Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Юни 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Управление на миграцията: напредък по пилотните проекти в България и Румъния и нова финансова подкрепа

Work station at the border of Bulgaria and Turkey
(c) European Union, 2009

Европейската комисия приветства напредъка, постигнат през трите месеца, изминали от началото на пилотните проекти в България и Румъния. Пилотните проекти започнаха през март 2023 г. за срок от 6 месеца и се основават на добрите практики и опит на България и Румъния в областта на убежището, връщането, управлението на границите и международното сътрудничество. Тези проекти са пряко следствие от писмото на председателя Фон дер Лайен от 26 януари 2023 г. и заключенията на Европейския съвет от 9 февруари, както и от Плана за действие на ЕС за Западните Балкани от декември 2022 г.

Актуална оперативна информация

България

България предприе оперативни стъпки с подкрепата на Комисията за подобряване на ускорените процедури за предоставяне на убежище и състави списък на сигурните страни на произход в съответствие с правилата на ЕС. За да рационализира прилагането на процедурите за предоставяне на убежище и за връщане, България проучва възможността за издаване на отрицателни решения за международна закрила, придружени от решение за връщане. Органите работят по цифровизацията на системите за убежище и за връщане с подкрепата на агенциите на ЕС и службите на Комисията.

България също така засили сътрудничеството си с Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) по отношение на убежището и приемането. Предвижда се през лятото да приключи преразглеждането на оперативния план на EUAA за България. България също така засили сътрудничеството си с Frontex. Това включва пътна карта за използване на пълния капацитет на агенцията с цел управление на границите и връщане с допълнителни ресурси, като например постоянен корпус и техническо оборудване. Frontex вече предостави допълнителна подкрепа на България чрез консултанти по връщането и устни преводачи. България и Frontex ще подпишат и съвместен план за действие относно връщането.

България също така засили сътрудничеството си с Европол за борба с мрежите за контрабанда и за ограничаване на вторичното движение в рамките на ЕС. България вече създаде национален механизъм за обмен на информация и скоро ще създаде оперативна работна група за борба с контрабандата на мигранти.

Румъния

Румъния измени националното законодателство в областта на убежището през май 2023 г., за да позволи участието на експерти от EUAA в регистрацията и оценката на молбите за убежище. През декември 2022 г. между EUAA и Румъния беше подписан оперативен план, с който се повишава капацитетът за приемане и обработка на молбите за убежище.

От април 2023 г. насам EUAA командирова единадесет устни преводачи в регионалния център за временно настаняване в Тимишоара. Четирима допълнителни експерти от EUAA ще бъдат изпратени, за да подпомагат органите при обработването на заявленията.

Що се отнася до връщането, през май 2023 г. Румъния промени законодателството си, за да позволи издаването на отрицателни решения за международна закрила, придружени от решение за връщане. Това изменение спомага за по-ефективен процес на връщане, който предотвратява укриването и вторичното движение. Напредък бе постигнат и по отношение на актуализирането на националната информационна система за управление на случаите на връщане и по-тясното ѝ свързване с информационните системи на Frontex, за да се даде възможност за по-точен анализ и статистическа информация.  През май 2023 г. Румъния се присъедини към програмата за съвместни услуги за реинтеграция на Frontex, която предоставя подкрепа за реинтеграция при връщането. Освен това Румъния поддържа двустранни контакти с държавите членки чрез Мрежата на високо равнище за връщане и с Frontex относно добрите практики в областта на връщането, и по-специално консултациите относно връщането. 

Що се отнася до управлението на границите и международното сътрудничество, Румъния продължи успешно да управлява външните си граници със Сърбия. Това се основава на дейности за предотвратяване на незаконната миграция, изпълнявани съвместно със сръбските органи чрез общия протокол за патрулиране. Румънските органи ще получат и използват първите превозни средства за мобилно наблюдение от Frontex в румънско-сръбския граничен участък от оперативната зона Terra 2023, като по този начин още повече ще се задълбоча сътрудничеството с Frontex. 

Румъния продължава да си сътрудничи с агенциите на ЕС в областта на съвместните разследвания на организираната престъпност. Това включва участие в Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с престъпните заплахи (EMPACT) и нейния оперативен план за борба с престъпните мрежи, участващи в контрабандата на мигранти.  

Финансова подкрепа от ЕС за укрепване на управлението на външните граници на ЕС

Комисията предоставя нова финансова подкрепа на Румъния и България за изпълнението на тези пилотни проекти. България ще получи 45 милиона евро, а Румъния — 10,8 милиона евро. Средствата ще бъдат добавени към националните програми в рамките на финансирането по линия на управлението на границите и визовата политика (ИУГВ) в областта на вътрешните работи.

Освен това Комисията ще отправи покани за представяне на предложения, отворени за всички държави членки, за разработването на електронни системи за наблюдение по сухопътните външни граници (140 милиона евро) и за подкрепа на системите за приемане и предоставяне на убежище на държавите членки, подложени на натиск (120 милиона евро), като се обърне специално внимание на приемането на непридружени ненавършили пълнолетие лица и на капацитета за приемане на границата. Финансовата подкрепа е част от работните програми на тематичния механизъм за периода 2023—2025 г. и се предоставя от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.

Следващи стъпки

Пълната реализация на пилотните проекти е предвидена за септември 2023 г.

Заседанията на Ръководния комитет с Комисията, агенциите на ЕС, българските и румънските органи се провеждат ежемесечно. Целта е да се осигурят координирани действия на място и обмен на информация между всички заинтересовани страни. До момента са проведени две ръководни заседания за всеки проект.

Комисията ще продължи да подкрепя България и Румъния в общите усилия на равнището на ЕС за управление на външните граници и справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията.

Контекст

На 17 и 20 март 2023 г. бяха стартирани два пилотни проекта в Румъния и България за срок от шест месеца, които да допринесат за по-добро и по-устойчиво европейско управление на миграцията. Проектите се изпълняват със силната оперативна, техническа и финансова подкрепа от страна на Комисията и агенциите на ЕС (EUAA, Европол и Frontex).

Осигуряването на ефективно управление на външните граници на ЕС е приоритет, за който Комисията вече е отпуснала на държавите членки 4,3 милиарда евро (ИУГВ), заедно с 6,3 милиарда евро за управление на миграцията (ФУМИ) в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.

За повече информация

Европейската комисия започна пилотен проект с България и приложение

Европейската комисия започна пилотен проект с Румъния и приложение

Финансиране в областта на вътрешните работи

Нов пакт за миграцията и убежището

Данни

Дата на публикуване
8 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България