Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия13 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Стартира дигитална платформа за обработка на кораби в българските морски пристанища с подкрепата на ЕФРР

Политиката на сближаване на ЕС съществено допринася за подобряване на работата на българските пристанища.

ЕФРР

Пристанищата в България получават възможност съществено да подобрят своите дейности. Във вторник (14 ноември 2023 г.) Европейската комисия и българските институции откриват система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS), която Европейският съюз съфинансира с 4 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Новата дигитална платформа за обработка на корабите в българските морски пристанища BulPCS представлява забележителен напредък в модернизирането на пристанищните операции и дава възможност за по-ефективно управление на товарите. Системата PCS променя изцяло начина, по който се обменя информация в рамките на пристанищните общности. Тази електронна платформа свързва различни системи, управлявани от множество организации, като създава непрекъсната мрежа за споделяне на критични данни и улеснява различни услуги.

PCS предлага широк набор от услуги, включително бърз и ефикасен обмен на информация, електронна обработка на митническите декларации и изчерпателни данни за вноса и износа на товари. Нейното прилагане има за цел да рационализира пристанищните операции, да насърчи обмена на информация и да гарантира най-високо равнище на качество и интегритет на данните.

Проект № BG16M1OP001-4.002-0001 „Разработване и внедряване на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Port Community System – PCS)“, чийто бенефициер е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), е финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Проектът прилага добрите европейски практики в областта на дигитализиране на информацията в морските пристанища. Изпълнението му повишава ефективността и прозрачността и подобрява сигурността на информацията и устойчивостта на околната среда.

Заключителното събитие по проекта за представяне на BulPCS ще се състои във вторник, 14 ноември 2023 г. в Бургас.

В проекта, който бе осъществен в продължение на 44 месеца, бяха включени седем взаимосвързани дейности, всяка от които изигра съществена роля в разработването и прилагането на системата PCS.

Ползите от тази инициатива далеч надхвърлят границите на самите пристанища. Проектът оптимизира потока от информация и товари, с което допринася за по-конкурентна и атрактивна търговска среда. Благодарение на системата се намаляват разходите за бизнеса, улеснява се търговията и България се позиционира като надежден и ефективен партньор на световната морска сцена.

Данни

Дата на публикуване
13 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България