Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Започва първият цикъл за наблюдение и сътрудничество за постигане на целите на цифровото десетилетие на ЕС до 2030 г.

Цифровизация
(c) European Union, 2017

Влезе в сила политическата програма до 2030 г. „Път към цифровото десетилетие“ — механизъм за наблюдение и сътрудничество за постигане на общите цели в областта на цифровата трансформация на Европа до 2030 г.

За първи път Европейският парламент, държавите членки и Комисията определиха съвместно конкретни цели и задачи в четирите ключови области — на цифровите умения, на инфраструктурата, включително свързаността, на цифровизацията на предприятията и на обществените услуги онлайн, във връзка с Европейската декларация относно цифровите права и принципи. За да могат да бъдат осъществени до 2030 г., целите и задачите ще бъдат подпомогнати от стартиращия днес цикличен процес за сътрудничество, чрез който ще се проследява напредъкът и ще се определят междинни цели. Програмата също така създава нова рамка за многонационалните проекти, която ще даде възможност държавите членки да обединяват усилията си в областта на цифровите инициативи.

Намерение: цели и задачи на цифровото десетилетие

От този момент нататък и през целия период до 2030 г. държавите — членки на ЕС, в сътрудничество с Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията, ще оформят своите политики в областта на цифровите технологии за постигане на целите в четирите области за:

  • подобряване на основните и задълбочените цифрови умения на гражданите;
  • подобряване на внедряването на нови технологии, като изкуствения интелект и данните и изчисленията в облак, в предприятията на ЕС, включително в малките предприятия;
  • по-нататъшно развитие на инфраструктурата на ЕС за свързаност, изчисления и данни; и за
  • предоставяне на достъп до обществените услуги и администрацията онлайн.

Тези цели обединяват в себе си целите на политическата програма, в това число осигуряването на безопасни и сигурни цифрови технологии, конкурентна онлайн среда за малките и средни предприятия, безопасни практики в областта на киберсигурността, справедлив достъп до цифрови възможности за всички, както и разработването на устойчиви иновации с ефективно използване на енергията и ресурсите.

В своята съвкупност целите и задачите на цифровото десетилетие ще ръководят действията на държавите членки, които ще бъдат оценявани от Комисията в годишен доклад за напредъка относно състоянието на цифровото десетилетие. Новосформираната експертна група на високо равнище — Съветът за цифровото десетилетие — допълнително ще укрепи сътрудничеството между Комисията и държавите членки по въпросите на цифровата трансформация. Ще бъде създаден и нов форум, чрез който да бъдат привличани различни заинтересовани страни, чиито виждания да бъдат обсъждани.

Сътрудничество и наблюдение на напредъка в постигането на целите за 2030 г.

През следващите месеци Комисията, съвместно с държавите членки, ще разработи ключови показатели за ефективност, които ще се използват за наблюдение на напредъка в постигането на отделните цели в рамките на годишния индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото. На свой ред държавите членки ще изготвят своите национални стратегически пътни карти в срок от 9 месеца, считано от днес, в които ще опишат политиките, мерките и действията, които планират да предприемат на национално равнище, за да изпълнят целите и задачите на програмата. От юни 2023 г. нататък Комисията ще публикува своя годишен доклад за напредъка относно състоянието на цифровото десетилетие, в който ще предостави актуална информация, оценка и препоръки относно напредъка в изпълнението на целите и задачите.

Многонационални проекти

За осъществяването на някои от по-амбициозните цели и задачи на цифровото десетилетие е необходимо да се обединят инвестициите на държавите членки. За да се подкрепят съвместните усилия за постигане на широкомащабно въздействие, с политическата програма се създава процес за набелязване и стартиране на многонационални проекти в редица области, сред които 5G, квантовите компютри и свързаните публични администрации.

Следващи стъпки

През следващите месеци Комисията ще приеме акт за изпълнение за определяне на ключовите показатели за ефективност за цифровите цели и съвместно с държавите членки ще разработи прогнозни траектории на ЕС за всяка от тях.

През юни Комисията ще публикува първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие, в който ще предостави актуална информация, оценка и препоръки относно напредъка в изпълнението на целите и задачите.

През октомври държавите членки ще представят първите си национални стратегически пътни карти, за които Комисията предварително ще публикува насоки. 

За повече информация:

Официален вестник

Политическа програма „Път към цифровото десетилетие“ — актуализирани въпроси и отговори

Политическа програма „Път към цифровото десетилетие“ — актуализирана страница за обща информация

Актуализирана Общност на цифровото десетилетие на платформата Futurium

Актуализирана Информационна страница

Данни

Дата на публикуване
9 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България