Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия5 Декември 2023 г.Представителство в България

Споразумение за екопроектиране на стоките с цел многократна употреба и рециклиране

екопроектиране на устойчиви продукти

Европейската комисия приветства предварителното споразумение, постигнато миналата нощ между Европейския парламент и Съвета относно Регламента за екопроектирането на устойчиви продукти.

Той ще спомогне за налагането на устойчивите продукти като обща норма на пазара в ЕС, като ги направи по-дълготрайни, с по-ефективно използване на енергията и ресурсите, улесняване на ремонта и рециклирането, намаляване на броя на веществата, пораждащи безпокойство, и включване на повече рециклирано съдържание.

Новите изисквания за екопроектиране ще надхвърлят енергийната ефективност и ще имат за цел да стимулират кръговата икономика, като обхващат следните критерии:

  • трайност, възможност за повторна употреба, осъвременяване и възможност за поправкана продукта
  • наличие на химични вещества, които възпрепятстват повторната употреба и рециклирането на материали
  • енергийна и ресурсна ефективност
  • рециклирано съдържание
  • въглеродния и екологичния отпечатък
  • налична информация за продукта, по-специално цифров продуктов паспорт.

Новите правила приоритетно ще обхванат продукти с голямо въздействие, включително текстил (особено облекла и обувки), мебели (включително дюшеци), желязо и стомана, алуминий, гуми, бои, смазочни материали и химикали, както и продукти, свързани с енергопотреблението, ИКТ продукти и друга електроника.

Продуктите използват огромни количества суровини, енергия и други ресурси и оказват значително въздействие върху околната среда по време на своя жизнен цикъл — от добива на суровини до производството, транспортирането, използването и края на жизнения цикъл. Половината от световните емисии на парникови газове и 90 % от загубата на биологично разнообразие се дължат на добива и преработката на първични суровини.

Следващи стъпки

Сега Европейският парламент и Съветът ще трябва официално да приемат новия регламент. След като бъде приет, регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник.

Още подробности ще откриете в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
5 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България