Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия12 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Регламент за чуждестранните субсидии: влизат в сила правила за гарантиране на справедливи и отворени пазари в ЕС

Corporate and office relations

Днес влиза в сила Регламентът за чуждестранните субсидии (РЧС). Този нов набор от правила за справяне с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии, ще позволи на ЕС да остане отворен за търговия и инвестиции, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция за всички дружества, извършващи дейност на единния пазар. Регламентът беше предложен от Комисията през май 2021 г. и одобрен от Европейския парламент и Съвета през юни 2022 г. — рекордно кратък срок.

Новите правила относно нарушаващите конкуренцията чуждестранни субсидии

РЧС се прилага за всички икономически дейности в ЕС: той обхваща концентрациите (сливания и придобивания), процедурите за възлагане на обществени поръчки и всички други пазарни ситуации. С новите правила на Комисията се предоставя правомощието да разследва финансовата помощ, предоставена от публични органи на държави извън ЕС на дружества, упражняващи стопанска дейност в ЕС, и да коригира при необходимост нейните нарушаващи ефекти.

РЧС се състои от три вида мерки, които ще бъдат прилагани от Комисията:

  • задължение за дружествата да уведомяват Комисията за концентрации, включващи финансова помощ от правителство на държава извън ЕС, при които i) придобитото дружество, една от сливащите се страни или съвместното предприятие генерира оборот в ЕС от най-малко 500 милиона евро и ii) чуждестранната финансова помощ е най-малко 50 милиона евро;
  • задължение за дружествата да уведомяват Комисията при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, при които i) прогнозната стойност на поръчката е най-малко 250 милиона евро и ii) чуждестранната финансова помощ е най-малко 4 милиона евро на държава извън ЕС; Комисията може да забрани при такива процедури да бъдат възложени обществени поръчки на дружества, които се ползват от нарушаващи конкуренцията субсидии.
  • При всички други пазарни ситуации Комисията може да започне разследвания по собствена инициатива (ex officio), ако подозира, че са намесени чуждестранни субсидии, нарушаващи конкуренцията. Това включва възможността да се изискват ad hoc уведомления процедури за възлагане на обществени поръчки и за по-малки концентрации. 

С влизането в сила на РЧС ще се премине към решаващата фаза на прилагането му, като той ще започне да се прилага след шест месеца, считано от 12 юли 2023 г. Считано от тази дата, Комисията ще може да започва разследвания ex officio. На 12 октомври 2023 г. ще влезе в сила задължението дружествата да подават уведомление.

През следващите седмици Комисията ще представи проект на регламент за изпълнение, в който ще бъдат изяснени приложимите правила и процедури, включително формулярите за уведомяване за концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки, изчисляването на сроковете, процедурите за достъпа до преписката и поверителността на информацията. След това заинтересованите страни ще разполагат с 4 седмици, за да представят коментарите си по тези проекти на документи, преди правилата за изпълнение да бъдат финализирани и приети до средата на 2023 г.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно регламента за чуждестранните субсидии

Чуждестранни субсидии

Въпроси и отговори

Страница с факти

Данни

Дата на публикуване
12 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България