Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Mарт 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Солидарност на ЕС с Украйна: една година временна закрила за хората, бягащи от руската агресия срещу Украйна

Регистрация на украйнски бежанци за временна закрила
(c) European Union, 2022

Европейската комисия прие съобщение относно Директивата за временната закрила. Директивата беше задействана за първи път на 4 март 2022 г. в отговор на агресията на Русия срещу Украйна.

Оттогава насам близо 4 милиона души получиха незабавна закрила в ЕС, над 3 милиона от които през първата половина на 2022 г. Всички регистрирани лица имат право на достъп до пазара на труда, образование, здравеопазване и жилищно настаняване. Реакцията на ЕС на войната в Украйна показва още веднъж какво е възможно, когато ЕС действа единно. Директивата за временната закрила се доказа като ключов инструмент за предоставяне на незабавна закрила в ЕС и следва да остане и в бъдеще част от инструментариума, с който разполага Европейският съюз.

В днешното съобщение се прави преглед на прилагането на директивата през изминалата година, правят се необходимите изводи и се набелязват приоритетните области, в които е необходима постоянна работа.

Резюме на реакцията на ЕС

С Директивата бе предоставена незабавна защита, като същевременно формалностите бяха сведени до минимум. Той допълни тази защита с всеобхватен и хармонизиран набор от права:

  • Достъп до регистрация и документация: държавите членки бързо въведоха процедурите за регистрация и издаване на необходимата документация.
  • Специална закрила на децата: понастоящем близо една пета от украинските деца намират убежище в ЕС.
  • Достъп до образование и професионално обучение: от началото на учебната година през септември миналата година около половин милион украински деца са записани в образователните системи в целия ЕС.
  • Справяне с рисковете от трафик на хора и подкрепа за жертвите на военни престъпления: ЕС въведе общ план за борба с трафика на хора с цел повишаване на осведомеността сред разселените лица и предотвратяване на трафика на хора.
  • Достъп до здравеопазване и социални обезщетения: почти 2 000 украински пациенти бяха успешно евакуирани в 20 държави от ЕС и ЕИП, а в повечето държави членки на избягалите от войната беше предоставена психична и психо-социална подкрепа.
  • Достъп до работни места: около един милион разселени лица работят в Европа, а ЕС създаде пилотен проект „Резерв от таланти“, за да способства интеграцията на пазара на труда.
  • Достъп до жилищно настаняване: насоките „Безопасни домове“ подпомагат държавите членки, регионалните и местните органи и гражданското общество при организирането на инициативи за жилищно настаняване в частни домове. Комисията отпусна 5,5 милиона евро за проекта, управляван от Международната федерация на Червения кръст в подкрепа на изпълнението на инициативата „Безопасни домове“, и отправи покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за проекти с цел по-нататъшно насърчаване на схемите за общностно спонсориране.

Платформата за солидарност „Украйна“, създадена от Комисията непосредствено след задействането на директивата, изигра решаваща роля за осигуряването на координирана реакция.

Комисията и нейните агенции предоставиха оперативна подкрепа на държавите членки при прилагането на директивата. Агенцията на ЕС в областта на убежището оказва подкрепа на 13 държави членки във връзка с техните нужди в областта на убежището, приемането и временната закрила. Около 200 служители на Frontex са разположени в държавите членки на първа линия и в Молдова, за да оказват подкрепа при управлението на техните граници. Европол също разположи свои служители и гост-служители, които да извършват вторични проверки за сигурност в пет държави членки и Молдова. В държавите членки бяха създадени три центъра на Механизма за гражданска защита на ЕС, през които се канализират над 80 000 тона помощ в натура към Украйна.

ЕС предостави и финансова подкрепа за посрещане на нуждите на разселените лица. ЕС предостави общо 13,6 милиарда евро допълнително финансиране чрез своите пакети CARE и FAST-CARE. В рамките на кохезионните фондове бяха препрограмирани 1 милиард евро, а 400 милиона евро бяха предоставени по линия на фондовете в областта на вътрешните работи.

ЕС засили също така сътрудничеството си с международни партньори като САЩ, Канада и Обединеното кралство, както и със съответните международни организации.

Европейският съюз е готов да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо. Защитата вече беше удължена до март 2024 г. и може да бъде удължена допълнително до 2025 г. Комисията е готова да предприеме необходимите мерки за допълнителното ѝ удължаване, ако е необходимо. Същевременно ЕС ще следва силен координиран подход, за да се гарантира плавен преход към алтернативни правни статути, които биха позволили достъп до права след изтичане на максималния срок на временната закрила, както и целенасочена подкрепа за хората, които, след като са избягали от Украйна, искат да се върнат у дома.

Въз основа на изминалата година на прилагане Комисията счита, че Директивата за временната закрила следва да остане част от набора от мерки, налични на равнището на ЕС. Комисията ще работи със съзаконодателите, за да гарантира, че Европейският съюз разполага с инструментите, от които ще има нужда в бъдеще, и ще осигури подходящото им съгласуване с предложението на Комисията за регламент за справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства. 

За повече информация:

Информационен документ за Директивата за временната закрила

ЕС помага на държавите членки да посрещнат нуждите на бежанците

Една година на украинска съпротива

Солидарност на ЕС с Украйна

План от 10 точки за засилена европейска координация при приема на хората, бягащи от войната в Украйна

Посрещане на хората, бягащи от войната в Украйна

Съобщение относно временната закрила на хората, бягащи от агресивната война на Русия срещу Украйна: една година по-късно

Данни

Дата на публикуване
8 Mарт 2023 г.
Автор
Представителство в България