Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия21 Февруари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Рибарство, аквакултура и морски екосистеми: мерки за по-голяма устойчивост на сектора

Fisheries

Европейската комисия представя пакет от мерки за подобряване на устойчивостта и издръжливостта на сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС. Той съдържа четири елемента: съобщение относно енергийния преход в сектора на рибарството и аквакултурата в ЕСплан за действие за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарствосъобщение относно общата политика в областта на рибарството днес и утре и доклад за общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури.

Основните цели на мерките са да се насърчи използването на по-чисти енергийни източници и да се намали зависимостта от изкопаеми горива, както и да се намали въздействието на сектора върху морските екосистеми. Предложените мерки ще се предприемат постепенно, за да се улесни адаптирането на сектора. „Пакт за рибарството и океаните“ ще подкрепя и пълното осъществяване на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в координация с държавите членки и заинтересованите страни от сектора на рибарството, включително рибарите, организациите на производители, регионалните консултативни съвети, гражданското общество и учените. В центъра на предложенията е също така превръщането на сектора в привлекателно място за работа за по-младите поколения.

Неутрален по отношение на климата сектор на рибарството и аквакултурата до 2050 г.

Настоящата зависимост на сектора от изкопаеми горива е не само неустойчива от екологична гледна точка, но и го прави уязвим в случай на повишаване на цените на енергията. Когато през 2021 г. и 2022 г. цените на горивата се увеличиха, много кораби са останали в пристанищата и секторът се нуждаеше от финансова подкрепа, тъй като голяма част от риболовния флот на ЕС не са могли да посрещнат разходите за експлоатация. Аквакултурата също така беше изложена на по-високи цени както на горивата, така и на фуражите. Секторът получи финансова подкрепа от ЕС.

Днес Комисията предлага зависимостта от изкопаеми горива да бъде намалена и да се стремим към неутрален по отношение на климата сектор на рибарството и аквакултурата в съответствие с една от амбициите на Европейския зелен пакт за постигане на неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г. Тя предлага мерки за подпомагане на сектора при ускоряването на енергийния преход чрез подобряване на горивната ефективност и преминаване към възобновяеми, нисковъглеродни енергийни източници.

Едно от ключовите действия е партньорство за енергиен преход за рибарството и аквакултурата в ЕС. То ще обедини всички заинтересовани страни, включително представители на рибарството, аквакултурата, корабостроенето, пристанищата, енергетиката, НПО, националните и регионалните органи, за да се справят съвместно предизвикателствата на енергийния преход в сектора.

Освен това Комисията ще работи за преодоляване на пречките при трансфера на технологии от научните изследвания и иновациите към прилагането, за насърчаване на развиването на умения сред работната сила и за подобряване на бизнес средата, включително по отношение на възможностите за финансиране и осведомеността.

Опазване на морските екосистеми за устойчиво рибарство

Изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването на океаните застрашават устойчивостта на рибните ресурси и ресурсите от аквакултури. Комисията представя план за действие за морската среда, за да подсили приноса на ОПОР към постигането на целите на ЕС в областта на околната среда. и да се намали неблагоприятното въздействие на риболовните дейности върху морските екосистеми, по-специално чрез смущенията на морското дъно, прилова на уязвими видове и въздействието върху морските хранителни мрежи. Доброто състояние на морската среда, здрави рибни запаси и богато биологично разнообразие са единственият начин да се гарантира бъдеще с просперитет за рибарските общности в ЕС в средносрочен и дългосрочен план.

Планът за действие допринася за изпълнението на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и нейния ангажимент за правна и ефективна защита на 30 % от нашите морета, от които една трета трябва да бъдат строго защитени. За изпълнение на тази цел Комисията призовава държавите членки да предприемат мерки за опазване по отношение на рибарството с ясен график, за да бъдат ефективно опазени и управлявани морските защитени зони (МЗЗ). Тези усилия следва да включват опазването на районите на размножаване на рибите, намаляването на процента на смъртност от риболов и възстановяването на основните райони за уязвимите видове и местообитания.

