Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Стажове: Aнализ на въздействието на европейската рамка за качество

Underground laboratory for ultra-low level gamma-ray spectrometry (HADES) at JRC Geel

Европейската комисия публикува оценка на рамката от 2014 г. за качество на стажовете, в която се оценяват прилагането и приноса ѝ в целия ЕС за повишаване на качеството на стажовете, както и възможностите за нейното подобрение.

Стажовете играят основна роля при подпомагането на младите хора да придобият практически опит и да бъде улеснен достъпът им до пазара на труда. 85 % от анкетираните за оценката стажанти заявяват, че стажовете са им предоставили възможност да научат неща, които са полезни от професионална гледна точка . 

Освен това оценката показва, че рамката на ЕС за качество на стажовете е важна отправна точка за държавите членки, за да гарантират качествени стажове. По-голямата част от консултираните страни — включително националните органи, публичните служби по заетостта, представителите на бизнеса и младите хора — смятат, че рамката и нейните 21 принципа продължават да бъдат актуални. Въпреки това прилагането на принципите за качество, както и мониторинга и изпълнението им, могат да бъдат подобрени.  

След тази оценка по-късно тази година Комисията ще предложи актуализация на рамката, както е обявено в работната програма на Комисията за 2023 г. Това ще бъде важен принос за Европейската година на уменията (2023 г.), като се подпомогнат обучението и участието на младите хора на пазара на труда.

Актуализиране на рамката за качество с цел по-добри стажове

Оценката на Комисията на рамката от 2014 г. за качество на стажовете се основава на проучване на прилагането на рамката във всички държави членки, на резултатите от няколко консултации със заинтересованите страни, включително със социалните партньори, както на национално равнище, така и на равнище ЕС, и на проучване, при което се оценяват отговорите на повече от 1 800 стажанти.

Оценката показва, че:

  • Благодарение на рамката за качество на стажовете държавите членки са осъществили промени в политиката и законодателството, по-специално държавите с по-слабо развити системи за стажове. Налице е обаче възможност за подобрение, когато става въпрос за прилагането на място.
  • Оказва се, че от 2014 г. насам все повече млади хора започват стажове в други държави от ЕС. Въпреки това разходите за живот в чужбина и липсата на подходяща информация са определени като предизвикателства по отношение на по-широкото трансгранично развитие на стажовете.
  • Различни страни, с които бяха проведени консултации, предлагат критериите за качество на рамката да бъдат засилени, например по отношение на справедливото възнаграждение, достъпа до социална закрила, по-доброто адаптиране към промените на пазара на труда (като дистанционната работа) и съсредоточаването в по-голяма степен върху цифровите умения.
  • Някои заинтересовани страни предлагат също така да се гарантира по-добра подкрепа за стажантите по време на и след техния стаж, например чрез наставничество.
  • Други заинтересовани страни призовават за разширяване на приложното поле на рамката за качество на стажовете. Например стажове, които са част от формалното образование и обучение и следователно понастоящем не са обхванати от рамката, могат да бъдат обхванати от някои от нейните принципи. Но не всички от анкетираните обаче бяха съгласни с това.
  • Необходимо е да се събират съпоставими данни за разпространението, качеството и естеството на стажовете в държавите членки, както и за тяхното въздействие върху младежката заетост.

За повече информация:

Оценка на рамката за качество на стажовете

Страница на Комисията относно стажовете

Европейска година на уменията (2023 г.)

Данни

Дата на публикуване
10 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България