Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия5 Юни 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Резултати от годишното проучване за 2022 г. на Пакта за умения

Teleworking

отови са резултатите от годишното проучване за 2022 г. на Пакта за умения. Пактът за умения на ЕС е помогнал значително на предприятията и работниците в цяла Европа да подобрят обучението за придобиване на умения. Според проучването 2 милиона души са се възползвали от дейности за повишаване на квалификацията и преквалификация в рамките на пакта. Актуализирани са или са разработени 15 500 програми за обучение а членовете на пакта са инвестирали 160 милиона евро в инициативи за умения.

Това е важен принос за Европейската година на уменията.

Чрез обединяването на промишлеността, социалните партньори, доставчиците на услуги в областта на професионалното образование и обучение, публичните органи, службите по заетостта и други в различни сектори Пактът за умения насърчава колективен и целенасочен подход за справяне с предизвикателствата и недостига при развитието на умения. Това е от особено значение в бързо променящия се свят на труда и за екологичния и цифровия преход. Над 80 % от анкетираните членове на пакта ценят подкрепата, предоставена от пакта, за осигуряване на конкретни предложения за обучение на работниците в цяла Европа.  

Партньорствата за умения в рамките на пакта са се доказали като ефективни при посрещането на нуждите от секторни умения и са оказали положително въздействие върху повишаването на уменията на работниците. Към днешна дата 1500 организации са се присъединили към Пакта за умения с 18 широкомащабни партньорства за умения, установени в стратегически сектори, като енергията от възобновяеми източници, сектора на грижите и микроелектрониката. Това означава, че за всяка промишлена екосистема в промишлената стратегия на ЕС е създадено поне едно широкомащабно партньорство в областта на уменията. Взети заедно, всички партньорства са поели ангажимент да предоставят обучения за придобиване на умения на над 10 милиона души през идните години.   

В доклада от проучването са представени и конкретни примери за успешни действия за придобиване на умения от страна на членовете на пакта в цяла Европа, като например:

  • Femxa Formación в Испания улесни интеграцията на над 60 жени с мигрантски произход на пазара на труда в Латвия и Испания чрез програми за обучение.
  • Организацията Wheel в Ирландия стартира Академия за лидерство в подкрепа на развитието на умения в сектора на социалната икономика в Ирландия. Платформата предлага целеви материали за обучение и съответни ресурси.
  • Община Лисабон въведе проект за „паспорт на цифровите умения“ за микроакредитация на цифрови умения.
  • Emphasys Centre в Кипър, в партньорство с НПО, предоставя своя учебен център в неработно време, за да осигури възможности за развитие на уменията на уязвими групи, включително млади хора и хора с мигрантски произход, възрастни хора и търсещи работа.
  • Европейската федерация на асоциациите за екскурзоводи разработи майсторски класове за повишаване на уменията на обучителите на екскурзоводи, като се съсредоточи върху приобщаването и цифровите умения.

Други ключови констатации

Проучването разкрива положителното и конкретно въздействие на широкомащабните партньорства в областта на уменията за овластяване на работниците, придобили необходимите умения за успех. За своите сектори членовете на пакта докладваха за засилено наблюдение на необходимите умения, за по-висока наличност на висококачествени възможности за обучение и за провеждането на по-приобщаващи дейности за повишаване на уменията.

Заедно 21500 заинтересовани страни обединиха усилията си чрез партньорства или мрежи за умения (напр. промишлени клъстери), за да стимулират ефективни инициативи за развитието на умения, и достигнаха до 19 милиона души в Европа чрез дейности за популяризиране и разпространение.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Годишен доклад на Пакта за умения за 2022 г.: пълен доклад и информационен документ

Уебсайт на Пакта за умения 

Формуляр за партньори, които проявяват интерес да се присъединят към Пакта за уменията

Уебсайт на Европейската година на уменията

Данни

Дата на публикуване
5 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България