Друга цел на плана е да се намали въздействието на риболова върху морското дъно. Спешното опазване и възстановяване на местообитанията на морското дъно в МЗЗ е от решаващо значение, тъй като те са горещи точки на морското биологично разнообразие в ЕС и „синият въглерод“ в морските местообитания е важен за борбата с изменението на климата. Поради това Комисията призовава държавите членки да предложат съвместни препоръки и да предприемат национални мерки за постепенно премахване на риболова с подвижни дънни уреди във всички МЗЗ най-късно до 2030 г. и за забраната му в новосъздадените МЗЗ. Първите мерки за защита на морското дъно и морските видове следва да бъдат предприети още до март 2024 г. за зоните по „Натура 2000“, защитени в рамките на Директивата за местообитанията.

Освен това в плана за действие се предлагат мерки за повишаване на селективността на риболовните уреди и практики и за намаляване на прилова на застрашени видове, като се определя график, за да се помогне на държавите членки да дадат приоритет на онези видове, които най-много се нуждаят от защита.

Тъй като океаните и моретата обхващат 71 % от земната повърхност и над 65 % от територията на ЕС, днешният план за действие ще бъде и част от приноса на ЕС за изпълнението на наскоро договореното споразумение от Кунмин-Монреал за глобална рамка за биологичното разнообразие.

„Пакт за рибарството и океаните“ за подпомагане на прилагането на общата политика в областта на рибарството

Общата политика в областта на рибарството продължава да бъде подходящата правна рамка за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени рибарството в ЕС и моретата, от които то зависи. Тя осигурява необходимата стабилност на сектора на рибарството и дава възможност на ЕС да служи за пример при насърчаването на устойчивото рибарство в световен мащаб. Трите основни принципа, на които се основава политиката, са все още актуални: екологична, социална и икономическа устойчивост, ефективно регионално сътрудничество и научно обоснован процес на вземане на решения. Остават обаче редица предизвикателства по пътя за пълното прилагане на ОПОР и е необходима по-бърза и по-структурна трансформация, за да се намали въздействието на рибарството и аквакултурата върху околната среда и климата. Това е необходимо, за да се възстанови доброто състояние на морската среда и да се гарантира продоволствената сигурност, както и за да се помогне на сектора да стане по-издръжлив на сътресения, да повиши енергийната си ефективност и по-скоро да допринесе за неутралността по отношение на климата. Това ще спомогне за спестяване на разходи за гориво и за успеха на зелената енергия.

С цел да се създаде единна визия за бъдещето на сектора на рибарството и аквакултурата, да се потвърди отново съвместният ангажимент за пълно прилагане на ОПОР, да се започнат дискусии между ръководителите в сектора на рибарството и заинтересованите страни за адаптирането на политиката към бъдещето, както по отношение на социалната, така и на екологичната устойчивост, Комисията предлага „Пакт за рибарството и океаните“, който да обедини всички заинтересовани страни. С „пакта за рибарството и океаните“ започва нов етап на диалога и сътрудничеството между Комисията и всички заинтересовани страни в областта на рибарството. Това ще доведе до взаимно разбиране на целите, които трябва да бъдат постигнати, и ще улесни адаптирането на политиката, когато е необходимо.

За повече информация:

Информационен документ — Устойчиви и издръжливи на сътресения рибарство, аквакултура и морски екосистеми 

Обща политика в областта на рибарството

Въпроси и отговори във връзка със съобщението относно функционирането на общата политика в областта на рибарството

Общата политика в областта на рибарството днес и утре: пакт за рибарството и океаните за устойчиво, научно обосновано, иновативно и приобщаващо управление на рибарството

Работен документ на службите на Комисията относно общата политика в областта на рибарството

Обща политика в областта на рибарството (ОПОР)

Опазване на морските екосистеми за устойчиво рибарство

Въпроси и отговори относно плана за действие за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство

План за действие на ЕС: Опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство

Крайбрежна и морска политика на ЕС

Действия за опазване на природата и биологичното разнообразие — ЕС

Уебстраница на плана за действие за морската среда

Енергиен преход в сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС

Въпроси и отговори относно енергийния преход в сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС

Съобщение на Комисията: Енергиен преход в сектора на рибарството и аквакултурата в ЕС

Възможности и примери за енергийния преход в секторите на рибарството и аквакултурата

Обща организация на пазарите

Въпроси и отговори по доклада за резултатите от общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

Доклад за резултатите от общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

Обща организация на пазарите 

Данни

Дата на публикуване
21 Февруари 2023 г.
Автор
Представителство в България