Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия12 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Защита на демокрацията — ЕК предлага осветляване на скритото чуждестранно влияние

Защита на демокрацията

Европейската комисия прие законодателен пакет за защита на демокрацията преди европейските избори през 2024 г. Целта му е да се преодолее заплахата от външна намеса чрез по-голяма прозрачност и да се насърчат ангажираността и участието на гражданите в демократичните процеси.

Пакетът беше представен от Вера Йоурова и Дубравка Шуица, заместник-председатели на Европейската комисия.

Основният елемент на този пакет е законодателно предложение, което ще повиши прозрачността и демократичната отчетност на дейностите, свързани с представителство на интереси от името на трети държави, които целят да влияят на политиките, вземането на решения и на демократичното пространство. Законодателният пакет включва и препоръка насърчаване на свободни и честни избори, както и препоръка за участието на гражданите и организациите на гражданското общество в изготвянето на политиките.

Предложение за директива относно прозрачността на представителството на интереси от името на трети държави – има за цел да гарантира високо равнище на прозрачност и демократична отчетност в ЕС по отношение на лобистките кампании, както и подобни дейности, извършвани от субекти от името на правителство на трета държава. Предвиждат се следните изисквания за прозрачност:

  • Регистрация в регистър за прозрачност: субектите, извършващи дейности по представителство на интереси от името на трета държава, ще трябва да се регистрират в регистър за прозрачност. Държавите членки ще бъдат приканени да създадат или адаптират съществуващите национални регистри за тази цел.
  • Публичен достъп: основните елементи на данните за такива дейности по представителство на интереси ще бъдат публично достъпни, което ще даде възможност за прозрачност и демократична отчетност. Това се отнася например до получените суми, съответните трети държави и основните цели на дейностите.
  • Водене на документация: от субектите, извършващи дейности по представителство на интереси от името на трета държава, ще се изисква да съхраняват документация за информация и материали, свързани с дейността за срок от четири години.

Предвидени са мерки да не се злоупотребява с изискванията за регистрация  по този начин да се ограничават правата на изразяване на мнение и на сдружаване:

  • Независимите надзорни органи ще бъдат оправомощени да изискват ограничени записи само в надлежно обосновани случаи;
  • Органите трябва да гарантират, че регистрацията не води до неблагоприятни последици;
  • Възможност за дерогация от публичността на информацията в надлежно обосновани случаи;
  • Предложението не позволява на държавите членки да запазят или да въвеждат допълнителни изисквания и практики.

С това предложение Комисията се стреми да допринесе за определянето на стандарти, не само в ЕС, но и в световен мащаб, относно начините за справяне с чуждестранното влияние по рационализиран и пропорционален начин, при пълно зачитане на основните права.

Препоръката за приобщаващи и устойчиви изборни процеси в Съюза и засилване на европейския характер и ефективното провеждане на изборите за Европейски парламент се стреми към високи демократични стандарти за изборите в ЕС, висока избирателна активност и по-лесно упражняване на избирателни права. В препоръката се разглеждат и защитата и киберсигурността на изборната инфраструктура и се предлагат мерки за свеждане до минимум на рисковете от намеса от трети държави чрез финансиране на политически партии, политически фондации, кампании и кандидати. В препоръката се подчертава, че инструментите за наблюдение никога не следва да се използват за намеса в демократичния дебат и че е неприемливо използването им за политически цели срещу политици и журналисти.

Препоръката за насърчаване на участието на гражданите и гражданските организации в изготвянето на публични политики има за цел да се създаде и поддържа безопасна и благоприятна среда за гражданските организации и защитниците на правата на човека, като им се даде възможност да участват ефективно в изготвянето на демократични политики. Държавите членки се приканват да разработят структуриран подход към процесите на участие чрез предвидими, достъпни, прозрачни и приобщаващи рамки.

В периода, предшестващ европейските избори през 2024 г. Комисията ще насърчава предизборния диалог и сътрудничеството с онлайн платформи и други страни, подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, въз основа на съществуващите ангажименти за прозрачност на политическата реклама и сътрудничество, като същевременно ще проучи допълнителни начини за справяне с вредния потенциал на новите инструменти с изкуствен интелект по отношение на дезинформацията.

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: "Европа се гордее с факта, че е отворена демокрация. Но би било наивно да се мисли, че демокрацията не се нуждае от никаква защита. В днешния свят е точно обратното. Не бива да допускаме Путин или друг автократ да се намесва прикрито в нашия демократичен процес. Ще се справим със заплахата от външна намеса чрез нов закон, с който се изисква прозрачност. Преди изборите за Европейски парламент през следващата година заедно с държавите членки ще укрепим почтеността на изборите — офлайн и онлайн."

За повече информация:

Съобщение за медиите

Защита на демокрацията — въпроси и отговори

Защита на демокрацията — информационен документ

Данни

Дата на публикуване
12 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България