Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Mарт 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Управление на миграцията: нови инициативи за укрепване на европейското интегрирано управление на границите и ускоряване на връщанията

Миграция и управление на границите
(c) European Union, 2015

Европейската комисия прие съобщение, в което се представя стратегическата рамка за европейско интегрирано управление на границите за период от пет години и препоръка към държавите членки относно взаимното признаване на решения за връщане и за ускоряване на връщането. На извънредното си заседание от 9 февруари 2023 г. Европейският съвет за пореден път изтъкна, че е важно да се осигури ефективен контрол на външните сухопътни и морски граници на ЕС като част от всеобхватен подход към миграцията. Преди следващото заседание на Европейския съвет, на което ще се направи преглед на ситуацията, чрез настоящите инициативи Комисията изпълнява някои от ключовите действия, изложени в писмото на председателя Фон дер Лайен и в заключенията на Европейския съвет от 9 февруари.

Ефективно европейско интегрирано управление на границите

С това съобщение Комисията въвежда първия по рода си цикъл на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите за следващите 5 години.

Това е резултат от обширен процес на консултации между институциите, който доведе до обща визия за управлението на външните граници. С него се осигурява координирана рамка за националните органи, управляващи границите, както и за над 120 000 служители на националните гранични органи и Frontex, която ще направлява ежедневната им работа. Основните приоритети на стратегията се състоят от 15 основни компонента, като например:

  • Граничен контрол, подкрепян чрез широкомащабно ИТ и междуведомствено сътрудничество за подобряване на управлението на миграцията и готовността за действие при кризи. Това ще се гарантира чрез използването на най-съвременна инфраструктура и ефективно наблюдение, като например с помощта на камери и безпилотни летателни апарати, съгласувани и всеобхватни национални картини и картини на състоянието, ефективно прилагане на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) и надежден анализ на риска. Информационните системи на ЕС за управление на външните граници (Шенгенската информационна система, Системата за влизане/излизане, Визовата информационна система и Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им) и тяхната оперативна съвместимост ще улеснят преминаването на границите. Засиленото сътрудничество между всички органи на национално равнище и на равнище ЕС е от ключово значение за по-доброто разбиране, откриване и реагиране на предизвикателствата по външните граници на ЕС.
  • Търсенето и спасяването са ключов компонент на европейското интегрирано управление на границите. Необходимостта от координация между държавите на знамето и крайбрежните държави е приоритет, така както и необходимостта от разработване на добри практики за навременен и пълен обмен на информация.
  • Обща система на ЕС за връщането: по-добрата координация между националните органи и европейските агенции е основен компонент за подобряване на процедурите за връщане. Държавите членки могат да се възползват от пълната подкрепа на Frontex по време на всички етапи от процеса на връщане. Координаторът по въпросите на връщането, подпомаган от мрежата на високо равнище по въпросите на връщането, ще координира изпълнението на оперативната стратегия за по-ефективно връщане.
  • Сътрудничеството с трети държави следва да се засили, за да се допринесе за изграждането на техния оперативен капацитет в областта на граничния контрол, анализа на риска, връщането и обратното приемане и борбата с контрабандата. В това отношение ще бъде отделено специално внимание на източното и южното съседство, както и на трети държави, от които тръгват и през които минават основните миграционни маршрути към ЕС. Това допринася за развитието на взаимни и всеобхватни партньорства в областта на миграцията с държавите на произход и транзитно преминаване.
  • Пълно зачитане на основните права: защитата на границите на ЕС трябва да се извършва при пълно зачитане на основните права. Действията на участниците от ЕС и отделните държави следва да се осъществяват в пълно съответствие с правото на ЕС, включително Хартата на основните права на ЕС, и международното право, например чрез ефективни механизми за наблюдение.

Засилване на сътрудничеството за взаимно признаване на решения за връщане и за ускоряване на връщането

Наличието на ефективна система на ЕС за връщане е от основно значение, за да може системата за миграция и убежище да функционира добре и за всеобхватния подход, очертан в Новия пакт за миграцията и убежището. Подобна система може също така да има възпиращ ефект върху опасната и незаконната миграция, като спомага да се предотврати експлоатацията на мигранти чрез разбиването на бизнес модела на престъпните мрежи за контрабанда и насърчаването на безопасни законни пътища.

С днешната препоръка Комисията предоставя насоки относно взаимното признаване на решения за връщане и попълва пропуск в достиженията на правото на ЕС в областта на връщането. С препоръката също така се актуализират предишните насоки за връщането, предоставени от Комисията през 2017 г., и се помага на държавите членки да улесняват и ускоряват връщанията.

Сред градивните елементи са:

  • Взаимно признаване на решения за връщане: С усъвършенстваната Шенгенска информационна система, която влезе в сила на 7 март, държавите членки вече могат да получават незабавни сигнали за решение за връщане на гражданин на трета държава, издадено от друга държава членка. Това позволява взаимното признаване на решения за връщане в рамките на ЕС и бързото изпълнение на връщанията от всяка точка на Европа. Frontex ще бъде готова да оказва подкрепа на държавите членки, които извършват връщания.
  • По-ефикасни връщания: Държавите членки могат да установят по-тесни връзки между органите, управляващи убежището и връщането. Те се приканват да направят това чрез ИТ система за управление на случаите на връщане въз основа на модела, разработен от Frontex и приведен в съответствие с Регламента за европейската гранична и брегова охрана. Това ще гарантира навременен достъп до информация за граждани на трети държави, за които е издадено решение за връщане. В препоръката също така се предлагат насоки за предотвратяване на опасността от укриване и за мерки, алтернативни на задържането, до което следва да се прибягва само в краен случай.
  • Стимули за доброволно връщане: Необходимо е да се предоставя информация за връщането на ранен етап от процеса, включително по време на процеса на предоставяне на убежище. Държавите членки следва да създадат структури за консултации в областта на връщането и реинтеграцията с цел насърчаване на доброволното връщане.  За граждани на трети държави, записани в тези програми, може да се насърчават доброволните връщания, като не се издават забрани за влизане.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Съобщение за установяване на многогодишната стратегическа политика за европейско интегрирано управление на границите и приложение I и приложение II към него

Препоръка на Комисията относно взаимното признаване на решения за връщане и ускоряването на връщанията при прилагането на Директива 2008/115/ЕО

План за действие на ЕС относно Централното Средиземноморие

План за действие на ЕС относно Западните Балкани

Данни

Дата на публикуване
14 Mарт 2023 г.
Автор
Представителство в България