Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

Украйна: ЕС помага на държавите членки да посрещнат нуждите на бежанците

Solidarity for Ukraine - Italy

Днес Европейската комисия очертава действията, които се предприемат в подкрепа на държавите членки, посрещащи нуждите на хората, бягащи от войната в Украйна. От началото на непровокираното и неоправдано нахлуване на Русия в Украйна, само за четири седмици в ЕС са пристигнали близо 3,5 милиона души — предимно жени и деца. Според оценки около 6,5 милиона души са разселени вътрешно в страната. Посрещането на пристигащите на територията на ЕС хора се прави под знака на Директивата за временната закрила, която се задейства за пръв път и им осигурява бърза помощ и ясен правен статут. Освен незабавната подкрепа по отношение на преминаването на границата, приема и гражданската защита, днес ЕС взема допълнителни мерки в помощ на държавите членки, за да гарантира, че бенефициерите на временна закрила могат действително да се ползват с правата си на образование, здравеопазване, настаняване и заетост — основни характеристики на европейския начин на живот.

Наличната подкрепа включва: 

  • Специална закрила на децата - Стратегията на ЕС за правата на детето предоставя изчерпателна рамка за закрилата и изпълняването на правата на децата. Националните координатори, които вече изпълняват длъжността си в рамките на Европейската гаранция за децата, играят ключова роля за стимулиране и координиране на усилията на национално, регионално и местно равнище. В този контекст се обръща специално внимание на децата от институции (като например домове за сираци) и децата, изложени на риск от трафик и отвличане. Освен това Комисията подготвя специални стандартни оперативни процедури за трансфер на непридружени ненавършили пълнолетие лица. 
  • Достъп до образование - Комисията ще съдейства за обмен на опит между държавите членки и за определяне на това, което е необходимо, за да могат разселените деца да продължат образованието си. Порталът за училищно образование ще служи като единно звено за връзка към образователни материали от Украйна и материали на държавите членки на украински език. От съществено значение ще бъде също така да се използва капацитетът на украинските учители сред новопристигналите в Европа. Общността eTwinning може да помогне на групи, създадени в сигурното пространство на платформата, да подкрепят учителите. Гъвкавостта на финансирането по „Еразъм+“ ще се използва и за подпомагане на образованието на студенти бежанци и интеграцията на служители на висши училища, които бягат от войната.
  • Достъп до здравеопазване Благодарение на механизъм за солидарност, създаден от Комисията, хората, които спешно се нуждаят от специализирано болнично лечение, могат бързо да бъдат прехвърляни между държавите членки за такова лечение, като вече са на разположение 10 000 легла. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията наблюдава здравната ситуация по места и излезе с насоки относно профилактиката и контрола на инфекциозните заболявания. Чрез Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации Комисията също така подкрепя доставката на ваксини, като обръща специално внимание на ваксинацията в детска възраст. Не на последно място, Комисията ще предприеме целенасочени действия в областта на психичното здраве и помощта при травми за хората, бягащи от войната, включително чрез създаване на мрежа от специалисти в областта на психичното здраве, говорещи украински. 
  • Достъп до работни места Държавите членки се приканват да предприемат мерки, за да помогнат на пристигащите да се възползват бързо от правото си на работа и професионално обучение. Това включва информиране на хората за техните права съгласно Директивата за временна закрила, предоставяне на езикова или бизнес подкрепа и осигуряване на достъп до грижи за деца, като публичните служби по заетостта са ключови партньори при намирането на съответствия между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. Комисията добави украинския език към инструмента на ЕС за профилиране на уменията на гражданите на държави извън ЕС, за да помогне на украинците, търсещи работа или желаещи да продължат образованието си, да демонстрират своите умения и да намерят съответните възможности. Комисията също така ще създаде нов резерв от таланти, който ще позволи установяването на съответствия между умения и свободни работни места. Други инициативи на Комисията в тази област включват разработването на нови насоки за улесняване на признаването на професионалните квалификации, придобити в Украйна, и работата със социалните партньори за информирането на частния сектор относно правата при временна закрила и наличните програми.
  • Достъп до жилищно настаняване - За да се отвърне на непосредствените нужди от подходящо настаняване, нова инициатива за „безопасни домове“ ще помага на европейците, които предоставят домовете си, чрез мобилизиране на целенасочено финансиране и онлайн ресурси. Освен това фонд „Убежище, миграция и интеграция“, както и фондовете на политиката на сближаване, ще бъдат мобилизирани за укрепване на обществените системи за прием.   

Комисията създаде Платформа за солидарност с участието на държавите членки и агенциите на ЕС, за да координира подкрепата за нуждаещите се държави членки. 

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
23 Mарт 2022 г.