенстване на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ще бъде от полза за предприятията в рамките на единния пазар, тъй като ще се опростят административните и съдебните процедури.

Комисията също така ще предложи създаването на общо европейско пространство на данни за мобилността, за да се стимулира цифровизацията на сектора на мобилността, а регулаторна рамка на ЕС за високоскоростния транспорт на капсули в евакуирани тунели, наричан още „хиперпръстен“ (hyperloop), ще ни помогне да се подготвим за нововъзникващите решения за мобилност.

  1. Икономика в интерес на хората

Като вземе предвид събраните по време на Конференцията за бъдещето на Европа становища, Комисията ще направи преглед на нашето икономическо управление, за да гарантира, че то все още е подходящо за целта. За да укрепим допълнително бюджета на Съюза с оглед на текущите неотложни предизвикателства, ще извършим и междинен преглед на бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. и ще предложим втори набор от нови собствени ресурси въз основа на предложението за единен набор от данъчни правила за извършване на стопанска дейност в Европа.

За да се гарантира, че общата валута на Съюза е готова за цифровата ера, ще представим предложение за определяне на принципите на цифровото евро преди евентуалното му емитиране от Европейската централна банка.

Предвид социалните предизвикателства, породени от пандемията от COVID-19 и войната на Русия срещу Украйна, ще актуализираме нашата рамка за качество на стажовете, за да намерим решения на въпроси като справедливото възнаграждение и достъпа до социална закрила и за да повишим социалната издръжливост на Европа.

Тази работна програма е изготвена в момент на голяма икономическа несигурност. Ето защо сме готови да я преразгледаме след зимата, особено що се отнася до тези мерки, които могат да засегнат конкурентоспособността.

  1. По-силна Европа на световната сцена

Жестоката реалност на войната потвърждава необходимостта от увеличаване на усилията на ЕС в областта на сигурността и отбраната. За да защитим своите интереси, демократични принципи и мира и стабилността, ще представим космическата стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, както и нова стратегия на ЕС за морска сигурност. Освен това ще актуализираме инструментариума си от санкции, за да се борим с корупцията.

Ще предложим нов дневен реда за по-интензивни отношения с Латинска Америка и Карибския басейн. Същевременно ще продължим сътрудничеството си със страните кандидатки от Западните Балкани, заедно с Украйна, Молдова и Грузия, с оглед на бъдещото им присъединяване към Съюза.

  1. Утвърждаване на европейския ни начин на живот

Тъй като едва 15 % от младежите в ЕС са се учили, обучавали или са стажували в държава от ЕС, различна от тяхната собствена, Комисията ще предложи да се актуализира настоящата рамка на ЕС за мобилността с учебна цел, за да се даде възможност на студентите да се придвижват по-лесно между образователните системи. Тъй като 2023 г. ще бъде Европейската година на уменията, искаме да привлечем висококвалифицирани специалисти в секторите, в които Европа изпитва недостиг на работна сила, чрез предложения за признаване на квалификациите на гражданите на държави извън ЕС. С целенасочена инициатива ще се насърчи едно от най-значимите от стратегическа гледна точка умения чрез Академия за умения в областта на киберсигурността.

За да способстваме за издръжливостта и сигурността на Шенгенското пространство за пътувания без граници, ще предложим закони относно цифровизирането на документите за пътуване на ЕС и за улесняване на пътуванията.

За да продължи изграждането на Европейския здравен съюз, Комисията ще предложи всеобхватен подход към психичното здраве, една от ключовите инициативи, произлезли от Конференцията за бъдещето на Европа, както и преразгледана препоръка за средата без тютюнев дим и нова препоръка относно предотвратимите чрез ваксинация ракови заболявания.

  1. Нов тласък за европейската демокрация

Демокрацията е фундаментът на нашия Съюз. През 2023 г. Комисията ще представи пакет за защита на демокрацията, включително инициатива за защита на демократичното пространство на ЕС от външни интереси.

Ще продължим да съграждаме нашия Съюз на равенство, като предложим европейска карта за хората с увреждания, която ще гарантира взаимното признаване на статута на хората с увреждания във всички държави членки. Ще продължим и работата си за премахване на пропуските в правната защита от дискриминация въз основа на расов или етнически произход.

В съответствие с нашите принципи за по-добро регулиране Комисията ще продължи да следи за потенциала за опростяване и намаляване на тежестта, както и да подкрепя устойчивостта. За да допълним систематичните си усилия за установяване и премахване на административната тежест, група на високо равнище от заинтересовани страни ще даде своя допълнителен принос към целенасоченото рационализиране на достиженията на правото на ЕС, което засяга гражданите и предприятията.

За повече информация

Съобщение за медиите относно работната програма на Комисията за 2023г.

Уебсайт на работната програма на Комисията за 2023 г.

Информационен документ относно работната програма на Комисията за 2023 г. – обяснения към работната програма на Комисията

Информационен документ относно работната програма на Комисията за 2023 г. — приложение I: нови цели на политиката

Работна програма на Комисията за 2023 г.: Стабилен и единен Съюз

Уебсайт на работната програма на Комисията за 2023 г.

Данни

Дата на публикуване
18 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България